The Application of Social Survey Methods in Analysing the Tourist Activity of Seniors

Open access

Abstract

The aim of the article is to discuss the possibilities of applying social research methods in the analysis of seniors' tourism activity. It emphasises the fact that research related to the participation of seniors in tourism is of major signifi-cance in many countries with rapidly changing population. The author mentions the methodological determinants of conducting social research that derive from two basic paradigms: quantitative and qualitative. Based on examples from the literature, the article presents the benefits and limitations of their use in conducting research on seniors' tourism activity. In the final part of the article, the author lists the methodological postulates regarding the implementation of the research among seniors as a specific segment of tourism activity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczyk D. 2006: Turystyka a ostateczny cel życia człowieka (Tourism and final goal of human life - in Polish). In: Communio. Międzynarodowy Przegląd Te-ologiczny Nr 3 (153) pp. 132-135.

 • Alasuutari P. 1996: Theorizing in Qualitative Research: A Cultural Studies Perspectvive. In: Qualitative Inquiry Vol. 2 Nr 4 pp. 371-384.

 • Alejziak W. 2009: TelSKART© - nowa metoda badań oraz pomiaru wielkości ruchu turystycznego (Tel-SKART© - A New Method for Measuring Quantity of Tourist Movement - in Polish). In: Folia Turistica Nr 21 Kraków: AWF pp. 95-144.

 • Alejziak W. 2012: Determinanty i zróżnicowanie społec-zne aktywności turystycznej (Determinants and social diversity of tourists activity in Polish - in Polish). In: Studia i Monografie Nr 56 Kraków: AWF.

 • Babbie E. 2007: Badania społeczne w praktyce (The Practice of Social Research - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Balińska A. Nowakowski P. 2011 Eksplo jako forma turystyki alternatywnej (Explo as a form of alternative tourism - in Polish). In: Folia Pomeranae Univer-sitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica 288 (64) pp. 167-174.

 • Bąk I. 2013: Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce. (Statistical analysis of tourism activity of Polish seniors - in Polish) Szczecin: Zachod-niopomorski Uniwersytet Technologiczny.

 • Blalock H.M. 1975: Statystyka dla socjologów (Social statistics - in Polish) Warszawa: PWN.

 • Blichfeldt B.S. 2008. What to do on Our Holiday: The Case of in Situ Decision-Making. In: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research. Volume 19 Number 2 pp. 287-305.

 • Bombol M. and Słaby T. 2011: Konsument 55+ wy-zwaniem dla rynku (A 55+ consumer - the market challenge - in Polish) Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

 • Bowen D. 2002: Research through Participant Observation in Tourism: A Creative Solution to The Measurement of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction among Tourists. In: Journal of Travel Research. Vol. 41 pp. 4-14.

 • Bracha C. 1998: Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu (Representative method in public opinion and marketing research - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Efekt.

 • Cai L. Schwartz Z. and Cohen E. 2001: Senior Tourist in the Holy Land. In: Journal of Teaching in Travel and Tourism Vol. 1 (4). pp. 19-33.

 • Callan R.J. and Bowman L. 2000: Selecting a Hotel and Determining Salient Quality Attributes: A Pre- liminary Study of Mature British Travellers. In: International Journal of Tourism Research 2 pp. 97-118.

 • Chojnicki Z. 1999: Podstawy metodologiczne i teo-retyczne geografii (Methodological and theoretical principles of geography - in Polish) Poznań: Bogu-cki Wydawnictwo Naukowe.

 • Coyn I.T. 1997: Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries? In: Journal of Advanced Nursing. Vol. 26 pp. 623-630.

 • Dann G. 2000: Senior Tourism. In: Annals of Tourism Research Vol. 28 No 1 pp. 238-240.

 • Denzin N. and Lincoln Y. 2009: Metody badań jakościowych (Qualitative research methods - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Dom Badawczy Maison 2009: Potencjał turystyczny Pol-ski Wschodniej (Tourism potential of Eastern Poland - in Polish) Warszawa.

