Ensuring Freedom of Labor in Ukraine in the Context of Labor Emigration

Mykola Inshyn 1  and Olena Moskalenko 2
 • 1 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Law, Ukraine
 • 2 H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Faculty of Law, Ukraine

Abstract

The article is devoted to substantiating the necessity of using existing tools and means of labor law science in certain aspects of labor migration, particularly, concerning the provision of labor freedom for Ukrainian workers - labor emigrants. The integrated approach to the development of methodological foundations for such provision and the development of relevant legal provisions at various stages of realization of a person’s right to labor, as well as in part of ensuring the prohibition of compulsory labor, can qualitatively raise the level of legal regulation of labor migration through the inclusion of labor law science. In support of its argument the article provides a wide range of statistical data on Ukrainian labor emigration. It is determined that the existing problems of Ukrainian labor emigration in the context of ensuring freedom of work can be systematized at the stages of their occurrence in the following way: 1) before the emergence of labor relations with a foreign employer, that is, as long as a Ukrainian citizen is still in Ukraine and acts for the purpose of employment abroad; 2) the emergence of labor relations with a foreign employer, that is, the legal registration of such relationships; 3) the actual beginning of labor relations outside Ukraine, the course of labor relations and the presence of a Ukrainian labor emigrant in them; 4) termination of labor relations of the Ukrainian labor emigrant and return to the territory of Ukraine. The emergence of labor disputes is the optional stage.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Basok, Tanya, and Martha Luz, Rojas Wiesner, “Precarious legality: regularizing Central American migrants in Mexico.” Ethnic and Racial Studies Vol. Spec. (2017): 1–20 // DOI: 10,1080/01419870.2017.1291983.

 • 2. Brunarska, Zuzanna. “Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce – dlaczego tak trudno ich policzyć?” (Ukrainian Labour Migrants in Poland. Why is it so Difficult to Count Them?). Studia BAS Nr. 4(40) (2014): 155–174.

 • 3. Castañer, Ana María Aragonés, Uberto Salgado Nieto. “La migración laboral México-Estados Unidos a veinte años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (Labor migration of the US and Mexico twenty years after the North American Free Trade Agreement). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Vol. 60 (2015): 279–313 // DOI: 10.1016/S0185-1918(15)30011-8.

 • 4. Chmielewska Iza, Grzegorz Dobroczek, and Adam Panuciak. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 r. (Citizens of Ukraine working in Poland – study report. The study carried out in 2017). Warszawa: Departament Statystyki NBP, 2018.

 • 5. “Dohovirno-pravova baza mizh Ukrayinoyu ta Chekhiyeyu” (The contractual framework between Ukraine and the Czech Republic). Sayt Posol’stva Ukrayiny v Ches’kiy Respublitsi // http://czechia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-czechia/legal-acts.

 • 6. “Doslidzhennya z pytan’ mihratsiyi ta torhivli lyud’my v Ukrayini” (Studies on migration and trafficking of people in Ukraine). Kyiv, MOM (2017) // http://www.iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf.

 • 7. Drbohlav, Dušan, and Marta Jaroszewicz. Ukrainian migration in times of crisis: forced and labour mobility. Prague: Charles University, Faculty of Science, 2016 // https://drive.google.com/file/d/0B5qHs2ZnDU65SXNVSnA0X0FFWEk/view.

 • 8. Duszczyk, Maciej. “‘Kryzys ukraiński’ – czy konieczność redefinicji polskiej polityki imigracyjnej?” (‘Ukrainian Crisis’ – is a Redefinition of Polish Migration Policy Necessary?). Politeja Nr. 41 (13) (2016): 37–56 // DOI: 10.12797/Politeja.13.2016.41.03.

 • 9. Hutsu, Svitlana. “Mihratsiya: sutnist’ ta naslidky” (Migration: the essence and consequences). Pravo i Bezpeka No. 4 (2011): 164–168 // http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_4_38.

 • 10. Khromey, Vasyl. “Svoboda pratsi yak vazhlyva harantiya konstytutsiynoho prava na pratsyu” (Freedom of work is an important guarantee of the constitutional right to labor). Natsional’nyy yurydychnyy zhurnal: Teoriya i praktyka (Lyutyi, 2016): 30–34 // http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/1/part_2/6.pdf.

