Influence of social and religious factors in Polish Sejm elections, 2001–2007

Open access

Abstract

The analysis presented herein addresses the issue of social and religious diversity within the Catholic Church and its influence on voter turnout and Sejm election results in Poland. The paper covers election results from 2001 to 2007. Both organizational-institutional characteristics and social-religious characteristics of the Church have been taken into account when assessing the impact of the Church on regional differences in political support for selected political factions in 2005. The impact of each factor on the support level for a given party or political orientation in a regional (spatial) context was assessed on the basis of the degree of coincidence of the factors of interest, measured using the coefficient of correlation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bilska-Wodecka E. 2005: Poland. Post-communist religious revival. In: Knippenberg H. editor The Changing Religious Landscape of Europe Amsterdam: Het Spinhuis pp. 120-144.

 • Bilska-Wodecka E. 2006: From multiconfessional to monoconfessional state. State-church relations in Poland following World War II. In: GeoJournal Vol. 67 No 4 pp. 341-355.

 • Broughton D. and ten Napel H.-M.T.D. 2000: Religion and mass electoral behaviour in Europe. In: Routledge/ECPR Studies in European Political Science Vol. 19.

 • Campbell D.E.A. editor 2007: Matter of Faith: Religion and the 2004 Presidential Election. Washington DC: Brookings Institution Press.

 • Chojnicki Z. and Czyż T. 1978: Analiza zmienności zrożnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski (Analysis of the variability and diversity in Poland’s socio-economic space - in Polish). In: Chojnicki Z. Czyż T. Parysek J. and Ratajczak W. editors Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Warszawa- Poznań: PWN pp. 21-49.

 • Cześnik M. 2007: Frekwencja wyborcza w Polsce (Voter turnout in Poland - in Polish) http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=63 DoA: 02.01.2009.

 • Evans J.A.J. and Tonge J. 2007: Unionist party competition and the Orange Order vote in Northern Ireland. In: Electoral Studies Vol. 26 No. 1 pp. 156-167.

 • Firlit E. 2000: Struktury parafialne w Polsce i ich działalność (Parish structures in Poland and their activities - in Polish). In: Zdaniewicz W. and Zembrzuski T. editors Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Studia socjologiczno-religijne Vol. 19 pp. 107-122.

 • Florczyk A. Żukowski T. and Najdowski Z. 1989: Nowa geografia polityczna Polski (The new political geography of Poland - in Polish). In: Kałuża R. editor Polska wybory 89. Warszawa: Wyd. A. Boniarski pp. 203-213.

 • Grabowska M. 2002: Religijność i Kościoł a polityka w III Rzeczypospolitej (Religiousness church and politics in the Third Republic of Poland - in Polish). In: Markowski R. editor System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN Fundacja im. Friedricha Eberta pp. 101-146.

 • Green J.C. 2007: The Faith Factor. How Religion Influences American Elections Westport: Greenwood Press.

 • Haerpfer Ch. and Gehmacher E. 1984: Social structure and voting in the Austrian party system. In: Electoral Studies Vol. 3 No. 1 pp. 25-46.

 • Ingham M. and Newell J. 1997: Religion and voting behaviour in Poland. In: ESRI Working Papers in Contemporary History & Politics The University of Salford Vol. 14.

 • Jasiewicz K. 2002: Portfel czy rożaniec? Wzory zachowań wyborczych Polakow w latach 1995-2001 (Wallet or rosary? Patterns of electoral behavior of Poles in the years 1995-2001 - in Polish). In: Markowski R. editor System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN Fundacja im. Friedricha Eberta pp. 75-100.

 • Ka-Lok Chan K. 2000: The religious base of politics in post-Communist Poland. A case of bounded secularization. In: Broughton D. and ten Napel H.-M.T.D. editors Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe London: Routledge pp. 176-197.

 • Kik K. 2007: Systemowe uwarunkowania absencji wyborczej (Systemic conditions of the electoral of absence - in Polish). In: Kasińska-Metryka A. editor Polacy wobec wyborów 2005 roku. Kielce: Wyd. AŚ pp. 25-28.

