Features of a migration region – an analysis using the example of the Opolskie Voivodship

Open access

Abstract

The authors of the article develop the concept of a migration region. The experiences of the Opolskie Voivodship in the sphere of external migration function as a field of reference. The issues connected with the factors preconditioning the formation of such a region are of utmost interest to the authors.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bauer T. 1998: Arbeitsmarkteffekte der Migration und Einwanderungspolitik. Eine Analyse für die Bundesrepublik Deutschland (Effects of migration on the labour market. An analysis for the Federal Republic of Germany - in German) Heidelberg: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 158 Physica - Verlag.

 • Brettell C. and Hollifield J.F. 2000: Migration Theory: Talking across Disciplines New York: Routledge.

 • Entwicklung durch Migration: ein neuer Forschungsund Politikanstaz (Development through migration: new research and policy approach - in German) 2008. In: Thränhardt D. editor Entwicklung und Migration Münster: LIT Verlag Münster pp. 102-128.

 • Eurostat Regional Yearbook 2009 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. DOI: 10.2785/17776

 • Faggian A. and McCann P. 2009: Human capital graduate migration and innovation in British Regions. In: Cambridge Journal of Economics 33 pp. 317-333. DOI: 10.1093/cje/ben042

 • Fan C.S. and Stark O. 2007: International migration and ‘educated unemployment’. In: Journal of DevelopmentEconomics 83 pp. 76-87. DOI: 10.1016/j.jdeveco. 2006.05.002

 • Fihel A. 2004: Aktywność ekonomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy (Economic activity of seasonal migrants on the Polish labour market - in Polish). In: Kaczmarczyk P. and Łukowski W. editors Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar pp. 115-128.

 • Fromhold-Eisebith M. 2002: Internationale migration Hochqualifizierter und technologieorientierte Regionalentwicklung (International migration of highly skilled and technology-based regional development - in German). In: Imis-Beiträge 19 Osnabrück: Universität Osnabrück pp. 21-43.

 • Geddes A. 2003: The politics of migration and immigration in Europe London: Sage.

 • Górny A. Grabowska-Lusińska I. Lesińska M. andOkólski M. editors 2010: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji (Non-obvious transformation. Poland as a country of immigration - in Polish) Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Heffner K. and Rauziński R. 2003: Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) (Migration region (selected demographic social and economic aspects on the example of Opole Silesia) - in Polish). In: Studia i Monografie Bulletin 152 Opole: Politechnika Opolska.

 • Heffner K. and Solga B. 2008: Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century. In: Szymańska D. and Hołowiecka B. editors Bulletinof Geography. Socio-economic Series No. 10 Toruń: Nicolaus Copernicus University Press pp. 49-61. DOI: 10.2478/v10089-008-0012-8

 • Heffner K. and Solga B. 2008a: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno ekonomiczną regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego) (The impact of foreign economic migration on the socio-economic condition of a region (analysis on the example of the Opole voivodship as a migration region - in Polish) Opole: PIN - Instytut Śląski w Opolu Unpublished Research Report.

 • Heffner K. 1999: The return of emigrants from Germany to Upper Silesia: reality and prospects. In: Iglicka K. and Sword K. editors The challenge of East-WestMigration for Poland London: School of Slavonic and East European Studies University of London pp. 168-205.

 • Heffner K. 2006: Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych (International migration as a component of labour markets in migration regions - in Polish). In: Rączaszek A. editor Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce Katowice: Akademia Ekonomiczna pp. 259-272.

 • Heffner K. 2008: Region migracyjny - migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (Migration region - international migration as a factor of socio-economic development - in Polish). In: Zagórowska A. editor Perspektywy demograficzneŚląska do 2030 r. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej pp. 147-168.

 • Iglicka K. 2010: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracyjnej (Returns of the Polish after 2004. In a loop of migration trap - in Polish) Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 • Impact of migration on population change. Results from the ESPON DEMIFER

 • Project available at: http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/DEMIFER/demifer_PB_migr_impact.pdf.

 • Jończy R. 2010: Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu (Foreign economic migration from the Opole voivodship over the years 2008-2010 and their impact on regional labour market and fiscal sphere of local governments. Diagnosis and recommendations in the context of the development of the region - in Polish) Opole: Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej.

 • Kaczmarczyk P. 2005: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian (Economic migration of the Polish in the era of change - in Polish)Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 • Kicinger A. and Weinar A. 2007: State of the art of the migration research in Poland. In: CEFMR WorkingPaper 1 Warsaw: Central European Forum.

 • Krasnodębska A. 2009: Badania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji (Surveying the needs of employers towards their potential employees their skills and qualifications in the context of migration - in Polish). In: Duczmal M. editor Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnychpracodawców i pracobiorców w województwieopolskim. Projekt nr POKL.09.03.00-16-005/08 Opole: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania pp. 50-53.

 • Kymlicka W. 2003: Immigration citizenship multiculturalism: exploring the links. In: Spencer S. editor The politics of immigration Blackwell pp. 195-208.

 • Leicht R. Humpert A. Leiss M. Zimmer-Müller M.Lauxen-Ulbrich and Fehrenbach. S. 2005: Die Bedeutung der ethnischen Ökonomie in Deutschland. Push- und Pull- Faktoren für Unternehmensgründungen ausländischer und ausländischstämmiger Mitbürger (The importance of ethnic economy in Germany. Push and pull factors for start-ups and for foreigners and citizens from abroad - in German) Mannheim: im Universität Mannheim.

 • Massey D.S. Arango J. Hugo G. Kouaouci A. PellegrinoA. and Taylor J.E. 1993: Theories of international migration. In: Population and DevelopmentReview 19 pp. 431-466.

 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (Population forecast for 2008-2035) 2009 Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).

 • Rauziński R. 2010: Migracje zagraniczne za pracą i jej społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim w 20-leciu (1989-2009) (International migration for work and its social consequences in the Opole Silesia over two decades (1989-2009) - in Polish). In: Szambelańczyk J Żukowski M. editors Człowiekw pracy i polityce społecznej Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.

 • Rephann T. 2004: Economic-demographic effects of migration: results from a dynamic spatial microsimulation model. In: International Regional Science Review 4 pp. 379-410. DOI: 10.1177/0160017604267628

 • Rovolis A. and Tragaki A. 2008: The regional dimension of migration in Greece. In: Regional Analysis andPolicy Contributions to Economics pp. 99-117. DOI: DOI: 10.1007/978-3-7908-2086-7

 • Solga B. 2008: Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości (Foreign migrations as a factor limiting the development of entrepreneurship - in Polish). In: Niedzielski R. editor Opolskie atrakcyjne dla inwestorów - atuty regionu Opole: Politechnika Opolska pp. 130-139.

 • Solga B. editor 2009: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym (The changing role of migration in regional development - in Polish) Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski PIN - Instytut Śląski w Opolu Centrum Badań Migracji Zagranicznych.

 • Solga B. 2011: Doppelte Staatsbürgerschaft im Oppelner Schlesien (Double citizenship in Opole Silesia - in German). In: Inter Finitimos 8 Göttingen: Deutsch - Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. pp. 192- - 202.

 • Szczygielski K. 2010: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego (Spatial diversity of the population of Opole Silesia in the ethnic context as a potential conditioning of regional development - in Polish) Opole: Politechnika Opolska PIN - Instytut Śląski w Opolu.

 • Venhorst Van Dijk V.J. and Van Wissen L. 2011: An analysis of trends in spatial mobility of Dutch Graduates. In: Spatial Economic Analysis 6 pp. 57- -82.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 102 0
PDF Downloads 78 55 1