Algorithm Of Revitalization Programme Design For Housing Estates

Open access

Abstract

Demographic problems, obsolescence of existing buildings, unstable economy, as well as misunderstanding of the mechanism that turn city quarters into areas in need for intervention result in the implementation of improvement measures that prove inadequate. The paper puts forward an algorithm of revitalization program for housing developments and presents its implementation. It also showed the effects of periodically run (10 years) three-way diagnostic tests in correlation with the concept of settlement management.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Ostańska A.: Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie Politechnika Lubelska Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Vol.1 Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2009 1-173.

  • 2. Bańka A.: Społeczna psychologia środowiskowa - seria wykłady z psychologii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2002 s. 266.

  • 3. Kostrzewa Z. Szałtys D. Marciniak G.: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013 Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Warszawa październik 2014 s. 2.

  • 4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami (art. 61. ustęp: 1 i 2).

  • 5. Niezabitowska E. Kucharczyk-Brus B. Masły D.: Wartość użytkowa budynku Verlag Daschöfer 2003 s. 10 12.

  • 6. Knyziak P. Witkowski M.: Ocena stanu technicznego prefabrykowanych budynków mieszkalnych w Warszawie „Inżynieria i Budownictwo” nr 12/2007 s. 639-641.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 62 0
PDF Downloads 72 52 0