Providing Public Sport Facilities in Post-Socialist Times: The Case of the Czech Republic

Open access

Abstract

The paper aims to investigate current approaches to the management of public sport facilities by local governments. In the Czech Republic, local clubs traditionally played a key role in providing sport to the public. With decreasing participation in organized sport, a significant number of clubs have been forced to transfer their facilities to local governments and the sport position of local authorities has strengthened considerably in recent years. In consequence, there have been alterations in the management of public sport facilities. The findings of statistical analysis emphasize an increasing role of specialized organizations at the expense of in-house management or external provision (facilities hired out to sport clubs). Moreover, local population and type of facility were found to be the possible reasons for different approaches. In-house management is associated with smaller municipalities whereas most of their facilities have the character of public goods. In contrast, publicly funded organizations and municipal enterprises appear in municipalities with larger populations providing sport facilities of regional importance in the form of mixed goods. Finally, clubs, as representatives of external provision, mostly provide sport facilities primarily intended for their own purposes - club goods. In the context of recent works and contemporary trends in sport participation, the research findings indicate that different forms of management may have significant effects not only on efficiency of public budgets but also on conditions for sport at local level - especially on targeting those who would participate in sport if they had access to new opportunities or leisure programs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Boyne G. (2004). Explaining Public Service Performance: Does Management Matter? Public Policy Administration 19(4) 100-117.

 • Bureš R. (2010). Transparentnost a financování sportovní politiky na místní úrovni. In I. Slepičková & P. Slepička. (Eds.) Sport a politika (pp. 78-90). Praha: UK FTVS.

 • Coalter F. (2007). A wider social role for sport: Who’s keeping the score? London: Routledge.

 • Collins M. (2004). Sport physical activity and social exclusion. Journal of Sports Sciences 22(8) 727-740.

 • Downward P. Dawson A. & Dejonghe T. (2009). Sports economics: Theory evidence and policy. London: Routledge.

 • European Commission. (2008). EU Physical Activity Guidelines Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity. Retrieved from http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/euphysical-activity-guidelines-2008_en.pdf.

 • European Commission (2010). Eurobarometer 72.3. Sport and physical activity. Retrieved from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf.

 • Flemr L. (2009). Prostorové a materiální podmínky pro pohybové aktivity mladších adolescentů ve Středočeském kraji. Praha. Dissertation thesis. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Univerzita Karlova v Praze.

 • Gratton C. & Taylor P. (2000). Economics of sport and recreation. London: E & FN Spon.

 • Hamřík Z. (2014). Podpora pohybové aktivity a komunální politika v České republice. Unpublished doctoral dissertation Palacký University Olomouc Olomouc Czech Republic. Retrieved from http://theses.cz/id/jds7ya/Disertacni_prace_Hamrik_Hamrik. pdf.

 • Hendl J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

 • Hendrych D. (2007). Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI.

 • Hobza V. & Novotný J. (2008). Vybrané aspekty dotační politiky a její vliv na institucionální vývoj a tendence v české tělovýchově a sportu. Ekonomika a management 2(1) 42-63.

 • Hobza V. Dohnal T. & Mitáš J. Ekonomicko-manažerské souvislosti tvorby koncepce sportovní infrastruktury municipalit. In L. Flemr (Ed.) Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu (pp. 138-163). Praha: Karolinum.

 • Hobza V. Skoumal J. & Schwartzhoffová E. (2013). Úvahy k normativní ekonomické základně institucionální podpory sportu na municipalitách. Ekonomika a management 7(4). Retrieved from http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-uvahy-knormativni-ekonomicke-zakladne-institucionalni-podpory-sportu-na-municipalitach. html.

 • Hoós J. Jenei G. Potůček M. Pomahač R. & Vass K. (2005). Veřejná správa a řízení ve veřejné správě. In M. Potůček et al. Veřejná politika (pp. 133-151). Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Kung S. P. & Taylor P. (2010). The effect of management types on the performance of English public sports centres. International Journal of Sport Policy and Politics 2(3) 303-326.

