The Poles towards the Germans – German responsibility for war crimes

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Administracji Publicznej Biuro Ziem Zachodnich sygn. 2420 p. 1 [Archives of the New Records Ministry of Public Administration Bureau of the Recovered Territories].

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Administracji Publicznej Gabinet Ministra sygn. 163 p. 19 [Archives of the New Records Ministry of Public Administration Minister Cabinet].

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Administracji Publicznej sygn. 2471 B. Bukowski Zaludnienie ziem zachodnich i odbudowa p. 12 [Archives of the New Records Ministry of Public Administration fi le 2471 B. Bukowski population and rebuilding of the Recovered Territories].

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Informacji i Propagandy sygn. 937 Sprawozdanie specjalne wysłanników Polresu E. Osmańczyka i S. Sokolewskiego [Archives of the New Records Ministry of information and Propaganda fi le 937 Special Report of Polres messengers E. Osmańczyk S. Sokolewski].

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Ziem Odzyskanych sygn. 1679 R. Buławski Problemy osadniczo-przesiedleńcze Ziem Nowych. Wystąpienie na I Sesji RDdZZO 30VII-1VIII 1945 p. 49 [Archives of the New Records Ministry of Recovered Territories fi le 1679 R. Buławski Problems of removal and population in the New Lands Speech at 1st Session of RDdZZO 30VII-1VIII 1945].

 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie Protokoły posiedzeń Rządu RP sygn. 5/1087 Protokół nr 37 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 1945r p. 396-397 [Archives of the New Records Protocols of the government meetings].

 • Archiwum Biura do Spraw Wyznań sygn. 13/95 p. 1 [Archives of the Bureau of Denominations].

 • Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Raporty sytuacyjne Komend Powiatowych i Posterunków MO za 1945 rok z powiatu świdnickiego sygn. 347/1 p. 65. Raport sytuacyjny za okres od 1.08. do 10.08.1945 [Archives of the Police Voivodeship Headquarters in Wroclaw Situation reports of the police stations and precincts in 1945 in Swidnica district].

 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departament Polityczny sygn. 18/81/7. Problem niemiecki w Polsce w momencie dzisiejszego przełomu opracowanie dyskusyjne Toruń 20 listopada 1945 p. 17-18 [Archives of Ministry of Foreign Aff airs Department of Political Aff airs fi le 18/81/7 German problem in Poland on the breakthrough - discussion Torun 20 November 1945].

 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Departament Polityczny sygn. 18/81/7 p. 15 [Archives of Ministry of Foreign Affairs Department of Political Aff airs].

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 551 p. 4. Zarządzenie wojewody śląsko-dąbrowskiego skierowane do starostów powiatowych i prezydentów miast [State Archives in Katowice Voivodeship Offi ce Political and Social Department administrative order of slask-dabrowski voivode to district governors and cities mayors].

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Społeczno-Polityczny sygn. 351 p. 11 [State Archives in Katowice Voivodeship Offi ce Political and Social Department].

 • Archiwum Państwowe w Krakowie Urząd Wojewódzki Krakowski Wydział Społeczno-Polityczny sygn. UW II-802 brak nr stron Pismo okólne prezydenta miasta Krakowa z 15 marca 1948 [State Archives in Krakow Voivodeship Offi ce Political and Social Department fi le UW II-802Circular letter of mayor of Krakow].

 • Archiwum Państwowe w Opolu Starostwo Powiatowe w Opolu sygn. 113 p. 57 [State Archives in Opole Opole district].

 • Archiwum Państwowe w Opolu Starostwo Powiatowe w Opolu sygn. 113 p. 8 [State Archives in Opole Opole district].

 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Urząd Wojewódzki Poznański sygn. 35 p. 120 [State Archives in Zielona Gora Voivodeship Offi ce in Poznan].

 • Archiwum Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach sygn. K/1-1 p. 224 Raport dekadowy za okres od 10 do 20 listopada 1946 [Offi ce for State Protection Archives in Katowice Voivodeship Offi ce for Public Protection in Katowice].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Administracji Publicznej Departament Polityczny sygn. 303 p. 50 [Central Archives of Ministry of Inter nal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Administracji Publicznej Departament Polityczny sygn. 264 p. 6 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Administracji Publicznej sygn. 281 p. 56 Pismo wojewody śląsko-dąbrowskiego do MAP z 22 kwietnia 1948 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department fi le 281 Th e letter of slasko-dabrowski voivode to MAP from 22 April 1948].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego sygn. 84/25 p. 17 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego sygn. 94/24 p. 7 Sprawozdanie z działalności lekarsko-sanitarnej na terenie więzień i obozów województwa pomorskiego w okresie od 1.01.1946 do 31.03.1947 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department fi le 94/24 Report on medical and sanitary activities in prisons and camps in pomorskie voivodeship].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Ziem Odzyskanych sygn. 48 p. 83. Sprawozdanie z lustracji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach od 15 do 19 grudnia 1947 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department fi le 48 Report of Voivodeship Offi ce inspeciton in Olsztyn].

