Lithological composition in deep geothermal source reservoirs of temperature 160 °C in the territory of Slovakia

Open access

Abstract

Our contribution presents the geological analysis results of the lithological composition for deep geothermal sources characterized by the thermal conditions suitable for application of classic hydrothermal sources exploitation and specialized EGS technologies for the electricity production in the territory of Slovakia. The results are presented in the form of lithological characterization for the isothermal surface depths with the reservoir temperature of 160 °C. The lithological conditions of geothermal source regions were constructed using available published and archive materials. From the point of view of technically utilized depths (up to 5000 m) there are two most perspective regions – Eastern Slovakia and Danube Basin with surrounding areas. We tried to characterize supposed lithological composition also in second category of geothermal sources between 5and 6km.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bezák V.Šefara J. Bielik M. Kubeš P. 1997: Models of the Western Carpathian Lito-sphere. In Grecula P. Hovorka D. Putiš M.: Geological evolution of the Western Carpathians. Geocomplex 24-34 ISBN 80-967018-7-8 95/5305/418.

 • Bezák V. Broska I. Ivanička J. Reichwalder P. Vozár J. Polák M. Havrila M. Mello J. Biely A. Plašienka D. Potfaj M. Konečný V. Lexa J. Kaličiak M.Žec B. Vass D. Elečko M. Janočko J. Pereszlényi M. Marko F. Maglay J. Pristaš J. 2004: Tectonic map of Slovak Republic (Tektonická mapa Slovenskej republiky). Vydavatel’stvoŠGÚDŠ Bratislava (in Slovak).

 • Bezák V. Hók J. Král M. Kucharič L’.Šipka F.Šujan M. Vitáloš R. Vranovská A. 2015: Lithological and tectonic characteristic of areas in Slovakia potentialy suitable for utilization of Hot Dry Rock (in Slovak). In: Bezák V. et al. (eds.): Structure and thermal state of the West Carpathian lithosphere: hot dry rock energy sources potential of Slovakia. Earth Science Institute SAS Bratislava 125–139.

 • Biela A. 1978: Deep boreholes in covered areas of the Inner Western Carpathians (Hlboké vrty v zakrytých oblastiach vnútorných Západných Karpát). Regionálna geológia Západných Karpát 10 11 GÚDŠ Bratislava 224 p. (in Slovak).

 • Fendek M. Bágelová A. Fendeková M. 2011: Geothermal energy world-wide and in Slovakia. Podzemná voda XVII 1 74–83 (in Slovak).

 • Franko O. Fusán O. Král M. Majcin D. 1986: Distribution of high and middle temperature geothermal waters and hot dry rock in Slovakia. In: Geothermal energy of Slovakia and their utilization. Dionýz Štúr Institute of Geology Bratislava 81–92 (in Slovak).

 • Franko O. Fusán O. Král M. Remšík A. Fendek M. Bodiš D. Drozd V. Vika K. 1995: Atlas of Geothermal Energy of Slovakia DionýzŠtúr Institute of Geology Bratislava 1–194.

 • Geoelec 2013: A prospective study on the geothermal potential in the EU. Electronic source: http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2011/09/D-2.5-GEOELEC-prospective-study.pdf.

 • Geoelec 2016: Geothermal Potential for Electricity Generation for the EU. 2016. Interactive GIS map. Electronic source: http://www.thermogis.nl/geoelec/ThermoGIS_GEOELEC.html.

 • Grad M. Guterch A. Keller G. R. Janik T. Hegedűs E. Vozár J.Ślaczka A. Tiira T. Yliniemi J. 2006: Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. J. Geophys. Res. 111 B03301 doi: 10.1029/2005JB003647.

 • Hurtig V.Čermák V. Haenel R. Zui V.l. 1992: Geothermal Atlas of Europe. Hermann Haack Geogr.-Kart. Anstalt Gotha (Enclosure maps).

 • Král M. Lizoň I. Jančí J. 1985: Geothermal exploration of SSR (Geotermickývýskum SSR). Manuscript Geofyzika Bratislava 1–116 (in Slovak).

