Konrad Adenauer as a German Statesman and Politician of Integrating Europe

Benon Gaziński 1
 • 1 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, , Poland

Abstract

The article is a synthetic outlook at Konrad Adenauer’s life, activity and the legacy of that politician, described in a tendentious way in the past period, and nowadays – after a temporary increase in the interest during the first years of systemic transformation – deserving a closer examination. In the initial part of the article, some integration concepts of past centuries have been outlined. Then, in a biographical sketch, Adenauer’s private and public activities were characterized, falling into diverse political periods, ranging from imperial Germany, to the post-war formation of the foundations of a reborn democratic state. His participation in these events is outlined. The main achievements of Adenauer during almost 30 years of work in the Cologne municipality are pointed out and the repressions he suffered during the Nazi regime and his participation in the post-war reconstruction of Germany were discussed: long-term leadership in the CDU and the 14-year period of government as the first chancellor of democratic post-war Germany. It was pointed out that the political line he designated, the active presence of Germany in the uniting Europe, proved to be very stable and continued by his successive successors.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adenauer K. (1965–1968), Erinnerungen, Deutsche Verlags – Astalt, Stuttgart, t. 1, s. 589; t. 2, s. 556; t. 3, s. 551; t. 4, s. 375.

 • Adenauer K. (1954), German reunion and the future of Europe, „International Journal”, 3.

 • Adenauer K. (2000), Wspomnienia, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

 • Audisio G., Chiara A. (2016), Twórcy zjednoczonej Europy, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

 • Bankowicz M. (2007), Przywódcy polityczni współczesnego świata: mężowie stanu, demokraci i tyrani, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Bokajło W. (1995), Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce polityczne w latach 19451954, „Politologia 14”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Fred J. (2000), Otton III i Bolesław Chrobry: miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie: analiza ikonograficzna i wnioski historyczne, Wiedza Powszechna, Warszawa.

 • Gaziński B. (2017), Inspiracje chrześcijańskie w działalności Konrada Adenauerawspółtwórcy powojennych Niemiec i dzisiejszej Unii Europejskiej, „Nurt SVD” 2,, ss. 467–481.

 • Granieri R.J. (2003), The ambivalent alliance. Konrad Adenauer, the CDU/CSU, and the West, 19491966, Oxford University Press.

 • Irving R, (2003), Adenauer. Profiles in Power, London 2003.

 • Jastrzębska S. (2000), Konrad Adenauerwspółtwórca zjednoczonej Europy”, Acta Universitatis Wratislavensis”, No 2233, Oeconomia, 7.

 • Kapuścińska E. (2004), Konrad Adenauer a pojednanie niemiecko- -izraelskie, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.

 • Kembaiev Ż.M. (2012), Politiko-pravovaja istorija idei iedinoi Evropy: s drewnieiszich vriemien do sovriemiennosti, Ałmaty-Astana.

 • Kochnowski R. (1999), Spór o Niemcy. Problem niemiecki w myśli politycznej Konrada Adenauera i Kurta Schumachera w latach 19451952, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • Kohl H. (1983), Preface, [w:] H. Osterheld, T. Prittie, F. Seydoux, Konrad Adenauer, Bonn.

 • Kołodziejczyk M. (2000), Polityk zjednoczonej Europy, [w:] K. Adenauer, Wspomnienia, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

 • Kozub-Ciembroniewicz W. (2000), Konrad Adenauer. Personalizm i tradycja, Kraków.

 • Krasuski J. (1969), Podział Niemiec. NRD i NRF w latach 19491955, Instytut Zachodni, Poznań.

 • Kwilecki A. (1969), Idea zjednoczenia Europy, Wydawnictwo Poznańskie.

 • Maulucci T.W. (2012), Adenauers’s Foreign Office. West German Diplomacy in the shadow of the Third Reich, Illinois.

 • Mollenbeck T. (2001), „Bardzo dobre wieści z Poznania, Herr Dulles”. Konrad Adenauer i Niemcy w polskiej satyrze politycznej 19491963, [w:] Konrad Adenauer. Człowiek, polityk i mąż stanu, red. H.P. Mensing, K. Ruchniewicz, Kontrast, Warszawa.

 • Łastawski K. (2006), Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

 • Łukaszewski J. (2002), Cel Europa: dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa.

 • Naruszewicz S. (2004), Konrad Adenauer. Kanclerz i Europejczyk, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

 • Naruszewicz S. (1998), Konrad Adenauerwspółtwórca socjalnej gospodarki rynkowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Ekonomia i Zarządzanie”, 3.

 • Osterheld H., Prittie T., Seydoux F. (1983), Konrad Adenauer, Aktuel, Bonn.

 • Rdzanek D. (2003), Konrad Adenauer wobec problemu zjednoczenia Niemiec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Acta Politica”, 16.

 • Ruchniewicz K. (2001), Konrad Adenauer a Europa. Polityka europejska pierwszego kanclerza RFN (19491963), Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa.

 • Uexküll G. von (1995), Adenauer, Median, Lublin.

 • Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej NiemiecGrundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1997), Poznań.

 • Willy Brandt,. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Brandt-Willy;3880344.html [dostęp: 28.11.2018].

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search