Constructing National Identity in Soviet Estonian Documentary Cinema: A Case Study of the Documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt

Open access

Abstract

This article aims to find out how Soviet Estonian documentaries constructed the national discourse in the 1960s, by focusing on the case of the 10-minute documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt. Ruhnu was the first Soviet Estonian documentary released after World War II that romanticised Estonian nationalism. In order to narrate the national ideals considered undesirable by the official ideology, the Soviet Estonian filmmakers often chose to portray characters embedded in the national consciousness as archetypal heroes from pre-Soviet times and the landscapes associated with them. In the desire for past times, national heroes and idealised landscapes were constructed and naturalised in a contemporary context. The article raises the question - what kind of heroes, landscapes and activities were used to construct the national identity and which elements of film language were used? The research method used, critical discourse analysis, allows us to analyse the archetypes created in the documentary and the archetypal landscapes used as a framework for the narrative.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ansip Karol 2006. Ülevaade Eesti dokumentaalfi lmi arengusuundadest autorifi lmi tekkeni. Autorifi lmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. MA thesis. Eesti Humanitaarinstituut. Tallinn.

 • Ansip Karol 2013. ‘Eesti tõsielufi lmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni’. - Teater. Muusika. Kino 11 94-106.

 • Bordwell David; Thompson Kristin 2013. Film Art: An Introduction. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

 • Bazin André [1967] 2004. ‘The Evolution of the Language of Cinema’. - Leo Braudy Marshall Cohen (eds.) Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 6th ed. New York Oxford: Oxford University Press 41-53.

 • Эизенштейн Сергей 1964. Избранные произведения в шести томах. Том 2. Москва: Искусство.

 • Эльманович Татяна 1975. Образ факта. От публицистики к фильму на эстонском телевидении. Москва: Искусство.

 • Эльманович Татяна 1977. Эстонское документально- публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм). Автореферат кандидата искусствоведения. Всесоюзный государственный институт кинематографии. Москва.

 • Gee James Paul 2010. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. S.l.: Taylor & Francis e-Library.

 • Hennoste Tiit 2011. ‘Heroism ja eksistentsialism. Mõttevahetus Eesti eksistentsiaalsusest’. - Looming 8 1139-1148.

 • Jõerand Raimo 2014. ‘Eesti fi lmi tüvi’. - Sirp 24 October.

 • Lotman Jurij 1981. Semiotics of Cinema. Trans. Mark E. Suino. Michigan Slavic Contributions 5. Ann Arbor: University of Michigan. Лотман Юрий; Цивьян Юрий 2014. Диалог с экраном. Tallinn: Argo.

 • Lõhmus Maarja 1999. Toimetamine. Kas looming või tsensuur. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Марголит Евгений 2012. ‘Что такое поэзия в кино’. - OpenSpace.ru. http://os.colta.ru/cinema/events/details/37489/ (10 September 2015).

 • Mesila Tiit 1972. Ringvaade “Nõukogude Eesti”. Väljendusvahendid žanrid ja sisu analüüs. Diploma thesis. Tartu Riiklik Ülikool. Tartu.

 • MIA s.a. = Marxist Internet Archive Encyclopedia. https://www.marxists.org/glossary/index.htm (10 September 2015).

 • Nichols Bill 1991. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington Indianapolis: Indiana University Press Nichols Bill 2001. Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.

 • Näripea Eva 2011. Estonian Cinescapes: Spaces Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Dissertationes Academiae Artium Estoniae 6. Tallinn: Estonian Academy of Arts.

 • Oinas Felix J. 1984. Vargamäe tõde ja õigus. Esseid / Truth and Justice of Vargamäe and Other Essays. Stockholm: Välis-Eesti & EMP.

 • Orav Õie 2003. Tallinnfi lm I. Mängufi lmid 1947-1976. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

 • Prokhorov Alexander 2001. Springtime for Soviet Cinema: Re/Viewing the 1960s. Trans. Dawn A. Seckler. Pittsburgh. http://www.rusfilm.pitt.edu/booklets/Thaw. pdf (11 September 2015).

 • Riga s.a. = ‘Riga School of Poetic Documentary Cinema’. http://www.latfilma.lv/history/9rig01.html (28 September 2015).

 • Rosen Philip 2001. Change Mummifi ed: Cinema Historicity Theory. Minnesota: University of Minnesota Press.

 • Ruutsoo Rein 2000. ‘Sotsiaalteaduste võimalused: demo-kraatia diskursus ja diskursiivne demokraatia annekteeritud Eestis’. - Viive-Riina Ruus (ed.) Kõnelev ja kõneldav inimene. Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus 24-62.

 • Sooväli Helen 2008. ‘Maastiku kirurgia’. - Vikerkaar 7 130-137.

 • Stam Robert 2000. Film Theory: An Introduction. Malden: Blackwell.

 • Шкловскии Виктор 1927. Поэзи я и проза в кинематографии. Поэтика кино. Москва: Кинопечать Ленинград.

 • Tamm Marek 2012. Monumentaalne ajalugu. Loomingu Raamatukogu 28-30. Tallinn: Kultuurileht.

 • Teinemaa Sulev 1991. Režissöör Peep Puksi tõsielufi lmid aastail 1969-1990. Diploma thesis. Tartu Riiklik Ülikool. Tartu.

 • Thompson Roy; Bowen Christopher J. 2009. Grammar of the Shot. 2nd ed. Burlington Oxford: Focal Press.

 • Torop Peeter 2011. Tõlge ja kultuur. Tallinn Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Valkola Jarmo 2002. Dokumentin teoria ja estetiikka digitaalisen median aikakaudella. Jyväskylä: Cineart.

 • Valkola Jarmo 2012. Thoughts on Images: A Philosophical Evaluation. Bucharest: Zeta Books.

 • Valkola Jarmo 2015. Filmi audiovisuaalne keel. Trans. Elle Vaht Karol Ansip Kristiina Davidjants. Tallinn: Varrak.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 262 92 3
PDF Downloads 162 69 4