Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage

Open access

Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage

The purpose of the study was to analyse the effect of changes in the composition of raw material and agglomeration on sorption properties of a multi-component food, in the example of a powdered cocoa beverage. The basic composition of the mixtures was 20% of cocoa and 80% of sucrose. A change in raw material composition involved partial or total replacement of sucrose with a mixture of glucose and fructose, or with maltodextrin. Analysis of sorption properties demonstrated variability in the course of isotherms of water vapour sorption for components of the powdered cocoa beverage. Limiting water activity (aw) was determined for the value of 0.529. The conducted analysis detected no significant effect of agglomeration on water content in the tested products. However, a significant change in the raw material composition was demonstrated.

Bocka T. K., Ulrike Kraas U., 2001. Experience with the Diosna mini-granulator and assessment of process scalability. Eur. J. Pharm. Biopharm., 52, 297-303.

Brunauer S., Emmett P. H., Teller E., 1938. Adsorption of gases in multilayers. J. Am. Chem. Soc., 60, 309-319.

Domian E., 2002. Aglomeracja w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż., 8, 80-88.

Domian E., 2005. Właściwości fizyczne modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracji. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4(45), 87-97.

Domian E., Lenart A., 2000. Adsorpcja pary wodnej przez żywność w proszku. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4(25), 27-35.

Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dz.U. L 197 z 3.8.2000: 19.

Faure A., York P., Rowe R. C., 2001. Process control and scale-up of pharmaceutical wet granulation processes: a review. Eur. J. Pharm. Biopharm., 52, 269-277-277. DOI: 10.1016/S0939-6411(01)00184-9.

Fennema O. R., 1996. Water: The star of biomanipulators obscured in a cloud of superficial familiarity. In: Roos Y. H., Leslie R. B., Lillford P. J. (Eds.), Water Management in the Design and Distribution of Quality Foods. ISOPOW 7. Technomic Publishing Co., Inc. Lancaster, 3-24. DOI: 10.1016/j.meatsci.2010.04.038.

Gabas A. L., Telis V. R. W., Sorbal P. J.A, Telis-Romero J., 2007. Effect of maltodextrin and arabic gum in water vapor sorption on thermodynamic properties of vacuum dried pineapple pulp powder. J. Food Eng., 82, 246-252. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.02.029.

Gondek E., Jakubczyk E., 2009. Water vapor sorption isotherms of apple powder obtained by drying foam. Acta Agrophys., 13(3), 639-649.

Gondek E., Lewicki P. P., 2005. Water vapor sorption isotherms of dried and candied fruits. Acta Sci. Pol., Technol. Alimentaria, 4 (1), 63-71.

Janowicz M., Lenart A., Sikora K. 2007. Adsorpcja Pary Wodnej Przez Ciastka Biszkoptowe Wielowarstwowe. Inż. Rol., 5(93), 205-213.

Kowalska J., Lenart A., 2002a. Izotermy sorpcji pary wodnej przez powleczony napój kakaowy w proszku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 486, 56-62.

Kowalska J., Lenart A., 2002b. Wpływ aglomeracji i powlekania na kinetykę sorpcji pary wodnej przez napój kakaowy w proszku. Inż. Rol., 4 (37), 72-79.

Kowalska J., Lenart A., 2003. Wpływ aglomeracji na właściwości sorpcyjne wieloskładnikowej żywności w proszku. Problemy Inż. Rol., 3, 97-107.

Kowalska J., Lenart A., 2005. The influence of ingredients distribution on properties of agglomerated cocoa products. J. Food Eng., 68, 155-161. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2004.05.028.

Kowalska J., Lenart A., Dobrowolska J., 2009. Wpływ aglomeracji na stabilność kwasu L-askorbinowego w przechowywanym kakao instant. Inż. Aparat. Chem., 48 (40), 29-30. DOI: 10.1007/S11270-008-9782-0.

Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 1998. Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. National Food and Nutrition Institute, Prace IŻŻ 85, 580.

Ostrowska-Ligęza E., Lenart A., 2008. Wpływ aktywności wody i naprężenia ściskającego na odkształcenie wybranych składników napoju kakaowego w proszku. Acta Agrophys., 11(2), 475-485.

Pałacha Z., 2007. Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kalorymetrycznej. D.Sc. Thesis (Rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Pietsch W., 2003. An interdisciplinary approach to size enlargement by agglomeration. Powder Technol., 130, 8-13. doi: 10.1016/S0032-5910(02)00218-18.

PN-A-74859:1994 Wyroby cukiernicze - Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rambali B., Baert L., Massart D. L., 2001. Using experimental design to optimize the process parameters in fluidized bed granulation on semi - full scale. Intern. J. Pharm., 220, 149-160. DOI: 10.1016/S0378-5173(03)00162-5.

Schubert H., Ax K., Behrend O., 2003. Product engineering of dispersed systems. Trends Food Sci. Technol., 14, 9-16. DOI: 10.1016/S0924-2244(02)00245-5.

Seville J. P. K., Willett C. D., Knight P. C., 2000. Interparticle forces in fluidization. Powder Technol., 113, 261-268. DOI: 10.1016/S0032-5910(00)00309-0.

Sinija V. R., Mishra H. N., 2008. Moisture sorption isotherms and heat of sorption of instant (soluble) green tea powder and green tea granules. J. Food Eng., 86, 494-500. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.10.026.

van den Berg C., 1985. Development of B. E. T. like models for sorption of water of foods: theory and relevance. In: Simatos D., Multon J. L. (Eds.), Properties of Water in Food. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht. The Netherlands, 119-152.

Chemical and Process Engineering

The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.971

CiteScore 2016: 1.03

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.395
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.873

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 223 152 11
PDF Downloads 59 50 9