Conceptualization of the terms of self and the sense of identity and their disorders in the course of schizophrenia in the works of Polish authors

Open access

Abstract

A defined and formed identity is the foundation of human mental functioning. The sense of one’s own existence as an individual, together with the conscious image of oneself, plays a fundamental role in regulating behaviors. The ability to see the limits of one’s own body is a significant milestone in human development, because it allows the development of a global sense of self, and that is the basis for the process of identifying one’s own identity.

The paper presents the contribution of Polish researchers (psychiatrists and psychologists) to understanding the phenomenon of the sense of self, identity, and their disorders with particular emphasis on schizophrenia.

Method: A review of the available literature by Polish authors on the subject was undertaken by searching the following data-bases: Polish Bibliography of Medicine, CEJS, NUKAT and National Library Database, using the keywords: identity, self, personality, schizophrenia, ego, within time frame: 1970–June 2017. The article includes only those works which made the original contribution of Polish authors to research on the issue of self and the sense of identity, with particular emphasis on their disorders in schizophrenia.

Results: The works of three Polish authors: J. Reykowski, J. Kozielecki and Z. Zaborowski deserve particular attention in the context of the definition of self and the sense of identity.

The works of A. Kępiński, in turn, have contributed to understanding the problem of disorders of self in schizophrenia. Kępiński’s psychopathological concept was based on the analysis and description of the pathology of self, the pathology of the boundary self–the world, disorders of time-space order and the hierarchy of values. In these terms, he considered the structure of the psychotic world, especially in schizophrenia and melancholy. In his opinion, schizophrenic psychosis manifests itself primarily in the form of the blurring of the boundary self–the world and the pathology of self.

The paper also presents the contribution of J. Zadęcki, M. Rzewuska, J. Wciórka, S. Steuden, M. Huflejt-Łukasik to understanding the disorders of the sense of self in schizophrenia.

Conclusions: The views of Polish authors presented in the paper are an interesting contribution to world literature on research into disorders of self in schizophrenia.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Huflejt-Łukasik M. Ja i procesy samoregulacji: różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi. Warszawa; Wydawnic-two Naukowe Scholar: 2010.

 • 2. Łukaszewski W. Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa; PWN: 1974.

 • 3. Reykowski J. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W: Tomaszewski T. red. Psychologia. Warsza-wa; PWN: 1975 s. 762-825.

 • 4. Jakubik A. Obraz własnej osoby a pobyt w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Problemy teoretyczno-metodologiczne. Przegl Lek. 1981; 38(1): 15-26.

 • 5. Jarymowicz M Szustrowa T. Poczucie własnej tożsamości. W: Reykowski J. red. Osobowość a społeczne zachowanie człowieka. Warszawa; KiW: 1980 s. 439-473.

 • 6. Kępiński A. Schizofrenia. wyd. 2 Warszawa; PZWL: 1974.

 • 7. Kępiński A. Psychopatie. Warszawa; PZWL: 1976.

 • 8. Jakubik A. Histeria. Metodologia teoria psychopatologia. Warszawa; PZWL: 1979.

 • 9. Kępiński A. Melancholia. Warszawa; PZWL: 1974.

 • 10. Sass LA Parnas J. Schizophrenia consciousness and the self. Schizophr Bull. 2003; 29(3): 427-444.

 • 11. Parnas J Henriksen MG. Disordered self in the schizophrenia spectrum: a clinical and research perspective. Harv Rev Psychiatry. 2014; 22(5): 251-265.

 • 12. Nelson B Raballo A. Basic self-disturbance in the schizophrenia spectrum: taking stock and moving forward. Psychopathology. 2015; 48(5): 301-309.

 • 13. Zadęcki J. Zaburzenia życia uczuciowego we wczesnej schizofrenii czyli o dążeniach intencjach wartościach obrazie siebie i relacjach z innymi. Niepublikowana praca doktorska 1972.

 • 14. Zadęcki J. Ja we wczesnej schizofrenii. Kraków; Wyd. UJ: 2013.

 • 15. Gaddis JL. Zimna wojna. Historia podzielonego świata. Kraków; Znak: 2007.

 • 16. Kozielecki J. Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa; PWN: 1986.

 • 17. Zaborowski Z. Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa; Eneteia: 1998.

 • 18. Steuden S. Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Lublin; Wyd. KUL: 1997.

 • 19. James W. The principles of psychology. Vol 1. London; McMillan: 1890.

 • 20. Ciupak A. Z badań nad zmianą obrazu siebie u chorych na psychozy schizofreniczne. Pamiętnik III Lubelskich Spotkań Naukowych. Lublin; AM: 1993 163-171.

 • 21. Rogers C. Teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych. Warszawa; Wydawnictwo Zielone Drzewo. Instytut Psychologii Zdrowia PTP: 2016.

 • 22. Prochaska JO Norcoss JC. Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa; Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia: 2006.

 • 23. Leary MR Cottrell CA Phillips M. Deconfounding the effects of dominance and social acceptance on self-esteem. J Pers Soc Psychol. 2001; 81(5): 898-909.

 • 24. Zaborowski Z. Psychospołeczne problemy samoświadomości. Warszawa; PWN: 1989.

