Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis)

Open access

Abstract

Spa industry is presently an inherent part of Slovak tourism. For this reason, it has become a major interest of scientific and professional literature (economics, management, sociology, or geography). The main topic of this paper is the evaluation of tourism in Slovakia through a geographic analysis. This paper briefly evaluates the development and the importance of spa, spa tourism and wellness and their main research areas and issues. Furthermore, the primary sources of tourism development, the overview of spa tourism and the wellness resorts, the accommodation establishments and the visitation rate are evaluated as well. In conclusion, functional and spatial typification of spa tourism and wellness in Slovakia is presented. The structure of the paper is designed to be appropriate for a comparison with V4 countries.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bučeková I. Nováková G. & Kusendová D. (2016). Časovo-priestorová diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska (Time-space differences in foreign tourists' attendance in Slovakia). Geograficý časopis (Geographical Journal) 68(4) 333–351.

 • Cákoci R. (2013). Cestovný ruch na Slovensku (Tourism in Slovakia). In V. Lauko (Ed.) Geografia Slovenskej republiky. Humánna geografia (Geography of Slovak Republic. Human Geography) (pp. 214–253). Bratislava Slovak Republic: Geografika.

 • Cákoci R. Kasagranda A. & Tolmáči L. (2014). Cestovný ruch na Slovensku (Tourism in Slovakia). In V. Lauko (Ed.) Regionálne dimenzie Slovenska (Regional Dimensions of Slovakia) (pp. 479-498). Bratislava Slovak Republic: Comenius University in Bratislava.

 • Čuka P. & Šenková A. (2012). Geography of Tourism of Slovakia. In K. Widawski & J. Wyrzykowski (Eds.) Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries (pp. 381–406). Wroclaw Poland: University of Wroclaw.

 • Dorocki S. & Brzegowy P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 5. 88 – 116.

 • Dubcová A. et al. (2008). Geografia Slovenska (Geography of Slovakia). Nitra Slovak Republic: Constantine the Philosopher University.

 • Dubcová K. (2014). Porovnanie rozvoja kúpeľníctva v Českej republike a na Slovensku (Comparasion of the Development of Spa Industry in Czech Republic and Slovakia). Master Thesis. Prague Czech Republic: The Institute of Hospitality Management in Prague.

 • Eliašová D. (2009). Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí (Slovakian spa industry in 20th century). Bratislava Slovak Republic: EKONÓM.

 • Eliašová D. (2015). Potenciál zaniknutých kúpeľov pre rozvoj cestovného ruchu v SR (Potential of Extinct spas for development of Tourism in Slovakia). In Šperková (Ed.) Cestovní ruch hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. (Tourism Hotel Industry and gastronomy as a phenomena of 21st century) (pp. 45–52). Brno Czech Republic: College of Business and Hotel Management.

 • Eliašová D. (2016). Destinačný manažment v kúpeľných miestach (Destination management in spa towns). In Šperková (Ed.) Nové trendy v cestovním ruchu (New trends in Tourism) (pp. 42–49). Brno Czech Republic: College of Business and Hotel Management.

 • Erdeli G. Dinca A. I. Gheorghilas A. & Surugiu C. (2011). Romanian Spa Tourism: A Communist Paradigm in a Post-Communist Era. Human Geographies 5(2) 41–56. DOI: 10.5719/hgeo.2011.52.41.

 • Fialová D. & Orosz Ö. (2012). Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do Současnosti) (Development of spa industry on territory of current Slovakia (in etape from 16th century to present). Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny (Klaudyán: internet journal for historical geography and environmental history) 8(2) 94–106.

 • Franko O. & Remšík A. et al. (1995). Atlas geotermálnej energie Slovenska (Atlas of Geothermal Energy of Slovakia). Bratislava Slovak Republic: Geologický ústav Dionýza Štúra.

 • Gúčik M. Kvasnová D. & Pančíková K. (2016). Medical Spa versus Health Tourism. Acta Academica Karviniensia 16(2) 5–15.

 • Gurňák D. Križan F. & Lauko V. (2008). Časovo-priestorové aspekty vývoja sídelnej siete Slovenska (Spacetime Aspects of Settlement System Development in Slovakia). Geographia Casoviensis 2(1) 34–37.

 • Gustavo N. S. (2010). A 21st-Century Approach to Health Tourism Spas: The Case of Portugal. Journal of Hospitality and Tourism Management 17(1) 127–135. DOI: 10.1375/jhtm.17.1.127.

 • Hall M. (2003). Spa and Health Tourism. In Hudson (ed.) Sport and Adventure Tourism (pp. 273–292). New York/London/Oxford: The Harworth Press.

