Regional differences in the age structure of Poland’s population in the years 1999–2010: a multivariate approach

Open access

Abstract

One of the characteristic features of the modern world is the dynamics of demographic changes. Depending on their nature and intensity, they can be a driving force behind socio-economic development or doom it to stagnation or regression. There is no doubt, however, that a declining demographic potential, especially unfavourable changes in the age structure of the population (an ageing society), may contribute to economic difficulties in the given area, often leading to social problems. The aim of the research the results of which are presented in this article was to analyse regional differences in the age structure of Poland’s population in two time intervals, viz. the years 1999 and 2010, using multivariate techniques, and more specifically, principal components analysis and cluster analysis. They both make it possible to accommodate many features of the population age structure simultaneously, thus better illustrating the two situations (the years 1999 and 2010) and changes that took place in between, than univariate approaches

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Gawryszewski A. 2005: Ludność Polski w XX wieku (Poland’s population in the 20th century - in Polish). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.

  • Giddens A. 2006: Socjologia (Sociology - in Polish) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Gontarek A. and Kamińska M. 2006: Struktura ludności województwa zachodniopomorskiego według płci i wieku w latach 1999 i 2004. Zrożnicowanie regionalne (Age/sex structure of the Zachodniopomorskie voivodship population in 1999 and 2004. Regional differences - in Polish). In: Zeszyty Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego (450) Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki (17) pp. 191‒212.

  • Inglot-Brzęk E. 2010: Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej (Socio-economic processes of modernization of households in Poland during the transformation period - in Polish). In: Nierówności społecznea wzrost gospodarczy Zeszyt Nr 17Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Międzynarodowych pp. 265‒277.

  • Jurek J. 2004: Redystrybucja ludności w miastach regionu zachodniopomorskiego (Redistribution of the population in the towns of the West Pomeranian region - in Polish). In: Słodczyk J. and Rajchel D. editors Przemianydemograficzne i jakość życia ludności miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opole pp. 121‒136.

  • Nass P. 2000: Residentioal location and transport in Frederikshavn. Paper for the conference Traffic Days 2000 at Aalborg University.

  • Parysek J.J. 1982: Modele klasyfikacji w geografii (Classification models in geography - in Polish) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Seria Geografia 31 pp. 31‒51.

  • Parysek J.J. 2000: Państwo a społeczeństwo (The state and society - in Polish). In: Kaczmarek A. editor Wielka EncyklopediaGeografii Świata Vol. Polska Poznań: Kurpisz pp. 59‒152.

  • Parysek J.J. and Mierzejewska L. 2009a: Incomes and spending of the Polish population in 2006: Regional differences in the structure of consumption in a multivariate approach. In: Tavidze A. editor Progress in EconomicsResearch Vol. 18 Nova Publishers pp. 91‒116 Parysek J.J. and Mierzejewska L. 2009b: Zmiany społeczno- ekonomicznej struktury przestrzennej Polski w układzie regionalnym (w latach 1999‒2006) (Changes in the socio-economic spatial structure of Poland in a regional approach 1999‒2006 - in Polish). In: CzasopismoGeograficzne 80 (1‒2) pp. 3‒27.

  • Parysek J.J. and Mierzejewska L. 2010a: Income and expenditure of the Polish population in 2006 (an analysis of the regional diversification). In: Szymańska D. and Biegańska J. editors Bulletin of Geography Socio-economicSeries Toruń: Nicolaus Copernicus University Press No. 13 pp. 89‒102. DOI: 10.2478/v10089-010-0007-0 Parysek J.J. and Mierzejewska L. 2010b: Regionalne zrożnicowanie dochodow i wydatkow oraz struktury spożycia ludności Polski w latach 1999‒2006 (Regional differences in the income spending and consumption structure of Poland’s population in the years 1999‒2006 - in Polish). In: Biuletyn IGSEiGP Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu Seria Rozwój Regionalny i PolitykaRegionalna (11).

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 45 3
PDF Downloads 73 31 2