Therapeutic management of an injury of the upper incisor within complete root formation

Open access

Abstract

A 9.5 year-old patient, following an accident, suffered a comminuted lateral fracture of the root of tooth 21 at the neck level. The treatment consisted of immobilizing and maintaining tooth vitality. The presented case provides a basis for the conclusion that premature radical, surgical and endodontic actions should not always be performed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Andreasen J.O. i wsp.: Pourazowe uszkodzenia zębów. Urban& Partner Wrocław 2005 10-17 36-37 60-63.

  • 2. Cićkiewicz M. Jodkowska E. Wąsowicz M. Jurkowski P.: Skuteczność metod leczenia niepowikłanych złamań koron zębów stałych. Mag. Stomatol. 2010:20(9) s. 56-58.

  • 3. Jurczak A. Kwapińska H. Kołodziej I. Starowicz M.: Leczenie wewnątrzzębodołowych poprzecznych złamań korzeni zębów u dzieci. Porad. Stomatol. 2008:8(2) s. 48-51.

  • 4. Mrozek J. Jarosz J. Lipski M.: Leczenie złamania poprzecznego korzenia siekacza przyśrodkowego szczęki. Mag. Stomatol. 2009:19(11) s. 30-33.

  • 5. Ozbek M. Serper A. Calt S.: Repair of untreated horizontal root fracture: a case report. Dent. Traumatol. 2003:19(5) s. 296-297.

  • 6. Oztan M.D. Sonat B.: Repair of untreated horizontal root fractures: two case reports. Dent. Traumatol. 2001:17(5) s. 240-243.

  • 7. Pawłowska E. Szczepańska J.: Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym- procesy gojenia powikłania-opis przypadków. Czas. Stomatol. 2005:58(2) s. 81-87.

  • 8. Rahnama M. Szyszkowska A. Orzędała-Koszel U. Weiss A.: Odległe skutki przebytych urazów zębów u dzieci. E-Dentico 2012(4) s. 88-97.

  • 9. Rybarczyk-Townsend E. Hilt A. Szczepańska J.: Złamania poprzeczne korzeni z przemieszczeniem stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce. Mag. Stomatol. 2013:23(12) s. 36-40.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.32

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.154
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.285

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 314 190 9
PDF Downloads 104 81 0