 • Jurčišinová A. (2016). Kúpeľníctvo a wellness ako typ cestovného ruchu na Slovensku a jeho priestorové prejavy (Spa and wellness as type of tourism in Slovakia and its spatial patterns). Bachalor Thesis. Bratislava Slovak Republic: Comenius University in Bratislava.

 • Kasagranda A. (2015a). Spatial Differentiation and Evaluation of Tourism Performance of Slovakia and Its Specificities. Czech Journal of Tourism 4(1) 58–74. DOI: 10.1515/cjot-2015–0004.

 • Kasagranda A. (2015b). Hodnotenie a priestorová diferenciácia zahraničnej návštevnosti na Slovensku (Evaluation and Spatial Differentiation of Foreign Touristic Attendance of Slovakia). Journal of Tourism Hospitality and Commerce 6(2) 19–32.

 • Kasagranda A. (2016). Hodnotenie a priestorová diferenciácia cestovného ruchu na Slovensku (Evaluation and Spatial Differentiation of Tourism in Slovakia). Dissertation Thesis. Bratislava Slovak Republic: Comenius University in Bratislava.

 • Kasagranda A. Rajčáková E. & Vystoupil J. (2016). Urban Tourism in Slovakia - Its Quantification Spatial Differentiation and Typification. Geographica Pannonica 21(2) 114–126. DOI: 10.18421/GP20.02–08.

 • Klamár R. (2014). Tourism and the visit rate in the tourism regions in Eastern Slovakia from the point of selected indicators. Bulletin of Geography. Socio-economic Series (23) 99–118. DOI: 10.2478/bog-2014–0007.

 • Klamár R. & Kolesárová J. (2015). Tourism Development and its Regionalization in the Prešov Self-Govering Region. Scientific Review of Physical Culture 5(1) 65–79.

 • Krogmann A. (2005). Aktuálne možnosti využitia územia Nitrianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu (Actual Possibilities of Use of Area of Nitra County from the Tourism point of View). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Comenianae : Geographica 28 281–286.

 • Kršák P. et al. (2009). Ottov historický atlas Slovensko (Otto's Historical Atlas Slovakia). Prague Czech Republic: Ottovo nakladatelství.

 • Kulla M. (2007). Charakteristika vybraných foriem cestovného ruchu v meste Košice a v jeho zázemí (The Characteristics of Selected Forms of Tourism in Košice Town and Its Surroundings). Geographia Cassoviensis 5(1) 73–78.

 • Kulla M. (2011). Kúpeľníctvo na Slovensku - trendy a perspektívy (Spas in Slovakia - Trends And Perspectives). In V. Liška & V. Navickas (Eds.) Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (Importance of human potential in regional development) (pp. 117–122). Dudince Slovak Republic: Eastern European Development Agency.

 • Kulla M. & Nedviďová N. (2014). Hodnotenie zahraničnej návštevnosti mesta Košice v rokoch 2001 – 2012. In Sborník recenzovaných příspěvku z 3. mezinárodní vědecké konference: Cestovní ruch hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (Proceedings of Reviewed contributions from the 3rd International Scientific Conference: Tourism Hotel and Spa in the Light of Scientific Research and Practice) (pp. 205–214). Karviná Czech Republic: Slezská univerzita v Opavě.

 • Lauko V. (1997). Fyzická geografia Slovenska I (Physical Geography of Slovakia). Bratislava Slovak Republic: Comenius University in Bratislava.

 • Lauko V. Španihel M. & Polčák N. (2015). Analýza klimatických pomerov pre letnú rekreáciu v regiónoch cestovného ruchu Slovenska (Analysis of climate conditions for summer recreation in the tourism regions of Slovakia). In Pachrová & Doležalová (Eds.) Aktuálne problémy v cestovnom ruchu (Actual problems in Tourism) (pp. 237–248). Jihlava Czech Republic: College of Polytechnics Jihlava.

 • Marčeková R. Kaščáková A. & Vránová M. (2015). Segmentation of Wellness Tourism Visitors in Selected Regions in Slovakia. Czech Hospitality and Tourism Papers 24(1) 5–18.

 • Mariot P. (1983). Geografia cestovného ruchu (Geography of Tourism). Bratislava Slovak Republic: Slovenská akadémia vied.

 • Mariot P. (2001). Príspevok k typizácii stredísk cestovného ruchu (Contribution to the typification of the tourist resorts). Geografický časopis (Geographical Journal) 53(4) 307–319.

 • Masarovičová A. (2014). História balneoterapie – stredovek (History of Balneotherapy – Middle Ages). Dermatológia pre prax (Dermatology for practice) 8(4) 150–152.

 • Masarovičová A. (2015). História balneoterapie – novovek (History of Balneotherapy – Modern Age). Dermatológia pre prax (Dermatology for practice) 9(2) 65–68.

