Quality of Life Improvement in Kaizen Aspect

Open access

Abstract

The aim of the research is to analyze the quality of life improvement (Kaizen) in the running aspect in Poland. Until now, issues related to the running analysis of the quality life in terms were not the subject of broader, comprehensive scientific considerations. The research was taken in 2019 year and covered a group of 396 runners. The respondents are women posing 67,9% and men posing 32,1% residing in different areas of Poland. The research was based on a questionnaire (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Although for most respondents the result is not the most important, they try to improve their running attitude and time. Runners use different ways to be motivated to work on themselves. An example of motivators can be a medal, obtained at the finish line or sharing success with participation in competition on social networks (Facebook).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Behensky J. A. Janet Roe M. S. & Bolton R. Lean Sigma – Will it work for Healthcare? FOCUS: Organizational Improvement/Project Management. Journal of Healthcare Information Management 19 (1): 39-44 (2005).

 • Berwick D.M. Continuous improvement as an ideal in health care. New England Journal Medicine (320): 53–56 (1989).

 • Burchart – Korol D. Furman J. Kaizen jako strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw hutniczych Hutnik Nr 2 s. 158-162 (2009).

 • Dickson E.D. Zlatko A. Vetterick D. Eller A. Singh S. Use of Lean in the Emergency Department: A Case Series of 4 Hospitals Annals of Emergency Medicine Volume 9 October: 504-510 (2009).

 • Dziubiński Z. Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce [w:] A. Kaźmierczak J. E. Kowalska A. Maszorek-Szymala A. Makarczuk (red.) Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź (2016)

 • Furterer S. Elshennawy A. Implementation of TQM and Lean Six Sigma tools in local government: a framework and a case study Total Quality Management Vol. 16 No. 10: 1179-91. (2005).

 • Glover W.J. Farris J.A. Van Aken E.M. Doolen T.N. Human resource outcomes: An empirical study International Journal of Production EconomicsVolume 132 Issue 2 August: 197–213 (2011).

 • Imai K. KAIZEN. New York: Random House (1986).

 • Ito H. Iwasaki S. Nakano Y. Imanaka Y. Kawakita H. Gunji A. Direction of quality improvement activities of health care organizations in Japan International Journal for Quality in Health Care Volume 10 Number 4: 361–363 (1998).

 • Kim CS Spahlinger DA Kin JM. Lean health care: what can hospitals learn from a world-class automaker? Journal Hospital Medicine No. 1: 191-199 (2006).

 • Liker J. The Toyota Way Simon & Schuster New York NY (2004).

 • Lillrank P. And Kano N. Continuous Improvement-Quality Control Circles in Japanese Industry University of Michigan Ann Arbor MI (1989).

 • Manuel F. Suárez-Barraza Juan Ramis-Pujol Su Mi Dahlgaard-Park Changing quality of life through the Personal Kaizen approach: a qualitative study International Journal of Quality and Service Sciences Vol. 5 Issue: 2 pp.191-207 https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2013-0015 (2013).

 • Nembhard I. M. Edmondson A. C. Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams Journal of Organizational Behaviour No 27: 941–966 (2006) Published online in Wiley interscience (2006).

 • Nowak P. F. Supiński J. Uczestnictwo w biegach maratońskichA zdrowotność polskich biegaczy. Rozprawy naukoweAkademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 45 s. 41-47 (2014).

 • Nowak P.F. Poziom zaangażowania polskich biegaczy w ich sportową pasję [w:] Siwiński W. Pluta B. (red.) Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań Bogucki Wyd. Naukowe AWF Poznań 290–301. Wyd. Naukowe AWF Poznań 290–301 (2012).

 • Nowicka I. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Kaizen Nr 11 20-24 (2013).

 • Omyła-Rudzka M. Aktywność fizyczna Polaków komunikat CBOS nr 4887 (2013).

 • Padilla G.V. Presant C. Grant M. Metter G. Lipsett J. Heide F. Quality of Life Index for Patients with Cancer Research in nursing and health Volume 6 Issue 3 pp. 99-154 (1983).

 • Rembowski Ł. Wyścig z czasem. Top Logistyk Nr 6-7: 48-51 (2011).

 • Skrzypek A. Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwieProblemy Jakości Nr 2 (2012).

 • Skrzypek E. Kaizen. Problemy Jakości. Nr 7 18-21 (2010).

 • Smith R. Medicine's needs for Kaizen: putting quality first. Editorial British Medical Journal 301: 679-680 (1990).

 • Stempień J. R. Ku Źródłom Polskiej Mody Na Bieganie – Perspektywa Nietzscheańska Acta UniversitatisLodziensis Folia Sociologica 58. (2016).

 • Stempień J. R. Moda Na Bieganie – Doświadczenia Polski I Innych Krajów Analiza Porównawcza Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 65 (2018) s. 89-107.

 • Suarez-Barraza M. F. Ramis-Pujol J. (2010). Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 21 No. 3: 388-410.

 • Suarez-Barraza M. F. Ramis-Pujol J. Implementation of Lean-Kaizen in the human resource service process. A case study in a Mexican public service organisation Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 21 No. 3: 388-410 (2010).

 • Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen cz.1 Logistyka a jakość Nr 3 40-43 (2007a).

 • Tesler D. Kompetencje menedżera Kaizen cz.2 Logistyka a jakość Nr 4: 40-43 (2007b).

 • Tetsuya O. Schmitz K.Z. Ahmed R.L. Yee D. Effects of Weight Training on Quality of Life in Recent Breast Cancer Survivors Cancer Volume106 Issue 9 pp. 2076-2083 (2006).

 • Walczak M. Tomczak M. Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług Nr 78 (2011).

 • Waśkowski Z. Profil polskiego biegacza. Raport z badań (2014).

 • Waśkowski Z. Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2007).

 • Wiśniewska M. Osiągnięcie efektywnych procesów i całej organizacji jest możliwe. Czy Kaizen pozwala osiągnąć ten cel? Problemy Jakości Nr 1: 24-27 (2005).

 • Witkiewicz W. Cymbała V. Fiałkowska M. Możliwość wykorzystania prostych narzędzi poprawy jakości opartych na filozofii kaizen przy wdrożeniu Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej XVI Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: 67-75 (2012).

 • Wittenberg G. (2010). Kaizen—The many ways of getting better MCB UP Ltd. ISSN: 0144-5154.

 • Wolańska T. Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa AWF Warszawa (1997).

 • Wolniak R. Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym Problemy Jakości Nr 6: 12-20 (2013).

 • Wronka A. Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN Problemy Jakości Nr 10 s. 23-28 (2013).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 24 24 9
PDF Downloads 24 24 10