Large cities in Poland in face of demographic changes

Open access

Abstract

The growth of rural population, to the detriment of cities in Poland is caused mainly by agglomeration processes, including suburbanisation. Consequently, intense and sudden changes in demographic structure of large cities and surrounding regions are observed. The paper presents demographic changes in the largest Polish cities. The aim of the study was to verify whether the phenomenon of population aging was more distinct in large cities than in surrounding municipalities. We also aimed to answer the question of how changes in demographic processes should shape the social policy pursued by authorities in large cities. Discussion covers activities rising out of demographic challenges to meet the needs in the field of “services” for children and increasing demand for ventures related to care for the elderly. The analysis includes selected areas of the education, health care and social assistance fields.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alkema L. Jones G.W. and Lai C.U.R. 2013: Levels of urbanization in the world’s countries: testing consistency of estimates based on national definitions. In: Journal of Population Research Vol. 30 pp. 291-304.

 • Bloom D.E. Praskawetz A. and Lutz W. 2008: Population Aging Human Capital Accumulation And Productivity Growth. In: Population And Development Review. A Supplement to Volume 34 pp. 336.

 • Crespo J. C. Lutz W. and Sanderson W. 2014: Is the Demographic Dividend an Education- Dividend? In: Demography Vol. 51 pp. 299-315. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13524-013-0245-x

 • Frątczak E. 2011: Population ageing in Poland. In: Hoff A. editor Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications Ashgate Publisher Farnham Surrey England Burlington USA 2011 pp. 11-31.

 • Friedrichs J. 1993 A Theory of Urban Decline: Economy Demography and Political Elites. In: Urban Studies Vol. 30 No. 6 pp. 907-917.

 • Gołata E. and Jonda B. 2008: Demographische Entwicklungen In Polen und in Deutschland im Vergleich (Comparison of Demographic Trends in Poland and in Germany - in German). In: Sackmann R. Jonda B. and Reinhold M. editors Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GVW Fachverlage GmbH pp. 25-46.

 • Haussermann H. and Siebel W. 1988: Die Schrumpfende Stadt und die Stadtsoziologie Soziologische Stadtforschung (The Shrinking city and urban sociology Sociological Research- in German) Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft 29 pp. 79-94.

 • Heffner K. and Gibas P. 2013: Ośrodki wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w Polsce. (Provincial centers and their functional areas in Poland - in Polish) Uniwersytet Warszawski available at: http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2._piotr_gibas__krystian_heffner__osrodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf DoA: 03.04.2016.

 • Jaroszewska E. and Stryjakiewicz T. 2014: Kurczenie się miast w Polsce (Urban Shrinkage in Poland - in Polish). In: Stryjakiewcz T. editor Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodnie Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe pp. 68-77.

 • Jonda B. 2008: How do local politicians see the situation of older people in East and West Germany? In: Hoff A. and Perek-Białas J. editors The ageing societies of Central and Eastern Europe: Some problems - some solutions Kraków: Jagiellonian University Press pp. 127-142.

 • Kabisch N. and Haase D. 2011: Diversifying European Agglomerations: Evidence of Urban Population Trends for the 21st Century. In: Population Space and Place Vol. 17 pp. 236-253.

 • Kaczmarek T. Kaczmarek U. and Bul R. 2011: Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno- absorpcyjnego modelu rozwoju) (Analysis of the functional relationship of Poznań agglomeration and regional environment (in terms of diffusion- absorption model of development) - in Polish) Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pp. 115.

 • Klimanek T. 2012: Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania (The results of the study the migratory behavior of inhabitants of Poznan - in Polish). In: Gołata E. editor Migracje mieszkańców dużych miast Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu pp. 133-150.

 • Kuropka I. and Pisz Z. 2012: Zmiany demograficzne a zadania polityki społecznej (Demographic changes and social policy tasks - in Polish). In: Zagórowska A. editor Ludność Nadodrza 1946-2035. Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Studia i Monografie Z. 319 Opole: Politechnika Opolska pp. 139-198.

 • Lutz W. Sanderson W. Scherbov S. and Samir K.C. 2008: Demographic and Human Capital Trends in Eastern Europe and Sub-Saharan Africa Washington DC: Migration Policy Institute.

