Constructing National Identity in Soviet Estonian Documentary Cinema: A Case Study of the Documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt

Abstract

This article aims to find out how Soviet Estonian documentaries constructed the national discourse in the 1960s, by focusing on the case of the 10-minute documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt. Ruhnu was the first Soviet Estonian documentary released after World War II that romanticised Estonian nationalism. In order to narrate the national ideals considered undesirable by the official ideology, the Soviet Estonian filmmakers often chose to portray characters embedded in the national consciousness as archetypal heroes from pre-Soviet times and the landscapes associated with them. In the desire for past times, national heroes and idealised landscapes were constructed and naturalised in a contemporary context. The article raises the question - what kind of heroes, landscapes and activities were used to construct the national identity and which elements of film language were used? The research method used, critical discourse analysis, allows us to analyse the archetypes created in the documentary and the archetypal landscapes used as a framework for the narrative.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ansip, Karol 2006. Ülevaade Eesti dokumentaalfi lmi arengusuundadest autorifi lmi tekkeni. Autorifi lmi näide Andres Söödi loomingu põhjal. MA thesis. Eesti Humanitaarinstituut. Tallinn.

 • Ansip, Karol 2013. ‘Eesti tõsielufi lmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni’. - Teater. Muusika. Kino 11, 94-106.

 • Bordwell, David; Thompson, Kristin 2013. Film Art: An Introduction. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

 • Bazin, André [1967] 2004. ‘The Evolution of the Language of Cinema’. - Leo Braudy, Marshall Cohen (eds.), Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 6th ed. New York, Oxford: Oxford University Press, 41-53.

 • Эизенштейн, Сергей 1964. Избранные произведения в шести томах. Том 2. Москва: Искусство.

 • Эльманович, Татяна 1975. Образ факта. От публицистики к фильму на эстонском телевидении. Москва: Искусство.

 • Эльманович, Татяна 1977. Эстонское документально- публицистическое телевидение и его роль в становлении телеискусства. (Прямое ТВ и телефильм). Автореферат кандидата искусствоведения. Всесоюзный государственный институт кинематографии. Москва.

 • Gee, James Paul 2010. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. S.l.: Taylor & Francis e-Library.

 • Hennoste, Tiit 2011. ‘Heroism ja eksistentsialism. Mõttevahetus Eesti eksistentsiaalsusest’. - Looming 8, 1139-1148.

 • Jõerand, Raimo 2014. ‘Eesti fi lmi tüvi’. - Sirp, 24 October.

 • Lotman, Jurij 1981. Semiotics of Cinema. Trans. Mark E. Suino. Michigan Slavic Contributions 5. Ann Arbor: University of Michigan. Лотман, Юрий; Цивьян, Юрий 2014. Диалог с экраном. Tallinn: Argo.

 • Lõhmus, Maarja 1999. Toimetamine. Kas looming või tsensuur. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Марголит, Евгений 2012. ‘Что такое поэзия в кино’. - OpenSpace.ru. http://os.colta.ru/cinema/events/details/37489/ (10 September 2015).

 • Mesila, Tiit 1972. Ringvaade “Nõukogude Eesti”. Väljendusvahendid, žanrid ja sisu analüüs. Diploma thesis. Tartu Riiklik Ülikool. Tartu.

 • MIA s.a. = Marxist Internet Archive Encyclopedia. https://www.marxists.org/glossary/index.htm (10 September 2015).

 • Nichols, Bill 1991. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press Nichols, Bill 2001. Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.

 • Näripea, Eva 2011. Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). Dissertationes Academiae Artium Estoniae 6. Tallinn: Estonian Academy of Arts.

 • Oinas, Felix J. 1984. Vargamäe tõde ja õigus. Esseid / Truth and Justice of Vargamäe and Other Essays. Stockholm: Välis-Eesti & EMP.

 • Orav, Õie 2003. Tallinnfi lm I. Mängufi lmid 1947-1976. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

 • Prokhorov, Alexander 2001. Springtime for Soviet Cinema: Re/Viewing the 1960s. Trans. Dawn A. Seckler. Pittsburgh. http://www.rusfilm.pitt.edu/booklets/Thaw. pdf (11 September 2015).

 • Riga s.a. = ‘Riga School of Poetic Documentary Cinema’. http://www.latfilma.lv/history/9rig01.html (28 September 2015).

 • Rosen, Philip 2001. Change Mummifi ed: Cinema, Historicity, Theory. Minnesota: University of Minnesota Press.

 • Ruutsoo, Rein 2000. ‘Sotsiaalteaduste võimalused: demo-kraatia diskursus ja diskursiivne demokraatia annekteeritud Eestis’. - Viive-Riina Ruus (ed.), Kõnelev ja kõneldav inimene. Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 24-62.

 • Sooväli, Helen 2008. ‘Maastiku kirurgia’. - Vikerkaar 7, 130-137.

 • Stam, Robert 2000. Film Theory: An Introduction. Malden: Blackwell.

 • Шкловскии, Виктор 1927. Поэзи я и проза в кинематографии. Поэтика кино. Москва: Кинопечать Ленинград.

 • Tamm, Marek 2012. Monumentaalne ajalugu. Loomingu Raamatukogu 28-30. Tallinn: Kultuurileht.

 • Teinemaa, Sulev 1991. Režissöör Peep Puksi tõsielufi lmid aastail 1969-1990. Diploma thesis. Tartu Riiklik Ülikool. Tartu.

 • Thompson, Roy; Bowen, Christopher J. 2009. Grammar of the Shot. 2nd ed. Burlington, Oxford: Focal Press.

 • Torop, Peeter 2011. Tõlge ja kultuur. Tallinn, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Valkola, Jarmo 2002. Dokumentin teoria ja estetiikka digitaalisen median aikakaudella. Jyväskylä: Cineart.

 • Valkola, Jarmo 2012. Thoughts on Images: A Philosophical Evaluation. Bucharest: Zeta Books.

 • Valkola, Jarmo 2015. Filmi audiovisuaalne keel. Trans. Elle Vaht, Karol Ansip, Kristiina Davidjants. Tallinn: Varrak.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search