Spa, Spa Tourism and Wellness Tourism in the Czech Republic

Open access

Abstract

The aim of this paper is to compare and assess the position of the spa and wellness sector in the structure of tourism in the Czech Republic. In this context, the article deals with the brief history of the Czech spa tourism and the development of spa tourism in the spa resorts, including the focus of specialized literature review. The methodological part consists of an explanation of the existing statistical information about the spa sector. The main part of the paper deals with the geographic analysis of current spa centres (the capacity of spa and total collective accommodation facilities, the number of spa patients and guests, guest attendance and their geographical structure). The assessment also includes the determination of the importance of the spa for overall spa tourism. Furthermore, the paper also deals with the development and localization of the selected forms of wellness tourism. As a pilot example, aquaparks built especially in the last 20 years in the Czech Republic were chosen.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Attl P. (2006a). Fenomén jménem wellness (Phenomenon Wellness). Vademecum zdraví 2(Summer) 64–66. Retrieved from http://vademecum-zdravi.cz/fenomen-jmenem-wellness/.

 • Attl P. (2006b). Nové lázně v Česku (New Spa in the Czech Republic). Vademecum zdraví 2(Autumn) 70–72. Retrieved from http://vademecum-zdravi.cz/nove-lazne-v-cesku/.

 • Bailey T. C. & Gatrell A. C. (1995). Interactive Spatial Data Analyis. In C. M. Hall (2012) Spatial Analysis: A critical tool for tourism geographies. In J. Wilson (Ed.) The Routledge Handbook of Tourism Geographies (pp. 163–173). London/New York: Routledge.

 • Benda J. (1979). Ochrana a péče o životní prostředí přírodních léčebných lázní: bioklimatologické medicínskoekologické balneohygienické a právní aspekty (Protection and care of the environment of natural healing spas: bioclimatological medical-ecological balneo-hygienic and legal aspects). Mariánské Lázně Czech Republic: Research Institute of Balneology.

 • Benešová P. & Kruisová H. (2013). Řízení subjektů zdravotně orientovaného cestovního ruchu (Management of Health-oriented Tourism Subjects). Prague Czech Republic: Idea Servis.

 • Benešová P. & Kruisová. H. (2015). Zdravotně orientovaný cestovní ruch (Health-oriented Tourism). Prague Czech Republic: Idea Servis.

 • Burachovič S. & Wieser S. (2001). Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Encyclopedia of spas and healing springs in Bohemia Moravia and Silesia). Prague Czech Republic: Libri.

 • Černý B. V. (1945). Základy poznání cestovního ruchu (Basic Knowledge of Tourism). Prague Czech Republic: ÚSCR.

 • Černý B. V. (1969). Základy ekonomiky lázeňství (Basics of Spa Economy). Prague Czech Republic: Balnea.

 • Czech Statistical Office. (2017). Počet hostů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních v ČR 2013–2015 (Number of Guests and Overnights in Spa Accommodation Establishments in the Czech Republic 2013–2015). Public Database [statistics]. Retrieved from https://vdb2.czso.cz/

 • Fialová D. (2004). České lázeňství (Czech Balneology). Geografické rozhledy 13(3) 76–77.

 • Houdek J. (2003). Almanach lázeňských míst v České republice (Almanac of spa resorts in the Czech Republic). Czech Republic: Sdružení lázeňských míst ČR.

 • Charvát J. (1948). Cestovní ruch v konjunkturním výzkumu (Tourism in conjunctural research). Prague Czech Republic: Orbis.

 • Chovanec J. (1966). Československé přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje – právní zabezpečení jejich rozvoje a ochrany (Czechoslovak natural healing spa and natural healing resources - legal protection of their development and protection). Prague Czech Republic: Ministry of Health ÚSLZ.

 • Jakubíková D. & Vildová E. (2014). Spokojenost lázeňského hosta (Satisfaction of the Spa Guest). In 3. mezinárodní vědecká conference Cestovní ruch hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckéh výzkumu a praxe Karviná 14.-15. květn 2014. Sborník recenzovaných příspěvků. (3rd International Scientific Conference Tourism Hospitality and Spa in the Light of Scientific Research and Practice Karviná May 14 - May 15 2014. Proceedings of reviewed papers) (pp. 152–163). Karviná Czech Republic: The Silesian University in Opava.

 • Kajlík V. (2007). České lázně a lázeňství (Czech Spa Resorts and Balneology). Prague Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

 • Kostková M. Němčanský M. & Torčíková E. (2009). Management služeb cestovního ruchu (Tourism Services Management). Karviná Czech Republic: Silesian University in Opava.

 • Kubová O. (2012). Wellness v cestovním ruchu (Wellness in Tourism). Brno Czech Republic: Karel Englis College.

 • Kunc J. (2007). Lázeňský cestovní ruch v České republice – historie a současnost (Spa Tourism in the Czech Republic – Past and Present). In Czech Geography in the European Space: Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice 30. 8. – 2. 9. 2006 (pp. 147–152). České Budějovice Czech Republic: University of South Bohemia in České Budějovice.

 • Kunc J. (2011). Lázeňství lázeňský cestovní ruch a wellness (Spa Spa Tourism and wellness). In J. Vystoupil M. Šauer et al. Geografie cestovního ruchu České republiky (pp. 122–130). Plzeň Czech Republic: Vydavatelství Aleš Čeněk.