 • 11. Kirkwood, Steve, Simon Goodman, Chris McVittie, and Andy McKinlay. “Asylum-Seekers and the Right to Work”: 99–120. In: The Language of Asylum. London: Palgrave Macmillan, 2017 // DOI: 10.1007/978-1-137-46116-2_7.

 • 12. “Korysna informatsiya hromadyanam Ukrayiny. Dlya tykh, khto povertayet’sya do Ukrayiny pislya tryvaloho perebuvannya za kordonom” (Useful information for Ukrainian citizens. For those who return to Ukraine after a long stay abroad). Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny // http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/54453-korisnainformacija-gromadyanam-ukrajini-dlya-tih-khto-povertajetysya-do-ukrajinipislya-trivalogo-perebuvannya-za-kordono.

 • 13. Koval’, Lyubomyra. “Trudovym mihrantam potriben zakon” (Migrant workers need a law). Uryadovyy kur”yer. Hazeta Kabinetu Ministriv Ukrayiny (16 kvitnya 2013) // https://ukurier.gov.ua/uk/articles/trudovim-migrantam-potriben-zakon/.

 • 14. Kravchuk, Pavlo. “Suchasnyy stan trudovoyi mihratsiyi ta perspektyvy rehlamentuvannya trudovykh vidnosyn” (Current status future migration and regulation of labor relations). Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu: Seriya ‘Pravo’ Vyp. 36, T. 1 (2016): 105–108 // http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.36/part_1/25.pdf.

 • 15. Lavriv, Oksana. “Pryntsyp svobody pratsi v trudovomu zakonodavstvi Ukrayiny” (Principle of Freedom of Labor in the Labor Legislation of Ukraine). Aktualni problemy derzhavy i prava Vyp. 46 (2009): 55–61.

 • 16. Leontiyeva, Yana. “Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign Workers to One of the Largest Minority Groups.” Ukrainian Migration to the European Union (2016): 133–149 // DOI 10.1007/978-3-319-41776-9_14.

 • 17. Makohon, Olga. Harmonizatsiya trudovoho zakonodavstva Ukrayiny iz zakonodavstvom Yevropeys’koho Soyuzu pro rehulyuvannya trudovykh vidnosyn pratsivnykiv-mihrantiv (Harmonization of labor legislation of Ukraine with the legislation of the European Union on regulation of labor relations of migrant workers). Kyiv: NAN Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho, 2011.

 • 18. “Migrační a azylová politika České republiky. Tabulková část zprávy 2016” (Migration Policy and Asylum Policy in the Czech Republic. Official Data Table for 2016) // http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.

 • 19. “Mihratsiya v Ukrayini: fakty i tsyfry” (Migration in Ukraine: Facts and Figures). Kyiv, MOM (2016) // http://www.iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

 • 20. “Mihratsiya yak chynnyk rozvytku v Ukrayini” (Migration as a factor of development in Ukraine). Kyiv, МОМ (2016) // http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.

 • 21. Moreno, Ángel Guillermo Ruiz. “El derecho humano al trabajo de los migrantes” (The human right to work for migrants). Revista Latinoamericana de Derecho Social Vol. 22 (2016): 200–219 // DOI: 10.1016/j.rlds.2015.09.004.

 • 22. Osiadla, Marija. Svoboda yak tsinnist’ prava (teoretyko-pravovyy aspekt) (Freedom as the value of law (theoretical and legal aspect)). Kyiv, 2016.

 • 23. Özdemir Vural, Ilona Kickbusch, and Yavuz Coşkun. “Rethinking the right to work for refugee Syrian healthcare professionals: a call for innovation in global governance.” BMJ: British Medical Journal Vol. 357 (2017): 1–4 // DOI: 10.1136/bmj.j2710.

 • 24. Pavliv-Samoyil, Nadiya. Filosofs’ko-pravovyy vymir fenomena trudovoyi mihratsiyi (Philosophical and legal measurement of the phenomenon of labor migration). Lviv: L’vivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2010.

 • 25. Petroye, Olga, and Volodymyr Vasyl’yev. “Mizhnarodna trudova mihratsiya: analiz sytuatsiyi ta naslidkiv dlya Ukrayiny” (International labour migration analysis of the situation and consequences for Ukraine). Visnyk NADU No. 4 (2015): 93–100 // http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015_4_14_ukr.pdf.

