Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej

Open access

Abstract

Developments in the global food economy and the increasing extent of globalization and trade liberalization pose new challenges for Polish agriculture. To meet these challenges it is essential for the agricultural and food industries to improve their competitiveness.

This paper examines whether the funds allocated to Poland in the new budget perspective 2014-2020, and changes in the Common Agricultural Policy (CAP) as well as the increase in demand for food in developing countries will have a positive impact on the Polish agriculture and increase its competitiveness. The following issues will be examined:

The financial framework of the EU budget, with particular emphasis on EU funds for agriculture and rural areas;

The consequences of changes in the CAP;

Analysis of the Rural Development Programme in Poland in the years 2014-2020;

Analysis of the increase in demand for food in developing countries with large populations,

The influence of transnational corporations on the control and formation of prices in the food sector.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chechelski P. Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie red. [in:] A. Kowalski M. Wigier M. Dudek Nowa Wspólna Polityka Rolna - perspektywa ekonomiczna IERiGŻ -PIB Warszawa.

 • Chechelski P. Grochowska R. Wigier M. (2012) Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce IERiGŻ - PIB Warszawa.

 • Chiny liderem rynku żywności ʻRzeczpospolitaʼ 13.04.2012 r.

 • Czubak W. Pawlak K. (2008) Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce [in:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym Program Wieloletni 2005-2009 Raport No. 102 IERiGŻ-PIB Warszawa.

 • Official Journal of the European Union No L 347 of 20 December 2013 (Regulations from No 1305/2013 to 1308/2013).

 • Kulawik J. (2012) WPR się obroni(chyba)? ʻNowe Życie Gospodarczeʼ No. 3.

 • Polska ma otrzymać blisko 106 mld euro budżetu UE na lata 2014-2020 - perspektywa napływu funduszy unijnych a rozwój gospodarczy Polski - szanse i zagrożenia Redakcja Ekonomiczna PAP.

 • Statistical Yearbook of Agriculture 2013 CSO. Warsaw 2013.

 • Council Regulation (EC) No. 1782/2003.

 • Consolidated draft regulations of the European Parliament and the Council (Council document 13294/13 REV 1 and 13349/1/13 REV1)

 • Report on the EU budget for 2014-2020 No. 120/2013 the Office of the Senate Brussels 10 December 2013.

 • Walkowski M. (2012) Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju? - analiza stanowiska Polski [in:] Toszek B. Wojtaszek A. Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Warsaw.

 • Wieliczko B. Propozycja instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata 2014-2020 ʻRoczniki Naukowe SERiAʼ Volume XIV Issue. 2.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.46

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.366

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 84 3
PDF Downloads 100 56 1