The local community perception of tourism development. The case study of Gryfino County – Western Pomerania, Poland

Open access

Abstract

An increasing number of people from various countries have seen tourism as a chance to develop local economy and quality of life. The article presents the results of the analysis of tourism potential of Gryfino County in Western Pomerania in Poland and confronts them with how it is perceived by the residents. Although the county abounds in great tourist attractions, both of natural and cultural nature and is favourably located in geographic terms, tourism is developing very slowly. In order to examine the reasons for the current situation, an attempt to survey the opinion of the local community on this subject was made by applying the method of Focus Group Interviews. The results emphasise the significance of local community for tourism development in a region.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alejziak W. 2008: Metodologia badań w turystyce (Methodology of research in tourism - in Polish). In: Winiarski R. editor Turystyka w naukach humanistycznych Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN pp. 140-164.

 • Andereck K.L. and Nyuapane G.P.S. 2011: Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perception among Residents. In: Journal of Travel Research Vol. 50 No. 3 pp. 248-260.

 • Arnstein S.R. 1969: A Ladder Of Citizen Participation. In: Journal of the American Institute of Planners Vol. 35 No. 4 pp. 216-224 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225

 • Beaumont N. and Dredge D. 2010: Local tourism governance: A comparison of three network approaches. In: Journal of Sustainable Tourism Vol. 18 No. 1 pp. 7-28.

 • Beunen R. and de Vries J.R. 2011: The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes. In: Journal of Environmental Planning and Management Vol. 54 No. 8 pp. 1041-1059.

 • Brankov J. Jovičić D. and Milijašević D. 2015: Sustainable Tourism in National Park Derdap Serbia - Attitudes of Local Population. In: Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic 65(2) pp. 183-199. DOI: http://dx.doi.org/10.2298/IJGI1502183B

 • Chandralal K.P.L. 2010: Impacts of Tourism and Community Attitude towards Tourism: A Case Study in Sri Lanka. In: South Asian Journal of Tourism and Heritage Vol. 3 No. 2 pp. 41-49.

 • Duda M. Duda T. and Śledziński R. 2014: Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego (The sightseeing canon of the West Pomeranian Province - in Polish). Szczecin: Wydawnictwo AF-R dudowie.pl.

 • Duda T. 2010: Turystyczne znaczenie obiektów klasztornych na terenie doliny dolnej Odry (Touristic importance of the monastery buildings in the Lower Oder Valley - in Polish). In: Panasiuk A. editor Turystyka religijna Rozprawy i Studia T. 765 Szczecin: Uniwersytet Szczeciński pp. 459-469.

 • Duda T. 2011: Średniowieczne kościoły w Gardnie i Binowie - znaczące punkty stacyjne nadodrzańskiego odcinka pielgrzymiego szlaku świętego Jakuba (The medieval churches in Gardno and Binowo - significant points on the Oder section of St. James pilgrim route - in Polish). In: Panasiuk A. editor Turystyka religijna III Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetui szczecińskiego Nr 648 pp. 101-110.

 • Duda T. 2011: Powiat gryfiński - zeszyt krajoznawczo- metodyczny (Gryfino county - a sightseeing and methodical notebook - in Polish). Szczecin: Wydawnictwo Forum Turystyki Regionów.

 • Duda T. 2014: Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno- kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba (Valorisation and analysis of tourism and cultural potential of the Westpomeranian part of the St. James Pomeranian Way - in Polish). In: Turystyka Kulturowa Nr 12/2014 pp. 71-97.

 • Duda T. and Duda M. 2008: Dolina Dolnej Odry - przewodnik krajoznawczy dla aktywnych (The Lower Oder Valley - a guide for the active - in Polish). Gdynia: Wydawnictwo Region.

 • Głąbiński Z. 2008: Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynniki kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (School tourist-sightseeing activity as the factors shaping the regional identity on the example of West Pomeranian Province - in Polish). Szczecin: Forum Turystyki Regionów.

 • Głąbiński Z. 2014: The perception of the Natura 2000 sites by the inhabitants of coastal areas in Poland in the context of tourism development opportunities. In: Folia Turistica No. 33 Kraków: AWF pp. 147-171.

 • Głąbiński Z. 2015: The application of social survey methods in analysing the tourist activity of seniors. In: Bulletin of Geography. Socio-Economic Series No. 27 Toruń: Nicolaus Copernicus University pp. 51-65. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0004

 • Gosh P. and Sofique M.A. 2012: Resident’ Attitude Toward Cultural Heritage Tourism Development: An Empirical Study of West Bengal India. In: Asian Journal of Multidimensional Research Vol. 1 Issue 7 pp. 92-106.

 • Gupta S.K. and Prakash V. 2014: Assessment of rural destination residents’ attitude toward tourism development in Uttarakhand India: a research note. In: International Journal of Qualitative Research in Services Vol. 1 No. 3 pp. 192-200.