 • 26. Popescu, Gheorghe. “The Relevance of the Right to Work and Securing Employment for the Mental Health of Asylum Seekers.” Psychosociological Issues in Human Resource Management Vol. 4, No. 2 (2016): 227–233.

 • 27. “Pracownicy z Ukrainy – najważniejsze informacje” (Workers from Ukraine – The Most Important Information). Pracowici (2018) // http://www.pracowici.pl/pracownicy-z-ukrainy-najwazniejsze-informacje/.

 • 28. “Problema sotsial’noho zakhystu ukrayins’kykh pratsivnykiv-mihrantiv” (Problem of Social Protection of Ukrainian Migrant Workers). Analitychna zapyska Natsional’noho instytutu stratehichnykh doslidzhen’ // http://www.niss.gov.ua/articles/949/.

 • 29. “Prohrama hidnoyi pratsi MOP dlya Ukrayiny 2016-2019” (ILO Decent Work Program for Ukraine 2016-2019) // http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/ukraine/WCMS_470684/lang--en/index.htm.

 • 30. Protsevskyi, Viktor. “Vplyv pryntsypu svobody pratsi pry zastosuvanni pravovoho prypysu st. 38 KZpP Ukrayiny” (Influence of the principle of freedom of labor in applying the legal prescription of art. 38 Labor Code of Ukraine). Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivskogo natsionalnogo pedagogichnogo univtrsitetu im. H.S. Skovorody, Ser.: ‘Pravo’ Vyp. 20 (2013): 5–9.

 • 31. Prylypko, Sergii, and Oleg Yaroshenko. “Pravo na pratsyu v systemi prav lyudyny” (The right to labor in the human rights system). Pravo Ukrainy No. 6 (2014): 102–110.

 • 32. Ruhs, Martin, and Jonathan Wadsworth. “The Impact of Acquiring Unrestricted Work Authorization on Romanian and Bulgarian Migrants in the United Kingdom.” ILR Review Vol. 20, Issue 10 (2017): 1–30 // DOI: 10.1177/0019793917735100.

 • 33. Seidlová, Markéta. Mezinárodní migrace a Česko: ze země emigrantů zemí imigrantů (International migration and the Czech Republic: from the land of emigration to the land of immigration). Brno: Konference ČDS, 2018.

 • 34. Šimeček, Jan. “Jsou polská víza branou na český trh práce?” (Is the Polish visa a gateway to the Czech labor market?) // https://www.epravo.cz/top/clanky/jsou-polska-viza-branou-na-cesky-trhprace-105935.html.

 • 35. Solís, Julio Ismael Camacho. “Los derechos de los trabajadores migrantes.” Revista Latinoamericana de Derecho Social Vol. 17 (2013): 197–258 // DOI: 10.1016/S1870-4670(13)71979-1.

 • 36. Solod’ko, Andrii, and Anastasia. Fitisova. “Ukrayintsi prosyat’ prytulok u YeS: spravdi bizhentsi chy ekonomichni mihranty?” (Ukrainians are asking for asylum in the EU: are they really refugees or economic migrants?) // https://cedos.org.ua/uk/migration/ukraintsi-prosiat-prytulok-u-yes-spravdibizhentsi-chy-ekonomichni-mihranty.

 • 37. Szabaciuk, Andrzej. “Wpływ kryzysu ukraińskiego na procesy migracyjne na obszarze posowieckim” (The Impact of the Ukrainian Crisis on the Migration Processes in the Post-Soviet Area). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Nr. 5(14) (2016): 219–244.

 • 38. Toomey, Deirdre. “Employment Rights for Migrant Workers in Ireland: Towards A Human Rights Framework.” Journal of International Migration and Integration Vol. 16, Issue 2 (2015): 249–263 // DOI: 10.1007/s12134-015-0426-0.

 • 39. Uherek, Zdeněk. “Migration from Ukraine to the Czech Republic with Respect to the War Conflict in Eastern Ukraine.” Warsaw, Centre of Migration Research. CMR Working Papers Nr. 93(151) (2016): 1–16 // http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/WP93151.pdf.

