The Federal Structure of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 16th–18th Centuries

Joanna Górska-Szymczak 1  and Grzegorz Górski 2
 • 1 Jagiellonian College in Toruń, , Poland
 • 2 Jagiellonian College in Toruń, , Poland

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baker J. Wayne, Faces of Federalism: From Bullinger to Jefferson, Publius: The Journal of Federalism 2000, vol. 4.

 • Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Ma, 1983.

 • Davis N., God’s Playground: a history of Poland, vol. 1, Oxford 1981

 • Eliazar D., Covenant and Commonwealth: From Christian Separation through Protestant Reformation. The Covenant Tradition in Politics, vol. II, New Brunswick–London 1996.

 • Fabre J., Stanislas – August Poniatowski et l’Europe des lumieres, Paris 1952.

 • Fiszma S., The Polish Renaissance and its European Context, Indiana 1988.

 • Gierowski J.A., The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth Century. From Anarchy to Well – organized State, Kraków 1996,

 • Grodecki R., Działalność gospodarcza Kazimierza Wielkiego, [in:] Polska Piastowska [Economic Activity of Casimir the Great, [in:] Piast’s Poland],

 • Grodecki R., Dzieje wewnętrzne Polski w XIII wieku, [in:] Polska Piastowska [Poland in 13th Century [in:] Piast’s Poland], Warszawa 1969.

 • Grodziski S., Salmonowicz S., Uwagi o królewskim ustawodawstwie. [in:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, [Considerations about Royal Legislature [in:] Parliamentarism and Legislature trough Ages] Kraków 1999 and W. Uruszczak, „Sejm Walny wszystkich państw naszych”. Sejm w Radomiu i Konstytucja Nihil novi z 1505 r. [„General Sejm of Our All Nations”. Sejm in Radom and Nihil novi Constitution of 1505.], Czasopismo Prawno-Historyczne, Poznań 2004.

 • Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium [History of Poland in Numbers. Population. Teritory]. Warszawa 1993, p. 20.

 • Jędruch J., Constitutions, Elections and Legislatures of Poland 1493– –1977, Washington 1982

 • Kot S., Socinianism in Poland, Boston 1957.

 • Lutz D., From Covenant to Constitution in American Political Though. [in:] Publius: The Journal of American Federalism: 1980 vol. 4,

 • Lutz D., The Origins of American Constitutionalism, Baton Rouge 1988.

 • Olszewski H., Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce. [in:] Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee. Vol 2 [Commonwealth.Cause to the History of Legal and Political Thought in Poland [in:] Sejm in Former Poland. Structure and Ideas],

 • Ostrom V., The meaning of American Federalism. Continuing a Self– Government Society, 1991

 • Płaza S., Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia, Kraków 1969.

 • R. van Caenegem, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge 1995.

 • Redoway W.J. (ed.), The Cambridge History of Poland, Cambridge 1951.

 • Salmonowicz S., La tolerance religieuse dans la „modele polonais” (XVIe–XVIIIe siecles) [in:] 350 anniversaire des Traites de West-phalie 1648–1998. Une genese de l’Europe, une societe a reconstruire. Actes du Colloque Internationl. Starsbourg 15 au 17 octobre 1998, Strasbourg 1998.

 • Salmonowicz S., Prusy Królewskie w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej. Uwagi porównawcze. [in:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje” [Royal Pruthenia in Polish-Lithuanian Commonwealth. Comparative considerations [in:] Commonwealth of Many Nations and its Traditions]. Kraków 1999, p. 116–118.

 • Sawicki J., Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, Vol. 1. Warszawa 1952, 141–148.

 • Segel H.B., Renaissance Culture in Poland. The Rise of Humanism 1470–1543, Cornell 1989.

 • Volumina Legum, Vol. 2.

 • Zamoyski A., The Polish Way: o thousand years’ history of Poles and their culture, London 1989.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search