Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area

Piotr RaźniakCDFMR 1  and Anna Winiarczyk-RaźniakCDFMR 2
 • 1 University Kraków, Faculty of Management and Social Communication, Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, phone: +48 507 027 133
 • 2 Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Abstract

Indicators describing the migration of population and revenues of local administrative units of the Krakow Metropolitan Area are presented and compared in this paper. A review of ideas on how to determine the number of Polish metropolitan statistical areas is also presented. The rank of Polish metropolitan statistical areas in world city rankings made by international publications is examined. Revenues of gminas from their own sources and total revenues of gminas are studied in the paper. Changes in revenue over time and location-dependent differences in revenue are analysed. However, the available data only allow for an examination of gminas without separating urban gminas from rural ones Substantial differences exist in the influx of revenue, both in terms of temporal and spatial changes. In order to summarise and evaluate the relevant social and economic processes, net migration of population and total revenue of gminas in the study area have been analysed. Furthermore, a classification of areas has been developed to describe the relevant areas as being of a certain type

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act of 13th November 2003 about the income of local government, No. 203 pos. 1966, DoA 15.09.2012.

 • Atlas Unii Metropolii Polskich (Atlas of Polish Metropolitan Union - in Polish), 2008: www.selfgov.gov.pl.

 • Beaverstock, J.V., Smith, R.G. and Taylor, P.J., 1999: A rooster of world cities. In: Cities, Vol. 6, No 6, Glasgow: Routlege, pp. 445‒458.

 • Champion, A.G., 1994: International migration and demographic change in the developed world. In: Urban Studies, Vol. 31, No. 4/5, Glasgow: Routlege, pp. 653‒677.

 • Derudder, B., Taylor, P.J., Ni, P., De Vos, A., Hoyler, M., Hansens, H., Basens, D., Huang, J., Witlox, F., Shen, W. and Yang, X., 2010: Pathways of Change: Shifting Connectivities in the World City Network, 2000‒08. In: Urban Studies, Glasgow: Routlege, Vol. 47, pp. 1861‒1877.

 • Domański, B., Gwozdz, K., Sobala-Gwozdz, A., 2009: Inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich i w małych miastach Polski południowo-wschodniej (Foreign direct investment in rural areas and small towns of southeastern Poland - in Polish). In: Zborowski, A. and Gorka, Z. editors, Człowiek i Rolnictwo, Krakow: Uniwersytet Jagielloński, pp. 267‒277.

 • European Metropolitan Regions And Areas, 2000, www.eurometrex.org/EN/index.asp

 • European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 2002-2006, www.espon.eu.

 • Gorczyca, K., 2008: Analysis of relationships between distribution of population and spatial economy of communes in the Krakow Metropolitan Area: In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 10, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 37‒48. DOI: 10.2478/v10089‒008‒0011‒9

 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B. and Smętkowski, M., 2009: Obszary Metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i analizy EUROREG 1/2009 (Metropolitan areas in Poland: developmental problems and delimitation. Reports and analyses of EUROREG 1/2009 - in Polish), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), p. 99.

 • Ilnicki, D., 2003: Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (proba identyfikacji) (Polish Cities as potential metropolises of continental meaning an attempt at identification) - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łodź: Uniwersytet Łodzki, pp. 61‒72.

 • Jałowiecki, B., 2006: Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii (Determinants and chances of development of Polish metropolises - in Polish), Warszawa: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, p. 25.

 • Markowski, T., Marszał, T., 2006: Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja (Metropolises, metropolitan areas, metropolisation - in Polish). In: Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

 • PAN, p. 25.

 • Merriman, D., Ohkawara, T. and Suzuki T., 1995: Excess commuting in the Tokyo Metropolitan Area: measurement and policy simulations. In: Urban Studies, Vol. 32, No. 1, Glasgow: Routlege, pp. 69‒85.

 • Parysek, J., 2003: Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne (Metropolises: metropolitan functions and spatial structures - in Polish). In: Jażdżewska, I. editor, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łodź: Uniwersytet Łodzki, pp. 19‒40.

 • Raźniak, P., 2009: Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary (Significance of the socio-economic development of Polish metropolises and their influence on surrounding areas - in Polish). In: Chodyński, A. editor, Współczesne Zagadnienia Zarządzania przedsiębiorstwo - biznes - region, Krakow: Krakowska Akademia im. A Frycza-Modrzewskiego, pp. 109-121.

 • Szymańska, D., 2008: Urbanizacja na świecie (Urbanization in the World - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Taylor, P.J., Catalano, G. and Walker, D.R.F., 2002: Measurement of the World City Network. In: Urban Studies, Vol. 39, No. 1, Glasgow: Routlege, pp. 2367‒2376.

 • Taylor, P.J. and Aranya, P., 2008: A Global ‘Urban Roller Coaster’? Connectivity Changes in the World City Network, 2000‒04. In: Regional Studies, Vol. 42, pp. 1‒16.

 • Taylor, P.J., Ni, P., Derudder, B., Hoyler, M., Huang, J., Lu, F., Pain, K., Witlox, F., Yang, X., Basens, D. and Shen, W., 2010: Measuring the World City Network: New Results and Developments. In: GaWC Research Bulletin No. 300, available at: www.lboro.ac.uk/gawc/, DoA: 10.05.2011.

 • Węcławowicz, G., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Korcelli P. and Śleszyński, P., 2006: Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku (Spatial developments in Poland at the beginning of the 21st century - in Polish), Warszawa: IGiPZ PAN, p. 212.

 • Winiarczyk-Raźniak, A., 2008: Wybrane usługi a jakość życia mieszkańcow w regionie miejskim Krakowa (Selected services and quality of life in the Cracow City Region - in Polish), Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny, p. 159.

 • Winiarczyk-Raźniak, A. and Raźniak P., 2012: Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (Internal migrations of the population in Polish metropolitan areas at the threshold of the 21st century - in Polish). Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny, p. 130.

 • Zborowski, A., 2004: Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarow metropolitalnych w Polsce - przykład Krakowa (Functional-structural approach in studies on delimiting metropolitan areas in Poland - the example of Krakow - in Polish). In: Słodczyk, J. editor, Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 25‒40.

 • Zborowski, A., 2005: Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa) (Transformations of the social-spatial structure of the urban region in the period of real socialism and political transformation (on the example of Cracow) - in Polish), Krakow: Uniwersytet Jagielloński, p. 576.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search