 • Erazmus E. and Trafiałek E. 1997: Turystyka rekreac-ja i inne formy aktywności jakoródło sprawności ży-ciowej ludzi starych (Tourism recreation and other forms of activity as a source of life proficiency of the elderly - in Polish) Warszawa: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

 • European Commission 2012: Demography active ageing and pensions. Social Europe guide. Vol. 3 Luxembourg: Publication Office of the European Union.

 • Fleischer A. and Pizam A. 2002: Tourism constraints among Israeli seniors. In: Annals of Tourism Research Vol. 29 No. 1 pp. 106-123.

 • Golafshani N. 2003: Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. In: The Qualitative Report Vol. 8 Nr 4 pp. 597-607.

 • Graja-Zwolińska S. and Spychała A. 2012: Aktywn-ość turystyczna wielkopolskich seniorów (Tourism activity of seniors in Great Poland - in Polish). In: Rapacz A. editor Wyzwania współczesnej polityki turystycznej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonom-icznego we Wrocławiu Nr 259 pp. 54-63.

 • Gryszel P. Jaremen D. and Rapacz A. 2012: Tury-styka społeczna - aktywność turystyczna wybranych grup docelowych w świetle badań ankietowych (Social tourism - tourism activity of selected target groups in the light of questionnaire research - in Polish). In: Rapacz A. editor Wyzwania współczesnej polityki tu-rystycznej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu. Nr 259 pp. 178-189.

 • Grzelak-Kostulska E. Hołowiecka B. and Kwiat-kowski G. 2011: Problem aktywności turystycznej seniorów (Problem of tourism activity of seniors - in Polish). In: A. Stasiak A. editor Perspektywy i kierun-ki rozwoju turystyki społecznej w Polsce Łód: Wy-dawnictwo WSTH pp. 265-279.

 • Halicki J. 2000: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej (Education of seniors in the background of a competence theory - in Polish) Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

 • Hammersley M. and Atkinson P. 2000: Metody badań terenowych (Ethnography Principles in Practice - in Polish) Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

 • Huh C. and Pak S.H. 2010: Changes in Patterns of Trip Planning Horizon: A Cohort Analytical Approach. In: Journal of Hospitality Marketing & Management 19 pp. 260-279.

 • Horneman L. Carter R.W. Wei S. and Ruys H. 2002: Profiling the senior traveller: An Australian perspective. In: Journal of Travel Research 41(1) pp. 23-37. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/004728750204100104

 • Hsu C. Cai L. and Wong K. 2007: A model of senior tourism motivation - Anecdotes from Beijing and Shanghai. In: Tourism Management 28 pp. 1262-1273.

 • Huang L. Tsai H-T. 2003: The Study of Senior Traveller Behaviour in Taiwan. In: Tourism Management 24 pp. 561-574. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00008-6

 • Hunter Jones P. and Blackburn A. 2007: Understanding the relationship between holiday taking and selfassessed health: an exploratory study of senior tourism. In: International Journal of Consumer Studies 31 pp. 509-516. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ j.1470-6431.2007.00607.x

 • Jang S. Wu C.-M. E. 2006: Seniors' Travel Motivation and Influential Factors: An Examination of Taiwanese Seniors. In: Tourism Management 27 pp. 306-316. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2004.11.006

 • Klim-Klimaszewska A. 2005: Aktywność ludzi trzecie-go wieku (Third age people tourism activity - in Polish). In: Pedagogica At Utilitatem Disciplnae Rocznik 1 pp. 24-43.

 • Koniarek J. 1983: Reguły poprawnego formułowan-ia pytań kwestionariuszowych (Rules of the correct formulating questionnaire questions - in Polish). In: Lutyńska K. and Wejland A.P. editors W y w i a d kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania em-piryczne Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińs-kich Wydawnictwo PAN pp. 147-162.

 • Korporacja Badawcza Pretendent 2011: Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych (Prefer- ences of eldery people in connection with tourism - in Polish) Wrocław: Pretendent.

 • Lehto X.Y. O'Leary J.T. and Lee G. 2001: Mature International Travellers: An Examination of Gender and Benefits. In: Journal of Hospitality & Leisure Marketing Vol. 9 (1/2).

