’National Belonging’ in Legal and Diplomatic Formulas: The Pole’s Card as a Legacy of Poland’s Colonial History

Open access

Abstract

The article explores the sources of the idea of nation as it is encoded in the legislative framework of the Pole’s Card and its implications for the processes of identity-making taking place beyond the eastern borders of the Polish state. Given the problems with defining the role of the historical Polish diaspora in the East, the question of the conceptualization of national belonging is significant and has practical consequences at the macro-, meso- and micro-levels. The argument of the paper is twofold: (1) On the one hand, the document of the Pole’s Card reflects a specific inclusive—”cultural”— conception of the nation. In this conception, which is forged by the Polish policymakers, the conditions whereby the national belonging can be achieved are widely conceived. (2) On the other hand, the administrative decision-making process and the diplomatic practice of granting the Card prioritizes and executes the exclusive conception of the nation with its limited ethnic, religious (Roman Catholic) and linguistic background. This way, the document of the Pole’s Card becomes a legal device for establishing new social distinctions in societies of Poland’s eastern neighbours. By discussing this case on the ground, this paper hopes to demonstrate the ways in which the new creative notions of the nationhood are forged in Poland.

Anderson, B. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London & New York: Verso.

Baranauskas, T. (2008), ‘Vilniaus priklausomybė Lietuvai – “nesąžiningas istorinis sprendimas”?’ Delfi, 5 November. Retrieved from https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/tbaranauskas-vilniaus-priklausomybe-lietuvai-nesaziningas-istorinissprendimas.d?id=19137229 [accessed 19 Nov 2018]

Brubaker, R. (1992), Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dovbilov, M. (2010), Russkii krai, chuzhaia vera: Etnokonfessional’naia politika imperii v Litve i Belorussi pri Aleksandre II [Russian country, foreign faith: Empire’s ethno-confessional policy in Lithuania and Belarus under Alexander II], Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.

Dziennik Ustaw (2007), Karta Polaka…, Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, no. 180, items 1280 & 1459.

Głębocki, H. (2006), Kresy imperium: szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii, XVIII–XXI wieku [The end of the Empire: sketches and materials on the history of Russia’s policies towards its periphery, 18th–21st century], Kraków: Arcana.

Hobsbawm, E. J. (2010), Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit i rzeczywistość, Warszawa: Difin. Translated from Hobsbawn, E. J. (1990), Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, New York: Cambridge University Press.

Judgement Decision of the Court in the Name of the Republic of Poland, Sygn. akt III SK 10/13, 5.12.2013. Retrieved from www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20SK%2010-13-1.pdf [accessed 18 Nov 2018]

Kabzińska, I. (2009), Między pograniczem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia [On the border of ideal and reality. Poles in Lithuania, Belarus and Ukraine in the period of system transformation at the turn of the 20th and 21st centuries], Warszawa: Zakład Wydawniczy Letter Quality.

Kabzińska, I. (2012–2013), ‘Poles and Russians. Dialogue and attempts at changing the stereotype,’ Ethnologia Polona, vols. 33–34, pp. 53–73.

Kakareko, K. (2008), ‘Karta Polaka – narzędzie politycznego wpływu czy tarcza w ręku Polonii?’ [Polish Card—a tool of political influence or a shield in the hands of Polonia?], Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, vol. 2, pp. 199–230. https://doi.org/10.14746/ssp.2008.2.10

Karta Poliaka. Moia istoriia. Sobesedovanie s konsulom (2015), [video recording], posted by Polskaia Obshchina, Youtube, 14 April. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=TlmCwMgmv7c [accessed 18 Nov 2018]

Karta Poliaka! Moi vpechatleniia ot zapisi na ekzamen (2016), [video recording], posted by AMPL_UA, Youtube, 14 September. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=b2nBwZDq08o [accessed 18 Nov 2018]

Kościński, P. (2009), ‘Polska zajmie Kresy?’ [Poland will take the Kresy?], Rzeczpospolita, 17 August. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/349946.html?print=tak [accessed 19 Nov 2018]

Kowalski, M. (2015), ‘Raport z badań na temat posiadaczy Karty Polaka’ [Research report on the Pole’s Card holders], in Odkryte Karty Historii. Podsumowanie ustawy o Karcie Polaka, Warszawa: wyd. Fundacja Wolność i Demokracja, pp. 25–60.

