The Quality of Life of Suburbanities: A Case Study of the Gdańsk Agglomeration

Open access

The Quality of Life of Suburbanities: A Case Study of the Gdańsk Agglomeration

The article explains the meaning of the concept of ‘quality of life’, placing emphasis on its subjective dimension. As the concept is more and more discussed in the literature, the author intends to examine the satisfaction within public spaces for which local government is responsible. According to research made in Canada it is worth measuring not only satisfaction as such but also the importance of its constituent dynamics. Therefore, a survey made in the suburbs of the Gdańsk agglomeration asked respondents about their satisfaction with public transport, roads, environment, etc., including questions about the relative importance of such issues. The combination of satisfaction and importance provide the overall quality of life. At the end of the paper the author considers if there is a chance to improve the quality of life through a brief analysis of local governments expenditure.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brown I. Raphael D. and Renwick R. 1998: Quality of life profile. Item 2. In: Quality of Life Research Unit Center for Health Promotion University of Toronto pp. 78-136.

 • Dziurowicz-Kozłowska A. 2002: Wokół pojęcia jakości życia. In: Psychologia jakości życia V. 1 No. 2 Warszawa: SWPS Academica pp. 22-41.

 • Karwowski J. editor 2003a: Jakość życia w regionie Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 • Karwowski J. editor 2003b: Regionalne zróżnicowanie jakości życia Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 • Knox P. and Pinch S. 2000: Urban social geography. An introduction Harlow: Prentice Hall.

 • Massam B. H. 2002: Quality of life: public planning and private living. In: Progress in Planning No. 58 Toronto Canada pp. 141-227.

 • Pluta K. 2001: Rola kompozycji urbanistycznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast. In: Markowski T. editor Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna Biuletyn KPZK PAN V. 194 Warszawa pp. 87-104.

 • Renwick R. and Brown I. 1996: The center for health promotion's conceptual approach to quality of life: being belonging and becoming. In: Renwick R. Brown I. and Nagler M. editors Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation Sage Thousand Oaks pp. 75-88.

 • Rogerson R. J. Findlay A. M. Morris A. S. and Coombes M. G. 1989: Indicators of quality of life: some methodological issues. In: Environment and Planning A 21.

 • Sagan I. 2004: Ranking czynników ekonomicznych i nieekonomicznych wpływających na ocenę jakości życia w mieście maszynopis ekspertyzy wykonanej dla Biura Rozwoju Gdańska.

 • Smith D. M. 1973: A geography of social well-being in the United States New York: McGraw-Hill.

 • The World Bank 2009 http://www.worldbank.org

 • World Health Organization 2009 http://www.who.int/en

 • Zborowski A. 2004: Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. In: Jażdżewska I. editor Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście Łódź: Uniwersytet Łódzki pp. 19-30.

 • Zborowski A. 2005: Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa) Kraków: IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 30 1
PDF Downloads 83 30 1