Electoral Geography as a New Mean of Analyzing Social Change. Kraków City and Małopolskie Voivodship Case Study

Lech Haydukiewicz 1
 • 1 Pedagogical University Of Cracow, Poland

Electoral Geography as a New Mean of Analyzing Social Change. Kraków City and Małopolskie Voivodship Case Study

The paper describes political support for Polish political parties as aggregated into four principal options (left-wing, liberal, populist, and right-wing) as well as flux in the electorate in Małopolskie voivodship in the last two decades in order to show regions of electoral stability that tend to do favour the four principal social and political options. Stabilization of cultural and political identity and gradual changes therein are shown by comparing dominant political options with selected social and economic data. The comparison should also allow for a reasonable prediction of future gains and losses for each political option.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dzwończyk, J. 2006: Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 roku. In: Kasińska-Metryka, A. editor, Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analiza zjawiska, Kielce: Akademia Świętokrzyska, pp. 121-140.

 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (Central Statistical Office, Local Data Bank); www.stat.gov.pl

 • Kabath, E. and Parysek, J.J. 2002: Zastosowanie metod ilościowych w badaniach z zakresu geografii wyborczej. In: Rogacki, H. editor, Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 233-242.

 • Kabath, E. and Sobczak, D. 1999: Geografia wyborów do Sejmu RP w 1997 r. In: Czasopismo Geograficzne, T. LXX, Vol. 2; Wrocław, pp. 201-220.

 • Kitschelt, H. 1992: The Formation of Party Systems in East Central Europe. In: Politics and Society, Vol. 20, No. 1, London: Sage Publications, pp. 7-50.

 • Kowalski, M. 2000: Geografia wyborcza Polski - przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998. In: Geopolitical Studies, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Vol. 7, pp. 3-137.

 • Kowalski, M. 2003: Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju. In: Kowalski, M. editor, Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, pp. 11-48.

 • Kowalski, M. 2004: Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001. In: Markowski, T. editor, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK, Vol. 211, Warszawa: KPZK PAN, pp. 407-430.

 • Kowalski, M. and Śleszyński, P. 2001: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. In: Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, Seria Geografia, 13c, Słupsk: WSP, pp. 153-189.

 • National Electoral Commission (NEC) data.

 • Wojnicki, J. 2006: Zachowania wyborcze społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej po 1990 roku. In: Kasińska-Metryka, A. editor, Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analiza zjawiska; Kielce: Akademia Świętokrzyska, pp. 73-88.

 • Zaręba, D. 2006: Ekoturystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Zarycki, T. 1997: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. In: Studia regionalne i lokalne, Vol. 23, 56, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, pp. 3-235.

 • Zarycki, T. 2002: Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa: Scholar.

 • Żukowski, T. 1993: Polska scena polityczna. In: Gebethner, S. editor, Polska scena polityczna a wybory, Warszawa: "Polska w Europie".

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search