 • Migala M. & Szczyrba Z. (2006). Spas and spa tourism in the Czech Republic. Zeszyty Naukowe: seria Turystyka i Rekreacja Nr. 312/2006 z. 1 147–162. Opole Poland: Politechnika Opolska.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2009). Lázeňská péče 2008 (Spa care 2008). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2008.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2010). Lázeňská péče 2009 (Spa care 2009). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2009.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2011). Lázeňská péče 2010 (Spa care 2010). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2010.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2012). Lázeňská péče 2011 (Spa care 2011). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2011.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2013). Lázeňská péče 2012 (Spa care 2012). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2012.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2014). Lázeňská péče 2013 (Spa care 2013). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2013.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2015). Lázeňská péče 2014 (Spa care 2014). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2014.pdf.

 • Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. (2016). Lázeňská péče 2015 (Spa care 2015). Prague Czech Republic: ÚZIS ČR. Retrieved from http://www.uzis.cz/system/files/lazne2015.pdf.

 • Poděbradský J. (2008). Wellness v ČR (Wellness in the Czech Republic). Prague Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

 • Seifertová V. (2003). Marketing v lázeňském cestovním ruchu (Marketing in Spa Tourism). Prague Czech Republic: Pragoline.

 • Schwartzhoffová E. (2016). Lázeňství a wellness (Spa and Wellness). Olomouc Czech Republic: Palacký University Olomouc.

 • Smolová I. (2004). Spa in the Czech Republic. Velký atlas světa: encyklopedie geografie: world geographic 2(31) 149–152.

 • Smolová I. & Szczyrba Z. (2005). Lázeňství v České republice – tradice a nový rozměr (Spa in the Czech Republic – Tradition and New Dimension). Veřejná správa 16(45) XI-XII.

 • State Statistical Office. (1928). Statistická příručka republiky Československé (Statistical Handbook of the Republic of Czechoslovakia) svazek III. Prague Czech Republic: Státní úřad statistický (State statistical office).

 • Sudíková L. (2009). Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě (Spa tourism in the Czech Republic and in Europe). Diploma thesis. Brno Czech Republic: Masarykova univerzita.

 • Šauer M. Vystoupil J. Holešinská A. et al. (2015). Cestovní ruch. Učební text. (Tourism: Study text). Brno Czech Republic: Masarykova univerzita.

 • Špišák L. Rušavý Z. et al. (2010). Klinická balneologie (Clinical Balneology). Prague Czech Republic: Karolinum.

 • Trachta S. (1973). Teorie a praxe ochrany lázní před urbanizací z hlediska lázní (Theory and practice of spa protection against urbanization from a spa point of view). In B. V. Černý (Ed.) 2nd Balneological Colloquium (pp. 186–194). Mariánské Lázně Czech Republic: VÚB.

 • Vaníček J. & Vavrečková E. (2013a). Profil návštěvníka vybraných lázeňských míst v České republice (Visitor Profile of Selected Spa Resorts in the Czech Republic). In R. Balakovská (Ed.) 5th International Scientific Conference on Hospitality Tourism and Education. Perspectives 2020. Proceedings (pp. 349 – 366). Prague Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

 • Vaníček J. & Vavrečková E. (2013b). Význam lázeňství pro cestovní ruch vybraných lázeňských míst v České republice (The Importance of Spa Tourism for Selected Spa Resorts in the Czech Republic). In R. Balakovská (Ed.) 5th International Scientific Conference on Hospitality Tourism and Education. Perspectives 2020. Proceedings (pp. 367 – 381). Prague Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

 • Vavrečková E. (2015). Komparace přístupů k typologii lázeňských míst v podmínkách České republiky (Comparison of Approaches to Spa Resorts Typology in the Czech Republic). In Proceedings from 4th International Scientific Conference Current Trends in Tourism Hotel and Spa (pp. 311–324). Opava Czech Republic: The Silesian University in Opava.

 • Vavrečková E. & Vaníček J. (2014). Přínos lázeňských míst cestovnímu ruchu v Karlovarském a Zlínském kraji (The Contribution of Spa Resorts to Tourism in the Karlovy Vary and Zlín Region). In 4th International Scientific Conference on Hospitality Tourism and Education. Inovation and Quality of services. Proceedings (pp. 357 – 374). Prague Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

 • Vildová E. Martinčík D. Tlučhoř J. & Jakubíková D. (2015). Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management 18(1) 151–168. DOI: 10.15240/tul/001/2015–1-012.

 • Vystoupil J. (1977). Cestovní ruch a rekreace v lázeňském prostředí Luhačovic (Tourism and Recreation in Spa Environment of Luhačovice). Rigorous thesis. Brno Czech Republic: University of Jan Evangelist Purkyně.

 • Vystoupil J. et al. (2006). Atlas cestovního ruchu České republiky (The Tourism Atlas of the Czech Republic). Prague Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

 • Vystoupil J. Šauer M. et al. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of Tourism in the Czech Republic). Plzeň Czech Republic: Vydavatelství Aleš Čeněk.

 • Zelenka J. & Pásková M. (2012). Cestovní ruch. Výkladový slovník (The Explanatory Dictionary of Tourism). Prague Czech Republic: Linde.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 804 289 16
PDF Downloads 576 240 14