 • 40. “Ukraińcy na dobre rozgościli się na polskim rynku pracy” (Ukrainians Have Made Themselves Well on the Polish Labor Market). Forbes.pl // https://www.forbes.pl/gospodarka/pracownicy-z-ukrainy-w-polsce-ilu-ich-jest-jak-zatrudnic-ukrainca/nk09xvw.

 • 41. “V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců” (Last year, the number of cases of illegally employed foreigners increased). Ministerstva vnitra Česke Republiky, 2018 // https://www.mpsv.cz/files/clanky/33200/Inspekce_prace_strana_7.pdf.

 • 42. Waite, Louise, Gary Craig, Hannah Lewis, and Klara Skrivankova. Vulnerability, Exploitation and Migrants: Insecure Work in a Globalised Economy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

 • 43. Zanfirova, Tetyana. Problemy pravovoho zabezpechennya svobody pratsi v Ukrayini (Problems of Legal Protection of Freedom of Labor in Ukraine). Kharkiv: Zolota mylya, 2017.

 • 44. Zhernakov, Vladimir. “Svoboda truda y zapreshchenye prynudytel’noho truda v sovremennom trudovom prave” (Freedom of labor and the prohibition of forced labor in modern labor law). Vestnik Permskogo universiteta, Ser: Yuryd. nauky No. 3 (21) (2013): 89–95.

 • 45. Zhurba, Oleksandr. Pratsya hromadyan Ukrayiny za kordonom: osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya (The Work of Ukrainian Citizens Abroad: Peculiarities of Legal Regulation). Kharkiv: Khark. nats. un-t vnutr. sprav, 2008.

 • 1. Khartyya osnovnukh prav Evropeyskoho Soyuza (The Charter of Fundamental Rights of the European Union). Prynyata v h. Nytstse 07.12.2000. Moskovskyy zhurnal mezhdunarodnogo prava, 2003, No. 2, S. 302–314.

 • 2. Mizhnarodna konventsiya pro zakhyst prav vsikh trudyashchykh-mihrantiv ta chleniv yikh simey (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families). Konventsiya OON vid 18.12.1990 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_203.

 • 3. On the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) № 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC. European Parliament and Council Directive 2004/38/EC of 29.04.2004. Official Journal of EU, 2004, L 158.

 • 4. Plan diy shchodo liberalizatsiyi EES vizovoho rezhymu dlya Ukrayiny (Action Plan on EU Visa Liberalization for Ukraine) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/16/f401732n5.pdf.

 • 5. Poryadok reyestratsiyi, perereyestratsiyi bezrobitnykh ta vedennya obliku osib, yaki shukayut’ robotu (Procedure for registration, re-registration of the unemployed and keeping records of persons seeking employment). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 bereznya 2013 roku No. 198 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-п.

 • 6. Pro mizhnarodne pryvatne parvo (On Private International Law). Zakon Ukrayiny vid 23.06.2005 No. 2709-IV. VVR, 2005, No. 32, St. 422 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.

 • 7. Pro zahal’noobov”yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya (On Compulsory State Pension Insurance). Zakon Ukrayiny vid 09.07.2003 No. 1058-IV. VVR, 2003, No. 49-51, St. 376 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

 • 8. Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya hospodars’koyi diyal’nosti z poserednytstva u pratsevlashtuvanni za kordonom (On Approval of Licensing Conditions for Conducting Business Activity on Mediation in the Employment of Abroad). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16.12.2015 No. 1060 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-2015-п?test=4/UMfPEGznhhjao.ZigSaBOQHI4YEs80msh8Ie6.

 • 9. Pro zovnishnyu trudovu mihratsiyu (On Foreign Labor Migration). Zakon Ukrayiny vid 05.11.2015 No. 761-VIII. VVR, 2015, No. 49-50, St. 463 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-19?test=4/UMfPEGznhhjao.ZigSaBOQHI4YEs80msh8Ie6.

 • 10. Uhoda mizh Uryadom Ukrayiny ta Uryadom Ches’koyi Respubliky pro vzayemne pratsevlashtuvannya hromadyan Ukrayiny ta hromadyan Ches’koyi Respubliky (Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Czech Republic on the Mutual Recruitment of Ukrainian Citizens and Citizens of the Czech Republic). Vid 21.03.1996 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/203_684?test=dCCMfOm7xBWMjaoEZigSaBOQHI4YEs80msh8Ie6.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search