Wild Rosa L. and Crataegus L. taxa of the Middle Noteć River Valley (NW Poland)

 • 1 , Ojców National Park, 32-045, Sułoszowa, Poland
 • 2 Department of Biological Sciences, Faculty of Physical Culture in Gorzów Wlkp., Poznań University of Physical Education, Estkowskiego 13, 66-400, Gorzów Wlkp, Poland

Abstract

This paper presents a study on the distribution of hawthorns and wild roses of the Middle Noteć River Valley region in north-west (NW) Poland. The main purpose of the study was to provide a full list of wild Crataegus and Rosa taxa growing in the examined area. Field studies (2016-2017) and formerly published data, made it possible to recognize 10 taxa (including one rose hybrid within the rank of species). Four new taxa were found in the explored area during studies. These were: Crataegus rhipidophylla Gand., C. ×macrocarpa Hegetschw., C. ×subsphaericea Gand. and Rosa ×subcanina (H. Christ) Vuk.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Abromeit J. 1899. Bericht über die 37. Jahresversammlung des Preussischen Botanischen Vereins am 4. Oktober 1898 zu Thorn.Schr. Phys.-ökon. Ges. Königsberg. 40: 52-86.

 • Christensen K. I. 1992. Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae (Rosaceae-Maloideae) in the Old World. Systematic Botany Monographs. 35: 1-199.

 • Christensen K. I. 1997. Typification of Crataegus kyrtostyla Fingerh. In: r. Wisskirchen (ed.) Notulae ad Floram Germanicam I. Feddes Repertorium 108(1-2): 1-104.

 • Grzelak M. & Bocian T. 2011. Zbiorowiska roślinne doliny Noteci Bystrej – stopień ich zagrożenia, syngeneza i rozpowszechnienie. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11, 1(33): 87-96.

 • Grzelak M., Bocian T., Gajewski P. & Kaczmarek Z. 2011. Zbiorowiska leśne terenów podmokłych doliny Noteci na odcinku Radolin – Radlinek. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11, 1(33): 75-86.

 • Grzelak M., Murawski M., Anioła A. & Jaśkowski M. 2015. Uwarunkowania siedliskowe, walory przyrodnicze, wartość gospodarcza i użytkowa zbiorowisk szuwarowych na terenach zalewanych. Łąkarstwo w Polsce. 18: 85-97.

 • Henker H. 2000. Rosa. In: H. E. Weber (ed.). Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band 4/2c, pp. 108. Parey Buchverlag, Berlin.

 • Kaniecki A. & Ptak M. 2016. Zmiany koryta Noteci w jej środkowym odcinku. Badania Fizjograficzne 67: 67-74.

 • Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Matuszkiewicz J. M. 2008. Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa. https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/roslinnosc_potencjalna/prn_opracowanie.pdf

 • Murawski M., Grzelak M., Gajewski P., Kaczmarek Z., Runowski S. & Zalas M. 2017. Waloryzacja przyrodnicza, warunki siedliskowe oraz wartość użytkowa wybranych zespołów roślinnych półnaturalnych łąk wilgotnych w dolinie Noteci Leniwej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62(4): 29-32.

 • Oklejewicz K., Chwastek E., Szewczyk M., Ortyl B. & Mitka J. 2014. Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich. 210 pp. Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów.

 • Okoniewska M., Błażejczyk K. & Więcław M. 2014. Warunki topoklimatyczne w rejonie Bydgoszczy na odcinku doliny Wisły, Brdy i Kanału Bydgoskiego. Geography and Tourism 2(2): 33-41.

 • Popek R. 1996. Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ościennych. 199 pp. Prace Monograficzne WSP Nr 218, Kraków.

 • Popek R. 2002. Róże dziko rosnące Polski. Klucz-Atlas. 112 pp. Plantpress, Kraków.

 • Popek R. 2007. Dziko rosnące róże Europy. 199 pp. Officina Botanica, Kraków.

 • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio P., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S. & Ziaja W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91(2):143-170.

 • Sołtys-Lelek A. & Barabasz-Krasny B. 2015. Genera Rosa L. in Poland – current research and the perspectives of future study on the subject. In: V. Kerényi-Nagy, O. Szirmai, L. Helyes, K. Penksza & A. Neményi (eds.). “1st Rose and Hawthorn conference in Carpathian Basin,” International conference 29-30th May 2015. pp. 163-171. Godollő Proceedings (Hungary).

 • Waldon-Rudzionek B. 2015. Porównanie udziału chronionych i zagrożonych gatunków roślin w kompleksach zbiorowisk roślinnych doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego. Ekologia i Technika 23(5): 257-268.

 • Waldon-Rudzionek B. 2019. Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka. 439 pp. Wyd. Uniwer. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

 • Wojterski T., Wojterska H. & Wojterska M. 1981. Potencjalna roślinność naturalna środkowej Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B – Botanika, 32: 7-35.

 • Wylegała P., Batycki A., Rudzionek B., Drab K., Blank M., Blank T., Barteczka J., Bagiński W. & Konopka A. 2010. Awifauna Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Notatki Ornitol. 51: 43-55.

 • Wylegała P. 2013. Awifauna lęgowa pradolinowego odcinka doliny Noteci – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Ptaki Wielkopolski 2: 3-17.

 • Wyrwa F. & Wilkaniec Z. 1994. Rośliny pyłko- i nektarodajne zespołów łąkowych oraz leśnych i zaroślowych Doliny Noteci. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLXI(45): 155-161.

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiad. Bot. 22(3): 144-145.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając M. Zając A. & 2009. The geographical elements of native flora of Poland. 94 pp. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.

 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek(ed.). Biodiversity of Poland, 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Zgrabczyńska M. & Brzeg A. 2010. Występowanie wWielkopolsce oraz charakterystyka zespołu mlecza błotnego i arcydzięgla nadbrzeżnego Soncho palustris–Archangelicetum litoralis R. Tx. 1937. Bad. Fizjogr., seria B – Botanika, B59: 97-111.

 • Zieliński J. 1985. Studia nad rodzajem Rosa L. – systematyka sekcji Caninae DC. em Christ. Arbor. Kórnickie. 30: 3-109.

 • Zieliński J. 1987. Rosa L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora of Poland, vol. 5, 48 pp. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search