The Goods Structure of Trade between Polish Regions and the European Union (1)

Open access

The Goods Structure of Trade between Polish Regions and the European Union (1)

The goal of this article is to present the structure of trade between Polish regions (voivodships) and the European Union. The research is a dynamic analysis making it possible to compare the time before and after the expansion of the European Union. The timeframe of the discussed issues relates to 1999-2007. Attention is paid to the scale and diversified nature of the changes to the goods structure of export and import activities undertaken by Polish voivodships to (from) the European Union. The analysis is preceded by the characteristics of the European Union's role in trade of specific regions. Finally, the degree of intra-industry specialization is evaluated as is the trend in changes to the trade between Polish regions and European Union countries.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Kundera J. 1984: Metody badania specjalizacji w handlu międzynarodowym (Methods of surveying specialization in international trade - in Polish). In: Przegląd Prawa i Administracji XVIII Wrocław: Uniwersytet Wrocławski pp. 195-220.

  • Kundera J. 1998: Obroty handlowe Polski z UE w okresie liberalizacji wymiany (Poland's trade with the European Union at the time of trade liberalization - in Polish). In: Kundera J. and Ostrowska E. editors Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej (Goods and services exchange between Poland and the European Union - in Polish) Wrocław: Uniwersytet Wrocławski pp. 45-79.

  • Maćkowiak H. 2003: Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu zagranicznym Polski (Spatial and structural changes in Poland's foreign trade - in Polish) Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  • Maćkowiak H. 2007: Zróżnicowanie konkurencyjności eksportowej województw w Polsce (Diversification in export competitiveness in Polish voivodships - in Polish). In: Brezdeń P. and Grykień S. editors Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (From the local to the global dimension of managing space - new qualities of the social and economic space. Transformations of regional functional and spatial structures - in Polish) T. IX Wrocław: Uniwersytet Wrocławski pp. 167-179.

  • Zielińska-Głębocka A. 1996: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego (Trade of economically developed countries in the light of the international trade theory - in Polish) Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 178 75 3
PDF Downloads 55 34 0