 • Kössl J. Štumbauer J. & Waic M. (2008). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.

 • Microsoft. (2010). Microsoft Excel [computer software]. Redmond Washington: Microsoft.

 • Le Grand. J. (1991). The Theory of Government Failure. British Journal of Political Science 21(4) 423-442.

 • Liu Y.-D. Taylor P. & Shibli S. (2009). Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities. European Sport Management Quarterly 9(1) 3-21.

 • Neuls F. Kudláček M. Vašíčková J. & Hamřík Z. (2013). Současný stav a možnosti zlepšování lokálních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu z hlediska národní politiky plánování výstavby financování a řízení - Projekt Impala část II. Tělesná kultura 36(1) 93-113.

 • Novotný J. (2000). Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství.

 • Novotný J. et al. (2011). Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer.

 • Numerato D. (2009). The institutionalisation of regional public sport policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy and Politics 1(1) 13-30.

 • Ochrana F. & Fantová Šumpíková M. (2007). Under what conditions are provided services in Czech municipalities? Central European Journal of Public Policy 1(1) 30-47.

 • Ochrana F. Fantová Šumpíková M. Pavel J. Nemec J. et al. (2007). Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Retrieved from http://kvf.vse. cz/storage/1212656291_sb_kniha_ochrana.pdf.

 • Osborne S. P. (2006. The New Public Governance? Public Management Review 8(3) 377-387.

 • Pavel J. (2006). Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International. Retrieved from http://www.transparency.cz/doc/vz_obecni_firmy_pavel.pdf.

 • Popelka J. (2014). Sport jako veřejná služba: Poskytování sportovních zařízení v obcích. Česká kinantropologie 18(4) 63-74.

 • Pospíšil P. (2012). Územní samosprávné celky jako zřizovatelé zakladatelé a společníci právnických osob. Unpublished doctoral dissertation Masaryk University Brno Czech Republic. Retrieved from http://is.muni.cz/th/18728/pravf_d/DISERTACNI_PRACE_PhD_FINAL.pdf.

 • Potůček M. (2005). Trh stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In Potůček et al. Veřejná politika (pp. 85-120). Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Rafoss K. & Troelsen J. (2010). Sports facilities for all? The financing distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport in Society 13(4) 643-656.

 • Riordan J. & Krüger A. (2007). The international politics of sport in the 20th century. London UK: Routledge.

 • Robinson L. (2004). Managing public sport and leisure services. London: Routledge.

 • Rousek P. (2011). Analýza vybraných veřejných služeb na municipální úrovni. Praha. Retrieved from http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=29134.

 • Rütten A. (2000). Health promotion policy in Europe: Rationality impact and evaluation.

 • Munchen: Oldenbourg. Seefeldt V. Malina R. M. & Clark M. A. (2002). Factors affecting levels of physical activity in adults. Sports Medicine 32(3) 143-168.

 • Sekot A. (2010). Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review 19(1-2) 159-176.

 • Slepičková I. (2009). Obce s rozšířenou působností jako přirozená regionální centra péče o sport. Česká kinantropologie 13(3) 146-155.

 • Sport England. (2008). Sport England strategy 2008-2011. London: Sport England.

 • SPSS Inc. (2008). Released 2008. SPSS Statistics for Windows Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.

 • Špaček O. (2011). Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity. Sociální Studia 8(1) 53-78.

 • Veal A. J. (2010). Leisure sport and tourism politics policy and planning. Wallingford Oxfordshire UK: CABI.

 • Veselý A. (2012). Institucionalizace neodpovědnosti efektivity nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48(4) 757-784.

 • Wicker P. Breuer C. & Pawlowski T. (2009). Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure. European Sport Management Quarterly 9(2) 103-118.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.156
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.430

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 314 116 10
PDF Downloads 138 68 2