 • Kowalski M. 2000: Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zrożnicowanie zachowań wyborczych w latach 1989-1998 (Electoral geography of Poland. Spatial diversity of electoral behavior in the years 1989-1998 - in Polish). In: Geopolitical Studies Vol. 7.

 • Kowalski M. 2003: Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju (Polarization of electoral behavior in Poland as a result of civilization torn of country - in Polish). In: Kowalski M. editor Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: PTG IGiPZ PAN pp. 11-48.

 • Mariański J. 2000: Praktyki religijne w badaniach socjologicznych (Religious practices in sociological research - in Polish). In: Zdaniewicz W. and Zembrzuski T. editors Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Studia socjologiczno-religijne Vol. 19 pp. 459-477.

 • Markowski R. 2006: Wybory 2005 - chaos czy restrukturyzacja systemu partyjnego? (Elections 2005 - chaos or restructuring of the party system? - in Polish). In: Słodkowska I. and Dołbakowska M. editors Wybory 2005. Partie i ich programy Warszawa Instytut Studiow Politycznych PAN pp. 9-27.

 • Matykowski R. 2007: Zrożnicowanie regionalne wynikow wyborow do Sejmu w Polsce w latach 1991- -2005 (Regional diversity of the Sejm election results in Poland in the years 1991-2005 - in Polish). In: Kiniorska T. and Sala S. editors Rola geografii społeczno- ekonomicznej w badaniach regionalnych Kielce: IG AŚ pp. 185-191.

 • Matykowski R. Tobolska A. and Konecka B. 1995: Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji (Urbanization as a factor in voting behavior and voting behavior as a symptom of urbanization - in Polish). In: VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Centralność i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze Łodź: UŁ pp. 83-92.

 • Ochocki A. 2004: Kościoł katolicki a sprawy publiczne w Polsce (The Catholic Church and public affairs in Poland - in Polish). In: Zdaniewicz W. and Zaręba S.H. editors Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Studia socjologiczno-religijne Vol. 23 pp. 201-220.

 • Pankowski K. 2001: Uzasadnienia przyczyn absencji wyborczej (Justifications for reasons of electoral absence - in Polish) Komunikat CBOS BS/156/2001 (Warszawa) http://cbos.pl DoA: 02.01.2009. Raciborski J. 1997: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995 (Polish elections. Voting behavior of Polish society in the years 1989-995 - in Polish) Warszawa: Wyd. Nauk. „Scholar”.

 • Roy R. and Wallace P. 2007: India’s 2004 Elections. Grass-Roots and National Perspectives New Delhi: SAGE Publications.

 • Sobczyński M. 2003: Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce (A few comments about the methodology of electoral geography of a large city in Poland - in Polish). In: Kowalski M. editor Przestrzeń wyborcza Polski Warszawa: PTG IGiPZ PAN pp. 115-130.

 • van der Eijk C. and Niemöller K. 1987: Electoral alignments in the Netherlands. In: Electoral Studies Vol. 6 No 1 pp. 17-30.

 • Wybory 2001 2001: Sondaż przeprowadzony na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. w dniu 18 września 2001 roku (A survey commissioned by Polish Television on 18 September 2001 - in Polish) OBOP http://www.tns-global.pl/archive-report/id/512 DoA: 02.01.2009.

 • Wybory Sejm/Senat 2007: http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22&layout=1 DoA: 2.01.2009.

 • Zarycki T. 1997: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (The new socio-political space of Poland - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne Vol. 23 (56).

 • Zarycki T. 2000: Politics in the periphery: Political cleavages in Poland interpreted in their historical and international context. In: Europe-Asia Studies Vol. 52 No 5 pp. 851-873.

 • Zarycki T. 2007: History and regional development. A controversy over the ‘right’ interpretation of the role of history in the development of the Polish regions. In: Geoforum Vol. 38 No 3 pp. 485-493.

 • Zarycki T. and Nowak A. 2000: Hidden dimensions: the stability and structure of regional political cleavages in Poland. In: Communist and Post-Communist Studies Vol. 33 pp. 331-354.

 • Zdaniewicz W. and Adamczuk L. 2000-2007: Praktyki niedzielne (Attendance at Sunday Mass - in Polish) http://www.iskk.ecclesia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm DoA: 2.01.2009.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 255 138 8
PDF Downloads 126 95 22