The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis) / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis )

Open access

Abstract

The paper presents the impact of varied fertilisation with sewage sludge on the concentration of cadmium and copper in willow organs during the first three years of cultivation. The lowest mean concentration of cadmium in Salix viminalis biomass was found in the plantation fertilised only with mineral fertilisers. The mean content of copper in the biomass of plants fertilised with mineral fertilisers was higher than the content of this metal in plants grown in non-fertilised soil by 23.4%.

It has been shown that the method of fertilisation does not have an impact on the cadmium allocation in different organs. The highest content of cadmium and copper in the willow biomass was found in the foliage (1,76 mg/kgd.m. and 12,73 mg/kgd.m. respectively).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bień J. Bień J. Wystalska K.: Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 1998.

 • 2. Fijalkowski K. Rosikon K. Grobelak A. Kacprzak M.: Migration of various chemical compounds in soil solution during inducted phytoremediation. Archives of Environmental Protection 37 (4) (2011) 49-59.

 • 3. Gasco G. Martinez-Inigo M. Lobo M.: Soil organic matter transformation after a sewage sludge application. EJEAFChe 3 (2004) 716-723.

 • 4. Gawlik T. Sumisławski K. Chrzanowski J.: Wpływ nawożenia osadem na jakość i plonowanie roślin uprawnych. Przegląd komunalny 1 (2000) 13-14.

 • 5. Gębski M.: Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajanie metali ciężkich przez rośliny. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 5: (1998) 3-16.

 • 6. Kabata-Pendias A.: Soil-plant transfer of trace elements-an environmental issue. Geoderma 122 (2004)143-149.

 • 7. Kabata - Pendias A. Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd. PWN Warszawa 1999.

 • 8. Karweta ST. Pomorski P.: Wpływ osadzania pyłu na powierzchni roślin na wyniki oznaczeń zawartych w ich metali ciężkich (Zn Pb Cd). Archiwum Ochrony Środowiska 3-4 (1988) 145-153.

 • 9. Kostecki J. Myszograj S.: Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 133 13 (2007) 247-254.

 • 10. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Warszawa 2010.

 • 11. Kwiecień M. Filipek T.: Reakcja roślin na wysoką zawartość Cd i Zn w glebie w zależności od zróżnicowanego nawożenia fosforem oraz wapnowania gleby. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. Warszawa. 520 (2007) 235 - 239.

 • 12. Lazdina D. Lazdins A. Karis Z. Kaposts V.: Effect of sewage sludge fertilization in short-rotation willow plantations Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 15 2 (2007) 105-111.

 • 13. Majewska M. Kurek E.: Mikroorganizmy - czynnikiem modyfikującym stężenie kadmu w roztworze glebowym. Post. Nauk Roln. 1 3-13 (2002)

 • 14. Malinowska K. Mikiciuk M. Burdzik A.: Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych wierzby wiciowej (Salix viminalis) wywołane zróżnicowanym stężeniem kadmu w podłożu Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 42 (2010).

 • 15. Mc Bride M.B.: Cadmium uptake by crops estimated from soil total Cd and pH. Soil Scie. Vol. 167 (1): (2002) 62-67.

 • 16. Michałowski M. Gołaś J. : Zawartość wybranych metali ciężkich w organach wierzby jako wskaźnik wykorzystania jej w utylizacji osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 477 (2001) 411-419.

 • 17. Michna G.: Transfer metali ciężkich w układzie powietrze - gleba - roślina - zwierzę i człowiek. Materiały konferencyjne. Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja -toksyczność - przeciwdziałanie - integracja europejska. Warszawa 1995.

 • 18. Ociepa E. Ociepa-Kubicka A. Okoniewska E. Lach J.: Immobilizacja cynku i kadmu w glebach w wyniku stosowania substratów odpadowych. Politechnika Częstochowska; Rocznik Ochrona Środowiska 2013.

 • 19. Ociepa-Kubicka A.Ociepa E.: Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny zwierzęta i ludzi Inżynieria i Ochrona Środowiska15 (2012)2 169-180.

 • 20. Paluch J. Paruch A. Pulikowski K.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wrocław Wydawnictwo Akademii Rolniczej 2006.

 • 21. Program utylizacji osadu oczyszczalni ścieków w Sulechowie na gruntach przyległych przeznaczonych do zagospodarowania na plantacje wierzby energetycznej Zakład Ochrony Środowiska i Projektowania Geosan c.c. Warszawa 2000.

 • 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U.Nr.137 poz.813).

 • 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).

 • 24. Sady W. Smoleń S.: Wpływ czynników glebowo-nawozowych na akumulację metali ciężkich w roślinach. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu Poznań (2004) 269-277.

 • 25. Van Gestel C.A.M.: Physico-chmical and biological parameters determinemetal bioavailability in soils. Science of the Total Environment 406 (2008) 385-394.

 • 26. Wang X. Chen T. Ge Y. Jia Y.: Studies on land application of sewage sludge and its limiting factors. Journal of Hazardous Materials 160 (2008) 554-558.

 • 27. Zaniewicz-Bajkowska A.: Następczy wpływ nawożenia organicznegoi wapnowania na pH gleby zawartość kadmu i ołowiu w glebie i w sałacie kruchej odmiany Samba uprawianej w trzecim rok Ann. UMCS Sectio EEE Hort. 8 Supp. (2000) 183-188.

 • 28. Sieciechowicz A. Sadecka Z. Myszograj S. Włodarczyk-Makuła M. Wiśniowska E. Turek A.: Occurrence of heavy metals and PAHs in soil and plants after application of sewage sludge to soil. Desalination and Water Treatment 5219-21 (2014).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 221 79 1
PDF Downloads 79 34 0