 • Lisek-Michalska J. and Daniłowicz P. editors 2007: Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą (Focused Group Interview. Study on the method - in Polish) Łód: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Lutyński J. 1983: Techniki otrzymywania materiałów i ich podział (Receive techniques of collecting data and their diversification - in Polish). In: Lutyńska K. and Wejland A.P. editors Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wrocław - Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 • Łobożewicz T. 1991: Stan i uwarunkowania aktywnoś-ci ruchowej ludzi w starszym wieku w Polsce (State and determinants of physical activity of the eldery in Poland - in Polish) Warszawa: AWF.

 • Łosiakowska A. 2006: Potrzeby bio-psycho-społec-zne człowieka starego (Bio-social needs of an elderly person - in Polish). In: Parecki R. editor Rocznik naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w By-dgoszczy nr 1 Nauki o edukacji pp. 105-110.

 • Mackay K.J. and Smith M.C. 2006: Destination Advertising. Age and Format Effects on Memory. In: Annals of Tourism Research Vol. 33 No 1 pp. 7-24. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2005.07.002

 • Mackellar J. 2013: Participant observation at events: theory practice and potential. In: Journal of Event and Festival Management. Vol. 4 No 1 pp. 56-65. DOI http://dx.doi.org/10.1108/17582951311307511

 • Maison D. 2001: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych (Focused Group Interview. Qualitative marketing research method - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Nau-kowe PWN.

 • Maison D. 2010: Jakościowe metody badań marketin-gowych (Qualitative marketing research methods - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Mansvelt J. 1997: Working at Leisure: Critical Geographies of Aging. In: Area Vol. 29.4 pp. 289-298.

 • Matczak A. 1992: Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne (Research model of tourism activity. Methodology study - in Polish) Łód: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Mayntz R. Holm K. and Hübner P. 1985: Wprow-adzenie do metod socjologii empirycznej (Intro- duction to the Methods of Empirical Sociology - in Polish) Warszawa: PWN.

 • MillwardBrown SMG/KRC 2010: Badanie ruchu tur-ystycznego w województwie śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wiz-erunku województwa śląskiego i oceny działań pro-mocyjnych (The study on tourist activity in Silesian voivodship in 2010 and image of Silesian voivodship and assessment of promotion - in Polish) Warszawa: MillwardBrown SMG/KRC.

 • Nalaskowski Ł. 1999: Grupa “turystyczna” w świetle obserwacji uczestniczącej (The “tourism group” in the light of participating observation - in Polish). In: Przegląd Bydgoski R. 10 pp. 65-76.

 • National Tour Association's Market Development Council 2000: Current Assessment Report (CAR) for the Future Senior Market. Des Moines.

 • Nimrod G. 2008: Retirement and Tourism. Themes in Retirees Narratives. In: Annals of Tourism Research Vol. 35 No 4 pp. 859-878. DOI: http://dx. doi.org/10.1016/j.annals.2008.06.001

 • Nimrod G. and Rotem A. 2010: Between Relaxation and Excitement: Activities and Benefits Gained in Retirees Tourism. In: International Journal of Tourism Research 12 pp. 65-78. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.annals.2008.06.001

 • Oppenheim A.N. 2005: Kwestionariusze wywiady po-miary postaw (Methods and strategies of social research - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

 • Pasik M. 2005: Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym (Determinants of life quality of an elderly person - in Polish). In: Acta Universita-tis Lodziensis. Folia Psychologica 9 pp. 65-76.

 • Pennington-Gray L. Fridgen J. and Stynes D. 2003: Cohort Segmentation: An Application to Tourism. In: Leisure Sciences Vol. 25 pp. 341-361.

 • Pluye P. Gagnon M-P. Griffiths F. and Johnson-Laf-leur J. 2009: A scoring system for appraising mixed methods research and concomitantly appraising qualitative quantitative and mixed primary studies in Mixed Studies Reviews. In: International Journal of Nursing Studies 46. pp. 529-546. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.ijnurstu.2009.01.009

 • Podemski K. and Isański J. 2008: Niektóre proble-my metodologiczne badań turystów i instytucji tury-stycznych (Some methodological problems of tourism research and tourist institutions - in Polish). In: Mły-narczyk Z. and Zajadacz A. editors Uwarunkowa- nia i plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace Vol 2. Poznań: UAM pp. 141-150.

