The Development of Mental Health Policies in the Czech Republic and Slovak Republic since 1989

Karolína Dobiášová 1 , Eva Tušková 1 , Pavla Hanušová 1 , Olga Angelovská 1  und Monika Ježková 2
  • 1 Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic
  • 2 Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Abstract

The article aims to describe the key events in the development of mental health care policies after 1990 in the two countries and identify the main reasons for stagnation or incremental changes to the institutional setting in the field of mental health care. The process of mental health care reform is explained using the framework of historical institutionalism. The explanation shows that the lack of political interest in combination with the tradition of institutional care resulted in poor availability of psychiatric care, outdated network of inpatient facilities and critical lack of community care facilities in both countries. Even though Slovak Republic adopted national programme at the governmental level, it still struggles with its implementation. The ongoing reform attempt in the Czech Republic may bring some change, thanks to a new approach towards strategic governance of the mental health care system and the mechanism of layering that the promoters of the reform use.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

  • Bražinová, A. et al. (2011). Sociálna rehabilitácie pre osoby s duševnými poruchami [Social rehabilitation for persons with mental disorders]. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. available at WWW: http://www.nrozp.sk/index.php/soc-rehabilitacia/psychickepostihnutie/98-socialna-rehabilitacia-ludi-s-dusevnymi-poruchami.

  • Breier, P. (2005). Súčasný stav psychiatrickej starostlivosti na Slovensku [The current state of psychiatric care in Slovak Republic]. Available at WWW: http://www.politikon.cz/index.php/publicistika/6/2231-suasnystav-psychiatrickej-starostlivosti-na-slovensku.

  • Centre for Mental Health Care Development. 2005. Politika péče o duševní zdraví - cesty k její realizaci [Mental Health Care Policy - Roads to Implementation].

  • Clasen, J. (1999). Comparative Social Policy: Concepts, Theories and Methods. Oxford: Blackwell Publishers.

  • Dlouhý, M., Cosoveanu, G., Čižmárik, P., & Hinkov, H. (2010). Mental Health Policies in Four Eastern European Countries. Central European Journal of Public Policy. Vol.4, No 2.

  • Dlouhý, M. (2014). Mental health policy in Eastern Europe: a comparative analysis of seven mental health systems. BMC health services research,14(1), 42.

  • Duškov, I. (2013). Vydání 1. verze strategického dokumentu - Strategie reformy psychiatrické péče [Release of the first version of the strategic document - Psychiatric care reform strategy]. Presentation on 8.10. 2013.

  • European Commission. (2005). Green Paper: Improving the mental health of the population: Towards a stratégy on mental health for the European Union. European Communities.

  • European Observatory on Health Systems and Policies. (2011). HIT - Health in Transition: Slovak Republic. Vol. 13 No 2. Available at WWW: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf

  • Framework of Psychiatry. [Koncepcia psychiatrie]. 1997. Available at WWW: http://www.psychiatry.sk/sps-sls-o-nas/koncepcia-psychiatrie.

  • Framework of Psychiatry. [Koncepce oboru psychiatrie]. 2000. Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

  • Meeting of the Slovak Government. (2008). Predkladacia sprava k Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2008 - 2010. [Explanatory memorandum to the implementation plan tasks of the National Programme on Mental Health for the period 2008 - 2010]. Available at WWW: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-37239?prefixFile=m.

  • Meeting of the Slovak Government. (2012a). Uznesenia vlády Slovenskej republiky k plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2012 - 2013. [Resolution of the Government of the Slovak Republic to the implementation plan tasks of the National Programme on Mental Health for the period 2008 - 2010]. Available at WWW: http:// www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21361.

  • Meeting of the Slovak Government. (2012b). Predkladacia sprava k plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2012 - 2013. [Explanatory memorandum to the implementation plan tasks of the National Programme on Mental Health for the period 2012 - 2013]. Available at WWW: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-146661?prefixFile=m.

  • Hay, C., & Wincott, D. (1998). Structure, Agency and Historical Institutionalism. Political Studies, XLVI, 951-957.

  • Hollý, M. (2014). Reforma psychiatrické péče [Reform of the Psychiatric Care]. Postgraduální Medicína, 06/2014.

  • IHIS. (2013). Psychiatrická péče 2012 [Psychiatric care 2012]. Praha: ÚZIS.

  • Immergut, E.M. (1998). The theoretical core of the new institutionalism. Polit Soc. 26:5-34.

  • Jacob KS, Sharan P, Mirza I, Garrido-Cumbrera M, Seedat S, Sreenivas V, Saxena S. (2007).

  • Mental health system in countries: where are we now? Lancet, 370:1061-1077.

  • Karlas, J. (2008). Komparativní případová studie. [Comparative case study] In: Drulák, P. et al. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, s. 62-91.