 • Hanafiah M.H. Jamaluddin M.R. and Zulkifly M. I. 2013: Local Community Attitude and Support towards Tourism Development in Tioman Island Malaysia. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences No. 105 pp. 792-800.

 • Harrill R. 2004: Residents’ Attitudes toward Tourism Development: A Literature Review with Implications for Tourism Planning. In: Journal of Planning Literature Vol. 18 No. 1 pp. 1-16.

 • Komorowska K. 2003: Turystyka a społeczności lokalne - przykład tatrzański (Tourism and local communities - The Tatra Mountains example - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(13) pp. 79-97.

 • Kruczek Z. Kurek A. and Nowacki M. 2003: Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. (Sightseeing. The basic theory and methodology - in Polish). Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

 • Leoński J. 2003: Kilka socjologicznych uwag o świadomości regionalnej mieszkańców Pomorza Zachodniego (Several sociological remarks on the regional awareness of the Western Pomerania residents - in Polish). In: Flejterski S. Jasnowska J. and Olejniczak W. editors Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej Szczecin: Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego.

 • Lisek-Michalska J. 2013: Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne (The focus group interview. Methodological and ethical issues - in Polish). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Lisek-Michalska J. and Daniłowicz P. editors 2007: Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. (FGI. Studies on the method - in Polish). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Maison D. 2010. Jakościowe metody badań marketingowych (Qualitative methods of marketing research - in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Maneenetr T. and Tran T.H. 2014: Local Community Participation in the Conservation of the Naga Fireball Festival. In: Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 5 No. 23 pp. 372-379.

 • Marković I. and Klarić Z. 2015: Attitudes of Local Population of Tourism Impacts on Destination Sustainability - Case of Croatia. In: Turizam Vol. 19 Issue 3 pp. 98-110.

 • Mika M. 2013: Postawy społeczności lokalnych wobecturystów i rozwoju turystyki - przykład gmin Beskidu Śląskiego (Attitudes of local communities towards tourists and tourism development - on the example of Silesian Beskid - in Polish). In: Prace Geograficzne Zeszyt 134 pp. 83-100 DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.13.017.1263

 • Mikos von Rohrscheidt A. 2010: Turystyka kulturowa. Fenomen potencjał perspektywy (Cultural tourism. The phenomenon the potential the perspectives - in Polish). Gniezno: Wydawnictwo KulTour.

 • Nyuapane G.P. and Poudel S. 2011: Linkage Among Biodiversity Livelihood and Tourism. In: Annals of Tourism Research Vol. 38 No. 4 pp. 1344-1366.

 • Niezgoda A. 2011: Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej (Survey on Poznań residents’ attitudes on tourism develop ment - in Polish). In: Gołembski G. editor Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu pp. 107-146.

 • Shariff N.M. and Abidin A.Z. 2013: Community Attitude Towards Tourism Impacts: Developing a Standard Instrument in the Malasian Context. In: ICSSR E-Journal of Social Science Research pp. 386-396.

 • Sharpley R. 2008: Turystyka i środowisko (Tourism and Environment - in Polish). In: Pender L. and Sharpley R. editors Zarządzanie turystyką Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne pp. 313-330.

 • Sikorska-Wolak I. and Zawadka J. 2011: Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej (The attitude of the local community towards the development of rural tourism - in Polish). In: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetiniensis. Oeconomica No. 288 (64) pp. 93-102.

 • Trutkowski C. 1999: Społeczne reprezentacje polityki (The social representatives of politics - in Polish). Budapest: Open Society Institute Higher Education Support Program.

 • Tucki A. Skowronek E. and Krukowska R. 2013: Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca (Rating the attitudes of the local community towards tourism development on the example of Zwierzyniec - in Polish). In: Rapacz A. editor Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy problemy i perspektywy jego rozwoju Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pp. 347-357.

 • Wang Y. Pfister R. and Morais D. 2006: Residents Attitudes Toward Tourism Development: A Case Study of Washington NC. In: Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium pp. 411-418.

 • Walle A.H. 1997: Quantative versus qualitative tourism research. In: Annals of Tourism Research Vol. 24 No. 3 pp. 524-536.

 • Williams D.R. McDonald C.D. Riden C.M. and Uysal M. 1995: Community attachment regional identity and resident attitudes toward tourism. In: Proceeding of the 26th Annual Travel and Tourism Research Association Conference Proceedings pp. 424--428.

 • Zeinali B. Jafarpour M. Omidi E. Tahmasbi N. and Dorangard S. 2015: Will Tourism Development Improve the Quality of Life in Hashtpar City? An Analysis of Local Residents’ Attitudes. In: International Journal of Economy Management and Social Sciences Vol. 4 No. 3 pp. 293-300.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 863 348 11
PDF Downloads 506 222 15