„Movement reactions” in the Hermann Rorschach Test. Part 2 Testing parents of a child suffering from schizophrenia and parents of healthy children

Open access

Abstract

Introduction: The specific character of Rorschach test responses of parents who had a child with schizophrenia has been reported many times. The analysis presented in this paper is focused on responses commenting on movement seen in the inkblots. According to Zygmunt Piotrowski, these responses reflect the prototypal role – self-concepts and a certain pattern of responding that can be understood as phenomena related to the concept of self.

Material and method: I used the Rorschach test to examine 32 couples of parents who had a child suffering from paranoid schizophrenia (as defined in DSM-IV) and 21 couples of parents who had only healthy children.

Results: Parents of schizophrenic children gave significantly fewer human movement responses than parents of healthy children, and some features of these responses give them a specific character. The groups of fathers differed from each other to a greater degree than the groups of mothers. The analysis of relationships between movement responses and shading (chiaroscuro) responses, which are regarded as a measure of anxiety, revealed significant associations in the case of some movement qualities. The exception was that movement quality which is referred to as blocked movement and blocked-posture movement in Piotrowski’s interpretive scheme. All movement qualities globally considered were significantly correlated with anxiety, the exceptions being the group of parents of healthy children and the group of all fathers.

Discussion: The smaller number of human movement responses found in the group of parents of schizophrenic children may attest to these people’s lower psychological maturity, which is associated with a less distinctly formed prototypal role. Moreover, certain specific features of these responses can be interpreted as a sign of difficulties in expressing this role. The cooccurrence of movement responses with shading responses, which are treated as a sign of anxiety, was not always consistent with expectations; this should be considered a reason to reflect on the psychological meaning of these responses and on the possible return to Rorschach’s original views.

Conclusions: The results of the study suggest lower maturity in the case of parents of schizophrenic children, manifesting itself in a less strongly developed prototypal role and certain difficulties in expressing this role. Based on the analysis of the cooccurrence of movement responses and responses commenting on the shading present in the inkblots, it is possible to conclude that there is a need for a new psychological interpretation of these responses.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Hirsh SR Leff JP. Abnormalites In parents of schizoprenics. London New York Toronto; Oxford University press: 1975.

 • 2. Wynne IC Singer MT. Thought disorder and family relations of schizophrenics. Archives of general Psychiatry 1963; 9: 191-198.

 • 3. Alanen JO. Schizofrenia. Jej przyczyny I leczenie dostosowane do potrzeb. Warszawa; Instytut Psychiatrii i Neurologii: 2000.

 • 4. Scheflen AE. Levels of schizophrenia. New York; Brunner/Mazel Publishers: 1981.

 • 5. Alba CS. Family changing process: Integration of two modalities of Rorschach test administration. Rorschachiana 1994; (19): 47-60.

 • 6. Drat-Ruszczak K. Wpływ indukcji postawy niezależności I związania z rodziną na przetwarzanie informacji społecznej w schizofrenii. Przegląd Psychologiczny 1991; 34(2): 271-291.

 • 7. Drat-Ruszczak K. Priming of on assertive or submissive orientation toward the family and the processing of family related information in schizophrenia. Polish Psychological Bulletin. !994; 25 (1): 43-57.

 • 8. Chuchra M. Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię. Lublin; Wydawnictwo KUL: 2010.

 • 9. Chrząstowski Sz. Nasilenie bliskości i intruzywności w ocenie matek synów leczących się z powodu schizofrenii lub uzależnienia od narkotyków. Psychiatria Pol. 2008; 42 (3): 417-429.

 • 10. Chrząstowski Sz. Związki między brzemieniem rodziców osób z rozpoznaniem schizofrenii lub zaburzeń osobowości a kształtowaniem się relacji w rodzinie. Psychiatria Pol. 2006; 40(5): 901-911.

 • 11. Budzyna-Dawidowski P Rostworowska M de Barbaro B Wojnar M. The koncept of Expressem emotions In a cultural context: A polish perspective. Psychoterapia. 1991; 76(1): 85-89.

 • 12. Czabała JCz. Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków; IPN: 1988.

 • 13. De Barbaro B Ostoja-Zawadzka K Drożdżowicz L Cechnicki a. Beyond the myth of the „overprotective mother” to „overburdening mother”. Psychoterapia 76 (2): 35-37.

 • 14. Hinze B Bembenek A Küchn-Dymecka A Wrońska A Wciórka J. Dysfunkcja uwagi u osób chorych na schizofrenię i ich krewnych pierwszego stopnia. Psychiatr Pol. 2004a; 38(5): 847-860.

 • 15. Hintze B Küchn-Dymecka A Wrońska A Wciórka J. Dysfunkcja uwagi u osób chorych na schizofrenię i ich krewnych pierwszego stopnia. Psychiat Pol. 2004 b; 38(5): 861-873.

 • 16. Makara-Studzińska M Łoś R. Badania porównawcze między osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi a ich zdrowym rodzeństwem. Post Psychiatr Neurol. 2012; 21(3): 929-938.

 • 17. Motak E. Klimat emocjonalny w rodzinie a poziom umiejętności społecznych chorych na schizofrenię. Psychiatr Pol. 1996; 30(6): 929-938.