  • Kříž, J. (2013). Hodnocení programu Zdraví 21. [Evaluation of implementation of National Health 21 Programme]. Presentation at the seminar of the Society for Public Health and the Society of Hygiene and Community Medicine of the Czech Medical Association. 6.2. 2013.

  • Kümpers, S., Mur-Veeman, I., Hardy, B., van Raak, A., & Maarse, H. (2006). Integrating dementia care in England and the Netherlands: Four comparative local case studies. Health & Place, 12(4), 404-420.

  • Mahoney, J., & Thelen, K. A. (2010). Theory of Gradual Institutional Change In Mahoney, J., & Thelen, K. (Eds.) Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. New York: Cambridge University Press.

  • Marmor, T., Freeman, R., & Okma, K. (2005). Comparative perspectives and policy learning in the world of health care. Journal of Comparative Policy Analysis, 7(4), 331-348.

  • Mills, M., van de Bunt, G., & de Bruijn, J. (2006). Comparative research: Persistent problems and promising solutions. International Sociology, 21 (5): 619-31.

  • Ministry of Health of the Slovak Republic. (2015). Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2014-2015 [Implementation plan tasks of the National Programme on Mental Health for 2014-2015]. Available at WWW: http://www.health.gov.sk/Clanok?rada-dusevneho-zdravia.

  • Ministry of Justice of the Slovak Republic. (2013). Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2014-2015 [Implementation plan tasks of the National Programme on Mental Health for 2014-2015]. Available at WWW: https://lt.justice.gov.sk/Attachment/02_vlastny_mat_NPDZ_2014_2015_doc.pdf?instEID=-1&attEID=61261&docEID=342282&matEID=6871&langEID=1&tStamp=20131203123653997.

  • National strategy for health protection, health promotion and disease prevention Health 2020 [ Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020]. 2014. Ministry of Health of the Czech Republic .Available at WWW: http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevencenemoci_8690_5.html

  • Ministry of Health of the Czech Republic. (2013). Strategie reformy psychiatrické péče. [Psychiatric Care Reform Strategy].

  • Muijen, M. (2008). Mental Health Services in Europe: An Overview. Psychiatric Services, 59: 479-482.

  • National Programme on Mental Health [Národný program duševného zdravia]. (2004). Úrad veřejného zdravotnictva. Available at WWW: http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/NPDZ.pdf.

  • National Psychiatric Programme [Národní psychiatrický program]. (2007). Praha: Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Available at WWW: http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-reforma-psychiatrie/deni-narodni-psychiatrickyprogram.

  • Oliver, A., & Mossialos, E. (2005). European health systems reforms: Looking backward to see forward? Journal of Health Politics, Policy and Law, 30(1-2), 7-28.

  • Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American political science review, 251-267.

  • Potůček, M., & Scheffler, R. (Eds.). (2008). Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics 1989 to the present. Prague: Karolinum.

  • Purkrábek, M. (1994). K metodologii výzkumu formování a realizace veřejné politiky [The research methodology of formation and implementation of public policies] In: Potůček, M., Purkrábek, M., & Vavroušek, J. Zrod teorie veřejné politiky v České republice. Úvodní studie k analýze formování a realizace veřejné politiky v České republice po r. 1989. Praha: FSV UK. Sborník řady Veřejná a sociální politika 1/1994.

  • Raboch, J. & Wenigová, B. (2012). Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). [Mapping the state of psychiatric care and its direction in accordance with the strategic documents of the Czech Republic (and other countries)]. Praha: Česká psychiatrická společnost.

  • Revised Framework of Psychiatry. [Revidovaná koncepce psychiatrie]. 2008.

  • Steinmo, S. & Thelen, K. A. (1992). Historical Institutionalism in Comparative Politics In: Steinmo, S., Thelen, K. A, & Longstreth, F. (eds.). Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis (pp 1-32). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

  • Streeck, W., & Thelen K. A. (eds.). (2005). Beyond Continuity, Oxford, UK: Oxford University Press.

  • Třešňák, P. (2014). Taking mental health into the community. Bulletin of the World Health Organization; 92, 702-703.

  • United Nations. (2008). Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

  • WHO. (2013). The European mental health action plan. Proceedings of the Regional Committee for Europe, Sixty-Third Session, Cesme Izmir, Turkey, 16-19.

  • WHO. (2005). Mental health action plan for Europe: facing the challenges, building solutions. First WHO European Ministerial Conference on Mental Health, Helsinki, Finland 12-15 January 2005.

  • WHO. (2005). Mental Health Atlas 2005.

  • WHO. (2011). Mental Health Atlas 2011.

  • Winkler P., Španiel F., Csémy L., Janoušková M., Krejníková L. (2013). Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení [Mental health care system reform: international policies, experience and recommendations] Praha: Psychiatrické centrum Praha.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche