Rural areas in Poland from a demographic perspective

Open access

Abstract

The article presents an analysis and a critical assessment of rural areas in Poland in the years 1999-2011 from a demographic perspective. The analysis is based on indicators characterising population density, population structure by gender and age, migrations of population, and vital statistics. In order to classify and compare rural areas, the k-means method is employed. The sample of rural areas used in the study contains all 2,173 rural and urban-rural gminas (excluding urban parts) in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Długosz Z. 2003: The level and dynamics of population ageing process on the example of demographic situation in Europe. In: Szymańska D. and Grzelak- Kostulska E. editors Bulletin of Geography. SocioeconomicSeries No. 2 Toruń: Nicolaus Copernicus University Press pp. 5-15.

 • Długosz Z. 2007: Present state and the perspectives of the ageing of European population. In: Szymańska D. and Hołowiecka B. editors Bulletin of Geography. Socio-economic Series No. 8 Toruń: Nicolaus Copernicus University Press pp. 17-28.

 • Jóźwiak J. and Kotowska I.E. Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne (Predicted changes of population number and structure of age in Poland until 2035 and their economic effects - in Polish) Narodowa Rada Rozwoju available at: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/1952/1/1/jozwiak-kotowska.referat.pdf DoA: 20.09.2012.

 • Kurek. S. 2008: Typologia starzenia się ludności w Polsce w ujęciu przestrzennym (Typology of population ageing in Poland in spatial approach - in Polish) Kraków: Akademia Pedagogiczna.

 • Local Data Bank Central Statistical Office available at: www.stat.gov.pl

 • Łobodzińska A. 2011: Starzenie się populacji Finlandii w ujęciu przestrzennym - ocena zastosowania wybranych wskaźników (Population ageing in Finland in spatial approach - evaluation of usage of selected indicators - in Polish). In: Acta UniversitatisLodziensis Folia Oeconomica 254 pp. 165-186.

 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (Population Projections for 2008-2035 - in Polish) Warszawa: GUS.

 • Szymańska D. and Biegańska J. 2010: Potencjał demograficzny (Demographic potential - in Polish). W: Pappelbon J. editor Charakterystyka obszarów wiejskichw 2008 r. Główny Urząd Statystyczny US Olsztyn pp. 49-54.

 • Szymańska D. and Biegańska J. 2011a: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane (Phenomenon of urbanisation and processes connected with it - in Polish). In: Słodczyk J. and Śmigielska M. editors Studia miejskie Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku T. 4 Opole: Uniwersytet Opolski pp. 13-38.

 • Szymańska D. and Biegańska J. 2011b: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Peri-urban areas in Poland in the context of permanent migration - in Polish). W: Soja M. and Zborowski A. editors Człowiek w przestrzenizurbanizowanej Kraków: IGiPZ Uniwersytetu Jagiellońskiego pp. 83-98.

 • Szymańska D. and Biegańska J. 2012: Infrastructure’s and housing’s development in the rural areas in Poland - some problems. In: Journal of InfrastructureDevelopment Vol. 4 No. 1 SAGE: Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC pp. 1-17. DOI: 10.1177/0974930612449533.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 545 374 1
PDF Downloads 371 256 0