 • 18. Mroziak B. Rodzina a etiologia i przebieg schizofrenii ( przegląd wyników badań). Psychologia Wychowawcza 1983; (5): 543-557.

 • 19. Mroziak B. percepcja interpersonalna w rodzinach. Psychologia Wychowawcza 1995; (2): 143-153.

 • 20. Pawęzka J Karakuła H Grzywa A. Zaburzenia pamięci operacyjnej w schizofrenii- cz. 2. Powiązanie z innymi objawami psychopatologicznymi. Bad nad schizofrenią 2009; 10 (1): 52-57.

 • 21. Brüne M Juckel G. Poznanie społeczne w schizofrenii. Mentalizacja i poziom funkcjonowania psychospołecznego. Psychiatria po dyplomie 2010; 7 (6): 27-31.

 • 22. Hunca-Bednarska A Masiak M. Kompetencja społeczna w schizofrenii-analiza niektórych wypowiedzi kobiet chorych na schizofrenię uzyskanych podczas badania testem H. Rorschacha. Twój Magazyn medyczny. Neurologia i Psychiatria 2003; 8 (4): 19-25.

 • 23. Hunca-Bednarska A. poczucie wyobcowania u rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną. Roczniki Psychologiczne 2008; 11 (1): 77-94.

 • 24. Hunca-Bednarska A. Zakłócenia procesów mediacji i konceptualizacji podczas formowania wypowiedzi w teście Hermanna Rorschacha. Wskaźnik schizofrenii−SCZI. Annales UMCS sectio J 2008; 21: 95-112.

 • 25. Hunca-Bednarska A. Zakłócenia procesów mediacji i konceptualizacji podczas formowania wypowiedzi w teście Hermanna Rorschacha u rodziców mających chore na schizofrenię paranoidalną dziecko. Roczniki Teologiczne. Zeszyty Naukowe o Rodzinie 2008; 55 (5): 247-264.

 • 26. Hunca-Bednarska A. PTI – wskaźnik zaburzeń percepcji i myślenia według J.E. Exnera: badanie rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną za pomocą testu Rorschacha. Post Psychiatr Neurol. 2008; 17 (4): 305-312.

 • 27. Hunca-Bednarska A. J.E. Exnera wskaźnik zaburzeń i myślenia – PTI. Badanie porównawcze rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną oraz rodziców mających tylko zdrowe dzieci. Bad nad schizofrenią 2008; 9 (9): 62-74.

 • 28. Hunca-Bednarska A. Mechanizm obronny intelektualizacji. Badanie porównawcze rodziców osób chorych na schizofrenię paranoidalną oraz rodziców mających tylko zdrowe dzieci. Bad nad schizofrenią 2007; 8 (8): 53-61.

 • 29. Szafraniec J. Metoda Rorschacha w psychodiagnozie schizofrenii. Warszawa; Wydawnictwo Akcydensowe: 1985.

 • 30. Kalla O Wahlström J Aaltonen J Holma JTuimala P Mattlar CE. Rorschach characteristics and comparison of first- episode psychotic patients In Finland and Spain. Rorschachiana 2004; 26 (1); 63-84.

 • 31. Grzywak-Kaczyńska M. Podręcznik do metody Rorschacha. Lublin; Wydawnictwo KUL: 2006.

 • 32. Piotrowski Z. Perceptanalisis. Philadelphia; Ex Libris: 1979.

 • 33. Blatt SJ Brenneis CB Schimek JG Glick M. Normal development and psychopathological impairment of the concept of the object on the Rorschach. Journal of Abnormal Psychology 1976; 85 (4): 364-373.

 • 34. Exner JE. The Rorschach Comprehensive System. Hoboken New York; John Wiley and sons: 2003.

 • 35. Lesniak F. Perceptanaliza w perspektywie pozytywnej dezintegracji. Warszawa; PTHP: 1994.

 • 36. Hunca-bednarska A. Próba jakościowej analizy wypowiedzi dotyczących ludzi spostrzeganych na trzeciej tablicy testu H. Rorschacha. Bad nad schizofrenią 2006; 7(7): 242-258.

 • 37. Flahault C Sultan S. On being a child of an ill parent: A Rorschach investigation of adaptation to parental cancer compared to other illnesses. Rorschachiana 2010; 31 (1): 43-69.

 • 38. Hunca-Bednarska A. Wypowiedzi “ruchowe “ w tescie rorschacha. Część 1. Badanie osób zdrowych i osób chorych na schizofrenię.

 • 39. Akavia N. Subjectivity in Motion. Life Art and Movement in the Work of Hermann Rorschach. New York London; Rontledge Taylor and Francis Group: 2013.

 • 40. Guenther K. Review of Naamah Akavia Subjectivity in motion. Life art and movement in the work of Hermann Rorschach routledge 2013. Berichte zur Wissenschaaftsgeschiche 2013; 36 (4): 382-384.

 • 41. Hunca-Bednarska A. Koncepcja ruchu w tescie Hermanna Rorschacha. Refleksje nad książką Naamah Akavii: Subjectivity in motion. Life art and movement in the work of Hermann Rorschach. Curr Probl Psychiatry 2015; 16 (2): 113-1123.

 • 42. Choca JP Rossini ED. Assessment Using the Rorschach Inkblot Test. Washington; American psychological Association: 2018.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 179 179 9
PDF Downloads 110 110 8