Political Foundations of the Communist Poland 1944-1945

Grzegorz Górski 1
 • 1 Katolicki Uniwersytet Lubelski

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Burda A., Odbudowa państwowości polskiej. Zasady prawne nowego ustroju [Rebuilding of the Polish state. Te rules of the new system], [in:] Krajowa Rada Narodowa, A. Burda (ed.), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, p. 32-33.

 • Gawenda J. A., Legalizm Polski w świetle prawa publicznego [Polish legalism in the light of public law], Londyn 1959.

 • Gomułka W., Pamiętniki [Mémoires], Warszawa 1994, Vol II.

 • Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944 [Polish Workers Party. Te road to the power 1941-1944] Warszawa 2003.

 • Górski G., Podstawy ustrojowe PRL (1944-1947) [Institutional foundations of PRL (1944 - 1947)], “Palestra”, Warszawa 2004 Nr 9-10, p. 126-134.

 • Górski G., Wokół genezy PRL. Rozważania historyczno - prawne [Origins of PRL - Law and History], Lublin 2004.

 • Gwiżdż A., Krajowa Rada Narodowa: informator [State National Council: the guide], Warszawa 1983.

 • Gwiżdż A., Manifest Lipcowy i analogiczne akty proklamacyjne władzy ludowej [Te Manifesto of the Polish Committee of National Liberation and similar acts], „Państwo i Prawo”, Warszawa 1969, No 7.

 • Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne [Constitutional law], Warszawa 1980.

 • Kołomejczyk N., Malinowski M., Polska Partia Robotnicza 1942-1948 [Polish Workers Party1942-1948], Warszawa 1986.

 • Krajowa Rada Narodowa, Protokół pierwszego plenarnego posiedzenia Krajowej Rady Narodowej [Protocol of the first assembley of the State National Council], Warszawa 1943/1944 Siemieński F., Prawo konstytucyjne [Constitutional law], Warszawa-Poznań 1980.

 • Skrzydło W., Charakter i znaczenie polityczno - prawne Manifestu Lipcowego PKWN [Characteristics, legal and political meaning of the Manifesto of the Polish Committee of National Liberation], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, Poznań 1959, Vol. XII.

 • Żeńczykowski T., Dwa komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina [Two Committees 1920-1944. Poland in Lenin's and Stalin's plans], Paryż 1983.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search