The Federal Structure of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th Centuries

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baker J. Wayne Faces of Federalism: From Bullinger to Jefferson Publius: The Journal of Federalism 2000 vol. 4.

 • Berman H.J. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge Ma 1983.

 • Davis N. God’s Playground: a history of Poland vol. 1 Oxford 1981

 • Eliazar D. Covenant and Commonwealth: From Christian Separation through Protestant Reformation. The Covenant Tradition in Politics vol. II New Brunswick–London 1996.

 • Fabre J. Stanislas – August Poniatowski et l’Europe des lumieres Paris 1952.

 • Fiszma S. The Polish Renaissance and its European Context Indiana 1988.

 • Gierowski J.A. The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth Century. From Anarchy to Well – organized State Kraków 1996

 • Grodecki R. Działalność gospodarcza Kazimierza Wielkiego [in:] Polska Piastowska [Economic Activity of Casimir the Great [in:] Piast’s Poland]

 • Grodecki R. Dzieje wewnętrzne Polski w XIII wieku [in:] Polska Piastowska [Poland in 13th Century [in:] Piast’s Poland] Warszawa 1969.

 • Grodziski S. Salmonowicz S. Uwagi o królewskim ustawodawstwie. [in:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki [Considerations about Royal Legislature [in:] Parliamentarism and Legislature trough Ages] Kraków 1999 and W. Uruszczak „Sejm Walny wszystkich państw naszych”. Sejm w Radomiu i Konstytucja Nihil novi z 1505 r. [„General Sejm of Our All Nations”. Sejm in Radom and Nihil novi Constitution of 1505.] Czasopismo Prawno-Historyczne Poznań 2004.

 • Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium [History of Poland in Numbers. Population. Teritory]. Warszawa 1993 p. 20.

 • Jędruch J. Constitutions Elections and Legislatures of Poland 1493– –1977 Washington 1982

 • Kot S. Socinianism in Poland Boston 1957.

 • Lutz D. From Covenant to Constitution in American Political Though. [in:] Publius: The Journal of American Federalism: 1980 vol. 4

 • Lutz D. The Origins of American Constitutionalism Baton Rouge 1988.

 • Olszewski H. Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce. [in:] Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee. Vol 2 [Commonwealth.Cause to the History of Legal and Political Thought in Poland [in:] Sejm in Former Poland. Structure and Ideas]

 • Ostrom V. The meaning of American Federalism. Continuing a Self– Government Society 1991

 • Płaza S. Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia Kraków 1969.

 • R. van Caenegem An Historical Introduction to Western Constitutional Law Cambridge 1995.

 • Redoway W.J. (ed.) The Cambridge History of Poland Cambridge 1951.

 • Salmonowicz S. La tolerance religieuse dans la „modele polonais” (XVIe–XVIIIe siecles) [in:] 350 anniversaire des Traites de West-phalie 1648–1998. Une genese de l’Europe une societe a reconstruire. Actes du Colloque Internationl. Starsbourg 15 au 17 octobre 1998 Strasbourg 1998.

 • Salmonowicz S. Prusy Królewskie w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej. Uwagi porównawcze. [in:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje” [Royal Pruthenia in Polish-Lithuanian Commonwealth. Comparative considerations [in:] Commonwealth of Many Nations and its Traditions]. Kraków 1999 p. 116–118.

 • Sawicki J. Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego Vol. 1. Warszawa 1952 141–148.

 • Segel H.B. Renaissance Culture in Poland. The Rise of Humanism 1470–1543 Cornell 1989.

 • Volumina Legum Vol. 2.

 • Zamoyski A. The Polish Way: o thousand years’ history of Poles and their culture London 1989.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 111 10
PDF Downloads 89 89 9