 • Markowski T. and MarszałT. 2006: Metropolie obszary metropolitalne metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe (Metropolises Metropolitan Areas Metropolisation. The Problems And Basic Concepts - in Polish) Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

 • Nelle A.B. 2014: Re-urbanization: The ability to escape from vicious circles paper presented during International Geographical Union Regional Conference Krakow August 2014 session: Re-urbanization in Europe - Comparing Trends and Driving Factors.

 • Obszar Metropolitalny Warszawy 2008: (Warsaw Metropolitan Area in 2006 - in Polish) Warszawa: US Warszawa.

 • Obszar Metropolitalny Warszawy w 2009 2011: (Warsaw Metropolitan Area in 2008 - in Polish) Warszawa: US Warszawa.

 • Obszar Metropolitalny Warszawy w 2013 2014: (Warsaw Metropolitan Area in 2013 - in Polish) Warszawa: US Warszawa.

 • Ogrodowczyk A. and Marcińczak S. 2014: Łódź - od polskiego Manchesteru do polskiego Detroit? (Łódź - from the Polish Manchester to Polish Detroit? - in Polish) In: Stryjakiewcz T. editor Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • Parysek J. 2008: Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju (Urban agglomerations in Poland and the problems of their functioning and development - in Polish) In: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna No. 5 Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im Adama Mickiewicza pp. 29-48.

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 2004: Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 (The spatial development plan of Mazowieckie voivodship - Resolution of the Parliament of the Mazowieckie Voivodship dated June 7 2004 - in Polish) available at: http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/Plan%20zagospodarowania%20przestrzennego%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego/PZPWOJMAZ.pdf DoA 14.09.2015.

 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 2014: (Population Projection 2014-2050 - in Polish) Warszawa: GUS.

 • Rérat P. 2012: The New Demographic Growth of Cities: The Case of Reurbanisation in Switzerland. In: Urban Studies Vol. 49 No. 5 pp. 1107-1125.

 • Rocak M. 2012: Social aspects of demographic change in international perspective: the example of the DART Project In: Gołata E. editor Migracje mieszkańców dużych miast Poznań Wydawnictwo UE w Poznaniu.

 • Sanderson W.C. and Scherbov S. 2008: Rethinking Age and Ageing. In: Population Bulletin Vol. 63 No. 4 December 2008 pp. 20.

 • Sanderson W.C. and Scherbov S. 2010: Remeasuring Ageing. In: Science Vol. 329 American Association for the Advancement of Science Post date 12 November 2010 available at: www.sciencemag.org.

 • Stryjakiewicz T. Jaroszewska E. Marcińczak S. Ogrodowczyk A. Rumpel P. Siwek T. and Slach O. 2014: Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno- metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast (Contemporary context and theoretical and methodological basis for analysis of the process of shrinking cities - in Polish) In: Stryjakiewcz T. editor Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe pp. 8-14.

 • Swianiewicz P. and Klimska U. 2005: Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce. Waniliowe centrum mozaika przedmieść (Social and political diversity of agglomeration in Poland. Vanilla center mosaic suburbs - in Polish). In: Prace i Studia Geograficzne Tom 35.

 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. 2012: (Higher Education Institutions and their finances in 2011 - in Polish) Warszawa: GUS.

 • Turok I. and Mykhnenko V. 2007: The Trajectories of European Cities 1960-2005. In: Cities No. 24 (3) pp. 165-182.

 • Van den Berg L. Drewett R. Klaasen L.H. Rossi A. and Vijverberg C.H.T. 1982: Urban Europe: A Study of Growth and Decline Oxford: Pergamon Press.

 • Węcławowicz G. 2003: Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Węcławowicz G. 2014: Renewtown - New Post-Socialist City: Competitive And Attractive. In: Geographia Polonica Vol. 87 No. 3 pp. 477-479.

 • World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. Highlights 2014: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat United Nations. New York.

 • Zaborowski A. Soja M. and Łobodzińska A. 2012: Population trends in Polish cities - stagnation depopulation or shrinkage? In: Prace Geograficzne Zeszyt 130 pp. 7-28.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 506 270 6
PDF Downloads 443 270 27