Resilience of Pomorskie region to economic crisis

Grzegorz Masik 1  and Stanisław Rzyski 1
 • 1 University of Gdansk, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Poland

Abstract

Economic resilience is defined as the ability of the economy to overcome the negative external shocks. It depends on macroeconomic factors and internal conditions of the country or region. Macroeconomic factors include fiscal policy, economic and monetary policy. Among the internal factors economic structure, the level of restructuring and modernization of enterprises, competitiveness and innovation should be mentioned. Among the important soft internal factors level of human capital, including entrepreneurship can be distinguished. The aim of the paper is to present the issue of economic resilience and explain what are the main factors constituting resilience of Pomorskie region (voivodship) in Poland. To achieve this aim, authors first give a theoretical introduction regarding the economic resilience concept as well as describe the methods of economic resilience measurement. Secondly the macroeconomic, external factors affecting the analysed region are discussed. Next the authors measure resilience of Pomorskie region basing on statistical data and compare the resilience of Pomorskie region with other regions in Poland. At the and the authors, basing on extensive interviews with experts, representatives of regional business and administration, attempt to explain why Pomorskie region is more resilient to economic crises than other Polish regions. In this part Pomorskie economy structure is presented too.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Archibugi, D. and Lundvall, B.A. editors, 2001: The Globalising Learning Economy, Oxford: Oxford University Press.

 • Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia N. and Vella S., 2009: Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements, Oxford Development Studies, Volume 37, No. 3, pp. 229-247. DOI: http:// dx.doi.org/10.1080/13600810903089893

 • Christopherson, S., Michie, J. and Tyler P., 2010: Regional resilience: theoretical and empirical perspectives, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volume 3, No. 1, pp. 3-10. DOI: http:// dx.doi.org/10.1093/cjres/rsq004

 • Chu, Y-H., 2013: Coping with the Global Financial Crises: institutional and ideational sources of Taiwan’s economic resiliency. In: Journal of Contemporary China, Taylor & Francis Group, Volume 22, Issue 82, pp. 649-668. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1067056 4.2013.766385

 • Clark, J., Huang, H.I. and Walsh, J., 2010: A typology of ‘Innovation Districts’: what it means for regional resilience, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volume 3, No. 1, pp. 121-137. DOI: http://dx.doi.org/0.1093/cjres/rsp034

 • Czapiński, J. and Panek, T. editors, 2011: Diagnoza społeczna 2011 (Social diagnosis 2011 - in Polish), Warszawa: VizjaPress&IT.

 • Czapliński, P., 2010: Przestrzenny wymiar procesów transformacji przemysłu w województwie pomorskim (Spatial dimension of the transformation process in Pomorskie region - in Polish). In: Zioło, Z. and Rachwał T. editors, Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, No. 15, Warszawa-Kraków, pp. 130-141.

 • Dominiak, J. and Churski, P., 2012: Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce (The role of innovation in the formation of regions of development and those of economic stagnation in Poland - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, No. 4(50), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/eurostat/home/ Date of Access: 02-12-2013

 • Fingleton, B., Garretsen, H. and Martin, R., 2012: Recessionary shocks and regional employment: evidence on the resilience of U.K. regions. In: Journal of Regional Science, Volume 52, No. 1, pp. 109-133. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00755.x

 • Foster, K.A., 2007: A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience. Working Paper 2007-08, Institute of Urban and Regional Development, Berkeley: University of California.

 • Golejewska, A., 2012: Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008 (Innovation and regional competitiveness in the Visegrad Group, 1999-2008 - in Polish). In: Zioło, Z.and Rachwał, T. editors, Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, No. 19, Warszawa-Kraków, pp. 93-115

 • Gołembski, G. editor, 1999: Regionalne aspekty rozwoju turystyki (Regional aspects of tourism development- in Polish), Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Gorzelak, G. editor, 2009: The geography of the Polish crisis. A crisis of the periphery or a periphery of the crisis? Warszawa: Regional Studies Association. Polish Section.

