Biodiversity As An Ecological Safety Condition. The European Dimension

Open access

Abstract

Contemporary research concerning the benefits (services) of the ecosystems (environment) confirm the rank and significance of the natural environment and its resources for shaping humanity's well-being. Particularly highlighted is the need to protection of live natural resources to preserve biodiversity, which is essential for retaining the basic ecological processes and providing the sustainability of usage of these resources. Consequently, protection of biodiversity is not only an environmental issue, but also an economic and social issue involving the well-being and quality of life of society. Thus, biological diversity is an essential condition for providing ecological safety, retaining the continuity of natural processes, and conditions the quality of life and economic potential.

The main purpose of the paper is to indicate the theoretical bases of biodiversity protection from the perspective of the natural and economic sciences, and to describe the diversity of biodiversity protection levels in the EU states. A specific aim is to indicate the forms and instruments of nature conservation involved in biodiversity protection, and to carry out an overview of established nature conservation programmes in selected EU countries. In order to accomplish such a complex aim, this article presents an overview of literature found in the natural, economic and legal sciences and popular magazines presenting scientific research within the field of biodiversity. Then a comparative analysis is presented based on the statistical data coming from various international statistics resources (OECD, EUROSTAT, EEA).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrzejewski R. (1983) W poszukiwaniu teorii fizjocenozy ‘Wiadomości Ekologiczne’ 29 Centrum Badań Ekologicznych Polska Akademia Nauk. Dziekanów Leśny k. Warszawy.

 • Andrzejewski R. (1985) Ekologia a planowanie ‘Wiadomości Ekologiczne’ 311 Badań Ekologicznych Polska Akademia Nauk. Dziekanów Leśny k. Warszawy.

 • Burchard-Dziubińska M. Drzazga D. Rzeńca A. (red.) (2014) Zrównoważony rozwój-naturalny wybór Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Costanza R. et al. (1997) The value of the world's ekosystem services and natura capital ‘Nature’ No. 387.

 • Ehrlich P. Wilson E.O. (1991) Biodiversity Studies: Science and Policy Science 253.

 • Environment conditions in Poland (2011) Raport Sygnały 2011 Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa.

 • Fiedor B. (red.) (2002) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa.

 • Harding G. (1992) Tragedia dóbr wspólnych [w:] G. Peszka T. Żylicz (red.) Środowisko – społeczeństwo – gospodarka. Wybór przekładów z literatury anglosaskiej Biblioteczka ‘Ekonomia i Środowisko’ – nr 4 Kraków.

 • Jankowska-Kłapkowska A. (1993) Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego [w:] Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego Ossolineum Wrocław 1993.

 • Joppa L. Roberts D.L. Primm S.L. (2010) How many species of flowering plants are there? Proceedings of the Royal Society B: Bological Sciences 278.

 • Kalinowska A. (2008) Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją o różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych CBD Warszawa.

 • Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań (2003) dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r. Warszawa.

 • Krzymowska-Kostrowicka (1988) Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – zasady użytkowania i modele organizacji [w:] Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody LOP Warszawa.

 • Krzysztofek K. Szczepański M.S. (2002) Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

 • Mackenzie A. Ball A.S. Virdee S.R. (2001) Instant Notes Ecology Second edition Series editor B.D Hames BIOS Scientific Publishers Limited.

 • May R. (2010) Tropical arthropod species more or less? Science 329.

 • Olaczek R. (1988) Gospodarowanie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w świetle obecnych i przewidywanych ich funkcji [in:] Gospodarowanie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody materiały z sesji naukowej LOP zorganizowanej w Warszawie 27 czerwca 1985 LOP Warszawa.

 • Pearce D.W. (1986) The Economics of Natural Resource Management Projects Policy Department University College London.

 • Streamlining European biodiversity indicators 2020: Building a future on lessons learnt from the SEBI 2010 process EEA Technical report No 11/2011 p.14 http://www.eea.europa.eu/publications/streamlining-european-biodiversity-indicators-2020.

 • Sweeney J. (1993) Economic Theory of Depletable Resources: an Introduction [in:] Kneese A.V. Swenney J. Handbook of Natural Resources and Energy Economics II North-Holland Amsterdam.

 • Śleszyński J. (2000) Ekonomiczne problemy ochrony środowiska Wydawnictwo ARIES Warszawa.

 • Toffler A. (1997) Trzecia fala Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa.

 • The Millenium Ecosystems Assessment Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (2005) Island Press Washington D.C.2005.

 • World Conservation Strategy. Living Resources Conservation for Sustainable Development IUCN Gland 1980; przekład polski: Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju LOP Warszawa 1985.

 • Woś A. (1995) Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • van Opstal A.J.F.M. (1999) The Architecture of the Pan European Ecological Network: Suggestions for Concept and Criteria Rapport IKC Natuurbeheer nr 37 Wageningen.

 • http://www.wwf.pl/informacje/publikacje/inne/lpr2006final.pdf

 • http://www.catalogueoflife.org/col/info/totals

 • http://biodiversity.europa.eu/topics/sebi-indicators

 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN

 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN

 • http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/natura-2000-barometer#tab-dashboard-03

 • http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf

 • http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/natura-2000-barometer#tab-dashboard-03

 • http://www.oecd.org/env/41069197.pdf

 • http://stats.oecd.org/

 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=3

 • http://www.ti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Publikationen/Thuenen_Working_Paper/Thuenen_Working_Paper_19_Gesamt.pdf

 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_bio2&lang=en

 • http://www.oecd.org/env/41069197.pdf

 • http://www.ti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/vTI/Publikationen/Thuenen_Working_Paper/Thuenen_Working_Paper_19_Gesamt.pdf

 • http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.46

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.366

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 47 2
PDF Downloads 106 42 2