 • Sale J. Lohfeld L. and Brazil K. 2002: Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research. In: Quality & Quantity 36 pp. 43-53.

 • Sangpikul A. 2008: Travel Motivations of Japanese Senior Travelers' to Thailand. In: International Journal of Tourism Research 10 pp. 81-94.

 • Sawiński A. Sztabiński P. and Sztabiński F. editors 2000: Podręcznik ankietera (Coursebook of interviewer - in Polish) Warszawa: SMG/KRC Poland Media SA.

 • Sedgley D. Pritchard A. and Morgan N. 2006: Understanding Older Woman's Leisure: The Value of Biographical Research Methods. In: Tourism. Vol. 54 No. 1 pp. 43-51.

 • Silverman D. 2007: Interpretacja danych jakościo-wych (Interpretation of Qualitative Data - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Small M.L. 2009: How many cases do I need? On science and the logic of case selection in field-based research. In: Et hn o g raphy Vol. 10 (1) Sage Journals Vol. 10 (1) pp. 5-38. DOI: http://dx.doi. org/10.1177/1466138108099586

 • Steczkowski J. 1995: Metoda reprezentacyjna w bada-niach zjawisk ekonomiczno społecznych (The representative method in research of socio-economical phenomena - in Polish) Warszawa-Kraków: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

 • Staszyńska K. 1989: Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych (The reliability of respondents in a sociological questionnaire research - in Polish) Wrocław: Ossolineum.

 • Szwarc H. Wasilewska R. and Wolańska T. 1986: Rekreacja ruchowa osób starszych (The recreation of eldery people - in Polish) Warszawa: Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego.

 • Śniadek J. 2006: Age of seniors - a challenge for tourism and leisure industry. In: Lipiński W. and Krut- ki P. editors Studies in Physical Culture in Poland. Poznań pp. 103-106.

 • Śniadek J. 2007: Konsumpcja turystyczna polskich sen-iorów na tle globalnych tendencji w turystyce (The tourist consumption of Polish seniors on a background of global trends in tourism- in Polish). In: Gerontologia Polska Tom 15 Nr 1-2 pp. 21-30.

 • Toczek-Werner S. Sołtysik M. 2009: Participation of Poles in outdoor sport activities in view of age diver-sification. In: Studies in physical culture and tourism Vol. 16 No. 4 pp. 431-438.

 • Toeplitz J. 2005: Jesień życia - czynniki wpływające na jakość życia (Autumn of the life - impact factors for life quality - in Polish). In: Kolokwia psychologiczne T. 13. pp. 219-230.

 • Trafiałek E. 2006: Uniwersytety Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych (Universities of third age in preventing social margin-alisation of eldery people - in Polish). In: Gerontolo-gia społeczna Nr 1 (1) pp. 19-25.

 • Walle A.H. 1997: Quantative versus qualitative tourism research. In: Annals of Tourism Research Vol. 24 No 3 pp. 524-536.

 • Wang K.C. Chen J.S. and Chou S.H. 2007: Senior tourists purchasing decision in group package tour. In: An International Journal of Tourism and Hospitality Research Vol. 18 Nr 1 pp. 139-154.

 • Warszyńska J. 2003: Geografia turyzmu - zarys prob-lematyki (Tourism geography - outline of the issue -in Polish). In: R. Winiarski editor Nauki o turystyce Studia i Monografie nr 7 Kraków: AWF pp. 15-16.

 • Witek D. 2004: Możliwości wykorzystania czasu wol-nego seniorów (na podstawie wybranych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie) (Opportunities of using free time by seniors on the example of residential homes - in Polish). In: Krakowskie Studia Małopolskie Nr 8 pp. 448-453.

 • Zalewska J. 2006: Trzeci wiek jako kontynuacja młodoś-ci (Third age as a continuation of youth - in Polish). In: Kultura i Społeczeństwo Rok L Nr 4 pp. 178-180.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 199 64 11
PDF Downloads 147 86 13