 • 25. Gałdowa A. Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków; Wyd. UJ; 1999.

 • 26. Krzyżewski K Kozberuk A. Specyfika psychologicznego ujmowania tożsamości. W: Gałdowa A. red. Tożsamość człowieka. Kraków; Wyd. UJ: 2000 s. 17-35.

 • 27. Płużek Z. Człowiek w poszukiwaniu siebie. W: Darowski R. red. Człowiek istnienie i działanie. Kraków; WAM: 1974 s. 9-26.

 • 28. Chlewiński Z Grzywa A. Urojeniowa wizja świata. Warszawa; Wiedza Powszechna: 1992.

 • 29. Jarymowicz M. Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa; PWN: 2008.

 • 30. Sokolik M. Psychoanaliza i Ja – kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa; Agencja Wydawnicza Santorski & Co: 1993.

 • 31. Gabbard GO. Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków; Wyd. UJ: 2009.

 • 32. Zalewska M. Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Warszawa; Santorski i S-ka: 1998.

 • 33. Henriksen MG Parnas J. Self-disorders and schizophrenia: a phenomenological reappraisal of poor insight and noncompliance. Schizophr Bull. 2014; 40(3): 542-547.

 • 34. Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa; Wydawnictwo Akademickie ŻAK: 2000.

 • 35. Reykowski J. Nastawienia egocentryczne a nastawienia prospołeczne. W: Reykowski J. red. Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa; KiW: 1980 s. 167-228.

 • 36. Reykowski J Kochańska G. Szkice z teorii osobowości. Warszawa; Wiedza Powszechna: 1980.

 • 37. Zaborowski Z. Teoria treści i form samoświadomości. Warszawa; Wydawnictwo Akademickie ŻAK: 2000.

 • 38. Minkowski E. Z zagadnień schizofrenii. Neurol Neuroch Psychiatr Pol. 1957; 7(4): 495-503.

 • 39. Stahghellini G Fuchs T. One century of Karl Jaspers’ Psychopathology. Oxford UK; Oxford University Press: 2013.

 • 40. Jakubik A. Psychiatria fenomenologiczna w ujęciu Antoniego Kępińskiego. Psychiatr Pol. 1980; 14(4): 395-401.

 • 41. Jakubik A Masłowski J. Antoni Kępiński – człowiek i dzieło. Warszawa; PZWL: 1981.

 • 42. Kępiński A. Rytm życia. Warszawa; PZWL: 1972.

 • 43. Jakubik A. Koncepcja „metabolizmu informacyjnego”. Psychiatr Pol. 1980; 14(6): 641-647.

 • 44. Kępiński A. Lęk. Warszawa; PZWL: 1977.

 • 45. Creswell JW. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches Thousand Oaks CA; Sage: 2007.

 • 46. Heidegger M. Being and Time. London UK; SCM Press: 1962.

 • 47. Cechnicki A. Społeczny kontekst psychiatrii. W: de Barbaro B. red. Konteksty psychiatrii. Kraków; Wyd. UJ: 2014 s. 121-146.

 • 48. Rzewuska M. Charakterystyka przebiegu schizofrenii parano-idalnych. Analiza zależności pomiędzy obrazem treści wytwórczych i ich dynamiką w przebiegu psychoz. Rozprawa habilitacy-jna. Warszawa; IPiN: 1988.

 • 49. Hochlewicz A Wciórka J. Zaburzenia poczucia siebie w schizofrenii w ujęciu Christiana Scharfettera. Post Psychiatr Neurol. 1997; 6(3): 295-308.

 • 50. Wciórka J Anczewska M Charaziński M Gołębiewska M Nurowska K Skowrońska J et al. Ocena rzetelności i trafności próbnej wersji Klinicznej Oceny Zespołu Schizofrenicznego (KOZS). Psychiatr Pol. 1997; 31(1): 71-86.

 • 51. Overall JE Gorham DR. The Brief Psychiatric Rating Scale. Psychol Rep. 1962; 10(3): 799-812.

 • 52. Andreasen NC. Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS). Iowa City; University of Iowa: 1984.

 • 53. Andreasen NC. The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS): conceptual and theoretical foundations. Br J Psychiatry. 1989; 155(Suppl 7): 49-52.

 • 54. Kay SR Fiszbein A Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull. 1987; 13(2): 261-276.

 • 55. Nieznański M. Własności struktury “ja” a zaburzenia monitorowania źródła informacji u osób chorych na schizofrenię Psychiatr Pol. 2004; 38(5): 819-832.

 • 56. Lewicka M. Lista określeń do opisu właściwości człowieka. Przegl Psychol. 1983; 26: 703-713.

 • 57. Jarymowicz M. Odrębność schematów Ja-My-Inni a społeczne identyfikacje. Przegl Psychol. 1993; 1: 7-26.

 • 58. Nieznański M. The self and schizophrenia: a cognitive approach. Swiss J Psychol. 2003; 62: 45-51.

 • 59. Gaebel W Zialasek J Falkai P. Psychotic disorders in ICD-11. Die Psychiatrie. 2015; 2: 71-76.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 327 127 1
PDF Downloads 185 79 2