 • GUS, 2014: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office - in Polish), http://www.stat.gov.pl Date of Access: 20-02-2014

 • Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006 (Foreign trade of Pomorskie region in the years 2000-2006- in Polish), 2008: Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 • Hill, E.W., Wial, H. and Wolman, H., 2008: Exploring Regional Economic Resilience. Working Paper 2008-04, Institute of Urban and Regional Development, Berkeley: University of California.

 • Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego (Identification of potential clusters based on the analysis of the structure of the Pomorskie region’s economy - in Polish), 2008: Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • MacKinnon, D. and Driscoll Derickson, K., 2013: From resilience to resourcefulness: A critique of resilience policy and activism. In: Progress in Human Geography, No. 37, pp. 253-270. DOI: http://dx.doi. org/10.1177/0309132512454775

 • Markowska, M., 2012: Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów (Dynamic taxonomy of innovativeness of regions - in Polish), Seria: Monografie i Opracowania, No. 221, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • Markowski, T. and Marszał, T., 1999: Recovering economy of a region in transition - the case of Łódź Industrial Agglomeration (Poland). In: European Spatial Research and Policy, Vol. 6, No. 1/1999.

 • Martin, R., 2012: Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. In: Journal of Economic Geography, Volume 12, No. 1, pp. 1-32. DOI: http:// dx.doi.org/10.1093/jeg/lbr019

 • May, J., 2008: Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi (Adaptation of industrial enterprises - the case of Lodz - in Polish). In: Zioło, L. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, No. 10, Warszawa- Kraków, pp. 154-172.

 • Navarro-Espigares, J.L and Martín-Segura, J.A., 2012: The role of the service sector in regional economic resilience. The Resilience of the Global Service Economy. In: The Service Industries Journal, Taylor & Francis Group, Volume 32, Issue 4, pp. 571-590. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2011.596535

 • NBP, 2013: Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland - in Polish), http://www.nbp.pl Date of Access: 04-01-2014

 • Państwowa Komisja Wyborcza (National Electoral Commission - in Polish), http://pkw.gov.pl Date of Access: 20-02-2014

 • Rachwał, T., 2011: Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce (The impact of crisis on changes in industrial production in Poland - in Polish). In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, No. 17, Warszawa-Kraków, pp. 99-113.

 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Report on the state of small and medium enterprises in Poland - in Polish), 2011: Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Runge, J., 2007: Metody badań w geografii społecznoekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze (Research methods in socio-economic geography. Methodology elements, selected research tools - in Polish), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Sagan, I. and Masik, G., 2013: Economic Resilience. The Case Study of Pomorskie Region. In: Raumforschung und Raumordnung, Bericht aus Forschung and Praxis, Springer, Berlin. DOI http://dx.doi.org/10.1007/ s13147-013-0266-3

 • Simmie, J. and Martin, R., 2010: The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. In: Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press, Volume 3, Issue 1, pp. 27-43. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cjres/rsp029

 • Smith, A., 1995: Regulation theory, strategies of enterprise integration and the political economy of regional economic restructuring in Central and Eastern Europe: the case of Slovakia. In: Regional Studies, Volume 29, Issue 8, pp. 761-772. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1080/00343409512331349373

 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Pomorskie Regional Development Strategy 2020 - in Polish), 2012: Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 • Stryjakiewicz, T., 1999: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji (Spatial adaptation of industry in Poland under transformation - in Polish), Poznań: Wydawnistwo Naukowe UAM.

 • Szmytkowska, M., Masik, G. and Rzepczyński, M., 2010: Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim (Trends and quality assessment of human capital in the Pomorskie region - in Polish), Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Świadek, A., 2012: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych (Size and ownership structure of enterprises versus development of innovations in the regional industrial systems - in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, No. 1(47), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 5-23.

 • The Economist, http://www.economist.com Date of Access: 18-11-2013 Walker, D.F., 1975: A behavioral approach to industrial location. In: Collins, L. and Walker, D.F. editors, Location dynamics of manufacturing activity, New York: John Wiley, pp. 153-158

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search