Ładykowski, P. (2014), ‘Litwo, ojczyzno moja… dyskurs kresowy, tożsamość narodowa i głosy podporządkowanych,’ [Lithuania, my country...: borderland discourse, national identity and subordinate voices], Pogranicze: Studia Społeczne, vol. 23, pp. 83–96. https://doi.org/10.15290/pss.2014.23.04

Ładykowski, P. (2015), ‘Poland and its Eastern neighbours: A postcolonial case study,’ Baltic Journal of European Studies, vol. 5, no. 1, pp. 109–132. https://doi.org/10.1515/bjes-2015-0008

Mironowicz, E. (2007), Białorusini i Ukraińcy [Belarusians and Ukrainians], Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Mokrzecka, E. (2016), ‘Co 30 Polak na Litwie jest posiadaczem Karty Polaka,’ Zw.lt, 29 July. http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/co-30-polak-na-litwie-jest-posiadaczem-karty-polaka/ [accessed 18 Nov 2018]

Morawiński, J. (2007), ‘Opinia prawna prof. Jana Morawińskiego w sprawie projektu ustawy Karta Polaka’ [Legal opinion of prof. Jan Morawiński on the draft of the Polish Card Act], Zeszyty Prawnicze, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, no. 3(15).

Nowicka, E. (2000), Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą [Polish or foreigners? Poles behind the eastern border], Kraków: Nomos.

Obrębski, J. (2007[1936]), Polesie. Studia Etnosocjologiczne [Polesia: ethnosociological studies], Warszawa: wyd. Oficyna N Naukowa.

Paprocka, W. (1998), ‘Szkolnictwo białoruskie na kresach wschodnich w świetle polityki mniejszościowej II Rzeczypospolitej’ [Belarusian education in the Eastern Kresy in the light of the minority policy of the Second Polish Republic], Etnografia Polska, vol. 42, pp. 51–72.

Pol’sha/Karta Poliaka. Prodam Pol’skuiu chest’! (2016), [video recording], posted by Polskaia Obschcina, Youtube, 4 May. Retreived from https://www.youtube.com/watch?v=Sh_ulHTOIdI [accessed 18 Nov 2018]

PolskieRadio.pl (2013), ‘Kartą Polaka zajmie się litewski Trybunał?’ 10 May. Retrieved from https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/841409 [accessed 18 Nov 2018]

Pudzianowska, D. & Jagielski, J. (2008), Ustawa o Karcie Polaka. Komentarze [Act on the Pole’s Card: Comments], Warszawa: Wolters Kluwer.

Raport o stanie Rzeczypospolitej (2011), Warszawa: wyd. Biuro Prawa i Sprawiedliwości. Retrieved from https://www.rodaknet.com/raport_o_stanie_rzeczypospolitej.pdf [accessed 18 Nov 2018]

Said, E. (2009), Orientalizm, Poznań: Zysk i S-KA.

Smoczyński, R. & Zarycki, T. (2017), Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej [Intellectual totem. Aristocracy, nobility and gentry in the Polish social space], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szerepka, L. (2016), Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora [Faces of Belarus. Ambassador’s notes], Białystok: Fundacja Sąsiedzi.

Thompson, E. M. (2000), Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Michigan University: Greenwood Press.

Thompson, E. M. (2009), Historia Europy Środkowej jako narracja postkolonialna [History of Central Europe as a postcolonial narrative], Seminarium Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Nieborów. Retrieved from www.rpo.gov.pl/pliki/12577798430.pdf [accessed 18 Nov 2018]

Thompson, E. M. (2010), ‘Whose discourse? Telling the story in post-communist Poland,’ The Other Shore. Slavic and East European Culture Abroad, Past and Present, vol. 1, pp. 1–15.

Uładzimirawa, W. (2017), ‘Coraz więcej obywateli Białorusi dostaje Kartę Polaka, Belsat, 12 July. Retrieved from http://znadniemna.pl/24020/coraz-wiecejobywateli-bialorusi-dostaje-karte-polaka/ [accessed 18 Nov 2018]

Walicki, A. (2009), Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków: Universitas.

Wrońska, I. (2014), ‘Specyfika pojęcia “przynależność do Narodu Polskiego” w stosunkach międzynarodowych—uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne,’ [The specificity of the concept of “belonging to the Polish Nation” in international relations—remarks on the background of the implementation of the Act on the Pole’s Card by the Polish consular services] in P. Czubik & W. Burek (eds.) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków: wyd. Instytut Multimedialny, pp. 268–282.

Wschodnik.pl (2018), ‘MSZ oszacowało ilu Ukraińców otrzymało Kartę Polaka,’ 18 September. Retrieved from https://wschodnik.pl/polska/item/18505-mszoszacowalo-ilu-ukraincow-otrzymalo-karte-polaka.html [accessed 18 Nov 2018]

Zawadka, G. (2017), ‘Polacy ze Wschodu wracają do kraju przodków,’ Rzeczpospolita, 22 August. Retrieved from https://www.rp.pl/Repatrianci/308229918-Polacy-ze-Wschodu-wracaja-do-kraju-przodkow.html [accessed 18 Nov 2018]

Baltic Journal of European Studies

Tallinn Law School, Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.199
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.223

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 16
PDF Downloads 12 12 12