 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Administracji Publicznej Departament Polityczny sygn. 757 [Central Archives of Ministry of Internal Aff airs and Administration Ministry of Public Administration Political Department].

 • Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie w Rembertowie Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego sygn. 1584/75/64 p. 231 [Central Military Archives in Rembertow Corps of Internal Security].

 • Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie w Rembertowie Ludowe Wojsko Polskie sygn. III/112/90 p. 2 [Central Military Archives in Rembertow Polish People’s Army].

 • Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie Ludowe Wojsko Polskie sygn. III/60/5 p. 135 [Central Military Archives in Rembertow Polish People’s Army].

 • Instytut Zachodni w Poznaniu Wspomnienia [Institute for Western Aff airs in Poznan Memories] fi les: sygn. P 24 sygn. P 54 sygn. P 62 sygn. P 81 sygn. P 201 sygn. P 245-16 sygn. P 480- -128 sygn. P 577-266.

 • W. Borodziej Posiew nienawiści [Seeds of hate] “Przegląd katolicki” no. 44 of 1.11.1987.

 • E. Dimitrow Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948 Warszawa 1987 [Germans and Nazi occupation in the eyes of the Poles. Views and opinions 1945-1948].

 • E. Dimitrow Obraz Niemców w Polsce 1945-1948 [Image of Germans in Poland 1945-1948] (w:) Wokół stereotypów Polaków i Niemców [Stereotypes of Poles and Germans] W. Wrzesiński (ed.) Wrocław 1991.

 • H. Galus Syndrom niemiecki u ludności rodzimej i napływowej na Pomorzu Wschodnim [German syndrome among indigenous and incoming population in the Eastern Pomorze] „Przegląd Zachodni” no. 2 of 1991 p. 67-68.

 • R. Graetsch Za pomoc odpłacono pomocą [Help for help] (w:) Ujrzałem twarz człowieka Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War] D. Bach W. Lesiuk (eds.) Opole 1995 p. 188-190.

 • W. Grote Własnego szczęścia nie można budować na cudzym nieszczęściu [You cannot build your fortune on someone else’s misfortune] (w:) Ujrzałem twarz człowieka. Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War] D. Bach W. Lesiuk (eds.) Opole 1995 p. 183-184.

 • H. Juzyszyn Zmiany w postawach Polaków względem Niemców [Changes in Poles’ attitude towards Germans] “Przegląd Zachodniopomorski” XXVI 1982 vol. 3-4 p. 225.

 • Z. Kurcz Śląskie losy - w świetle pamiętników [Silesia fates - memories] „Dialog” no. 3-4 1996.

 • Pamiętniki osadnika Ziem Odzyskanych [Recovered Territories settler’s diary] Z. Dulczewski A. Kwilecki (eds.) Poznań 1970.

 • R. Stando Niefachowy stryczek [Botched hanging] “Dialog” no.1 of May 1997 p. 36.

 • T. Szarota Niemcy i Polska. Wzajemne postrzeganie i stereotypy [Germany and Poland. Mutual perception and stereotypes] Warszawa 1996 p. 139.

 • Ujrzałem twarz człowieka. Polsko-niemieckie kontakty przed 1945 rokiem i po wojnie [I saw a human’s face. Polish-German contacts before 1945 and after the War] D. Bach W. Lesiuk (eds.) Opole 1995.

 • W. Wrzesiński Naród niemiecki w polskiej myśli politycznej lat II wojny światowej [German nation in Polish Polish political thought during World War II] (w:) Polska - Polacy - Mniejszości narodowe [Poland - Poles - national minorities] W. Wrzesiński (ed.) Wrocław 1992 p. 97-98.

 • Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe [Polish countryside 1939-1948. Competition documents] K. Kersten T. Szarota (eds.) Warszawa 1967.

 • Quote from H. Juzyszyn Zmiany w postawach Polaków względem Niemców “Przegląd Zachodniopomorski” XXVI 1982 vol. 3-4 p. 225.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 258 145 3
PDF Downloads 145 117 3