 • Kubeš P. Bielik M. Daniel S.Čížek P. Filo M. Gluch A. Grand T. Hrušecký I. Kucharič L’. Medo S. Pašteka R. Smolárová H.Šefara J. Tekula B. Ujpál Z. Valušiaková A. Bezák V. Dublan Š. Elečko M. Határ J. Hraško L’. Ivanička J. Janočko J. Kaličiak M. Kohút M. Konečný V. Mello J. Polák M. Potfaj M.Šimon L. Vozár J. 2001: Atlas of geophysical maps and profiles (Atlas geofyzikálnych máp a profilov). Manuskript GeofondŠGÚDŠ Bratislava (in Slovak).

 • Kubeš P. Bezák V. Kucharič L’. Filo M. Vozár J. Konečný V. Kohút M. Gluch A. 2010:Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflection structure of the crust. Geol. Carpath. 61 437–447.

 • Kucharič L’. Bezák V. Majcin D. Vozár J. 2012: Carbonate complexes underlying Flysch belt and subsurface Neogene volcanic in the NE part of Slovakia – a potential for geothermal energy and raw materials In: Contributions to Geophysics and Geodesy. ISSN 1335–2806 42 4 283–294.

 • Kucharič L’. Bezák V. Kubeš P. Konečný V. Vozár J. 2013: New magnetic anomalies of the Outer Carpathians in NE Slovakia and their relationship to the Carpathian Conductivity Zone Geological Quaterly 57 1 123–134 doi: 10.7306/gq.1079.

 • Majcin D. Král M. Bilčík D.Šujan M. Vranovská A. 2017: Deep geothermal sources for electricity production in Slovakia: thermal conditions. Contrib. Geophys. Geod. 47 1 doi: 10.1515/congeo-2017-0001.

 • Majcin D. Kutas R. Bilčík D. Bezák V. Korchagin I. 2016: Thermal conditions for geothermal energy exploitation in the Transcarpathian depression and surrounding units. Contrib. Geophys. Geod. 46 1 33–49.

 • Masaryk M. 2008: Energetic potential of dry rock geothermal heat in the region of Slovakia and the utilization for electric energy production (Energetickýpotenciál geotermálneho tepla suchých hornín naúzemí Slovenskaajeho využitie pre výrobu elektrickej energie). Slovak University of Technology Bratislava 20 p. ISBN: 978802 273090. (in Slovak)

 • Pašteka R. Zahorec P. Kušnirák D. Bošanský M. Papčo J. Szalaiová V. Krajňák M. Marušiak I. Mikuška J. Bielik M. 2017: High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields. Contributions to Geophysics and Geodesy 47 2 81–94.

 • Remšík A. Bodiš D. 2010: Geothermal waters situation and possibilities of their utilization in Slovakia (Geotermálne vody stav a možnosti využitia na Slovensku). ŠGÚDŠ Bratislava Manuscript 19 p. (in Slovak).

 • Rudinec R. 1989: Crude oil natural gas and geothermal energy resorces in Eastern Slovakia (Zdroje ropy zemného plynu a geotermálnej energie na Východnom Slovensku). ALFA Bratislava 162 p. (in Slovak with english summary).

 • Slávik J. 1974: Volcanism tectonic and mineral deposits of the East Slovak Neogene and its position in the Neoeurope (Vulkanizmus tektonika a nerastné suroviny neogénu východného Slovenska a pozícia tejto oblasti v Neoeurópe). Thesis Geo-fond Bratislava 1–341 (in Slovak with Russian and English summary).

 • Slávik J. 1976: Zemplinicum – a possible new tectonical unit of the central Carpathians (Zemplinikum – možnánovátektonickájednotkacentrálnych Karpát). Geologické práce Správy 65 7–19.

 • Vass D Cverčko J. Elečko M. Kaličiak M. Mořkovský M. Vozár J. 1991: Stripped geological map of East-SLovakian lowlands scale 1:100000 (Odkrytá geologickámapa Východoslovenskej nížiny 1:100000). GÚDŠ Bratislava.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.52

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.312
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.615

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 107 107 4
PDF Downloads 107 107 7