 • Matlovičová K. Kolesarová J. & Židová A. (2013). Slovenské kúpeľníctvo v kontexte zmien – aktuálny stav problémy a výzvy (Slovak spas in the context of change – current conditions issues and challenges). In M. Dej M. Huculak and W. Jarczewski (Eds.) Recreational use of geothermal water in Visegrad Group countries (pp. 161–173). Krakow Poland: Institute of Urban Development.

 • Ministry of Health of SR. (2016). Inšpektorát kúpeľov a žriediel: informácie o kúpeľných miestach SR v zmysle uznesení a nariadení vlády (Inspectorate of Spas and Springs: information on bathing sites within the meaning of SR resolutions and government regulations). Retrieved March 21 2017 from http://www.health.gov.sk/?inspektorat-kupelov-a-zriediel-2.

 • Otrubová E. (1999). Transformačné zmeny v slovenských kúpeľoch (Transformation changes in Slovak Spas). Folia geographica 3 154–162.

 • Plesník P. (2008). Vymedzenie a ocenenie regiónov cestovného ruchu (Definition and appreciation of tourism regions). Bratislava Slovak Republic: EKONÓM.

 • Šedivý J. et al. (2012). Dejiny Bratislavy 1 : Brezalauspurc - na križovatke kultúr (The History of Bratislava 1: Brezalauspurc - At the Crossroads of Cultures). Bratislava Slovak Republic: Slovart.

 • Slovakia.Travel.sk. (2015). Štatistiky (Statistics). Retrieved December 16 2015 from http://www.sacr.sk/sacr/statistiky.

 • Slovakia.travel.sk. (2016). Vybrané ukazovatele kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2006 až 2015 (Selected indicators of spa tourism in Slovakia in years 2006 - 2015) - interné materiály (internal materials) Bratislava.

 • Smith M. & Puczkó L. (2008). Health and Wellness Tourism. New York: Routledge.

 • Smolová I. & Szczyrba Z. (2005). České lázně – tradiční produkt marketingu turistické destinace Česká republika (Czech spas – traditional marketing product of tourism destination Czech Republic). In Fňukal & Ptáček (Eds.) Geografie cestovního ruchu a rekreacie (Geography of tourism and recreation) (pp. 57–64). Olomouc Czech Republic: Palacký University.

 • Stănciulescu G. C. Diaconescu G. N. & Diaconescu D. M. (2015). Health Spa Wellness Tourism. What Is The Difference? Knowledge Horizons – Economics 7(3) 158–161.

 • Statistical Office of Slovak Republic. (2015). Vybrané ukazovatele kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2009 až 2013 (Selected indicators of spa tourism in Slovakia in years 2009 - 2013). Bratislava.

 • Statistical Office of Slovak Republic. (2016). Vybrané ukazovatele kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku v rokoch 2006 až 2015 (Selected indicators of spa tourism in Slovakia in years 2006 - 2015). Bratislava.

 • Sudíková L. (2009). Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě (Spa tourism in Czech Republic and Europe). Master Thesis. Brno Czech Republic: Masaryk University.

 • Vystoupil J. et al. (2006). Atlas cestovního ruchu České republiky (Atlas of tourism of the Czech Republic). Prague Czech Republic: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

 • Vystoupil J. & Šauer M. et al. (2011). Geografia cestovného ruchu České republiky (The Geography of tourism of Czech Republic). Plzeň Czech Repulic: ALEŠ Čeněk Nakladatelství.

 • Vystoupil J. Kasagranda A. & Šauer M. (2016). Funkčně - prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska (Functional - spatial typology of tourist resorts in Czechia and Slovakia). Geografický časopis (Geographical Journal) 68(2) 171–192.

 • Weiss P. Jankovičová M. & Kurčová E. (2005). Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike (Regionalization of Tourism of Slovak Republic). Bratislava Slovak Republic: Ministry of Economy.

 • Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách prírodných liečebných kúpeľoch kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act no. 538/2005 Coll. about natural healing waters natural healing spas spa resorts and natural mineral waters and on amendments and supplements to some laws).

 • Zelenáková O. (2014). Kúpele termálne liečivé pramene a wellness v cestovnom ruchu Slovenska (Spas thermal healing springs and wellness in tourism of Slovakia). Bachelor thesis. Brno Czech Republic: Masaryk University.

 • Žoncová M. Dubcová A. Rampašeková Z. & Bobovnická S. (2015). Akvaparky a wellness – nové trendy vo vývoji vodných destinácií na Slovensku (Aquaparks and wellness – new trends in development of water destination in Slovakia). In Pachrová & Doležalová (Eds.) Aktuálne problémy v cestovnom ruchu (Actual problems in Tourism) (p. 530–542). Jihlava Czech Republic: College of Polytechnics Jihlava.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 624 299 10
PDF Downloads 513 242 14