The distribution of Salvinia natans (L.) All. in the Odra and the Oława River valleys in Wrocław area (Poland)

Mirosława Pietryka 1 , Dorota Richter 1  and Magda Podlaska 1
 • 1 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Department of Botany and Plant Ecology, 50-363, Wrocław, Poland

Abstract

The data presented in this paper concern the occurrence of Salvinia natans (L.) All. in Wrocław area. Field research was conducted in the vegetation season (June-September) between 2013 and 2017 in water bodies (natural and artificial), in the main river beds of the Oława and the Odra Rivers and in the Odra canals in Wrocław. The study provided 32 S. natans locations in the city area. The studied species occurred in various plant communities accompanied by numerous species which were also under protection, increasing the ecological value of the habitats. Additionally, a stable S. natans site was confirmed by the study in a location where aquatic fern had previously been recorded in Wrocław. The research indicates numerous populations of the species along the Odra and the Oława and in many old river beds and artificial water bodies in Wrocław and the results confirm the visible trend of a growing number of S. natans sites in all of Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Afranowicz R. 2007. Ginące i zagrożone rośliny wodne na Żuławach Wiślanych w świetle dotychczasowych badań. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 319-335.

 • Bocheński M., Ciebiera O., Dolata P. T., Jerzak L. & Zbyryt A. 2013. Ochrona ptaków w mieście. 153 pp. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Casper S. J. & Krausch H. D. 1980. Pteridophyta und Anthophyta: 1. Teil. Lycopodiaceae bis Orchidaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 23, pp. 398-399. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York.

 • Dajdok Z. & Proćków J. 2003. Flora wodna i błotna Dolnego Śląska na tle zagrożeń i możliwości ochrony. In: Z. Kącki (ed.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 131-150. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura”, Wrocław.

 • Dostál J. 1989. Nová kvétena ČSSR 1. 758 pp. Academia, Praha.

 • Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. 312 pp. Sorus, Poznań-Kraków.

 • Fałtyn A., Jarzembowski P. & Proćków J. 2013. 865 Tereny wodonośne In: I. Bińkowska & E. Szopińska (eds.). Leksykon zieleni Wrocławia. 960 pp. Via Nova, Wrocław.

 • Gałka A. & Szmeja J. 2012. Distribution, abundance and environmental conditions of the clonal aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula delta (Baltic Sea Region). Biodiv. Res. Conserv. 28: 45-53.

 • Gałka A. & Szmeja J. 2013. Phenology of the aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula Delta in the context of climate warming. Limnol. 43: 100-105.

 • Herzog R. 1938. Geographische Verbreitung der Gattungen Salvinia und Azolla. Botanisches Archiv 39: 219-225.

 • Kamińska E. 2011. Charakterystyka roślinności makrofitowej i wartość przyrodnicza starorzeczy z obszaru zalewowego Oławy (Wrocław, Dolny Śląsk). Master’s Thesis, The Wrocław University of Environmental and Life Science, Wrocław.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. 44 pp. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

 • Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak W. 2003. Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 9-65. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura”, Wrocław.

 • Kiełbasińska E. 2014. Charakterystyka roślinności makrofitowej zbiorników wodnych z terenu Parku Wschodniego (Wrocław). Master’s Thesis, The Wrocław University of Environmental and Life Science, Wrocław.

 • Krawczyk R. & Majkut A 2008. Salvinia natans (Salviniaceae) in the Sandomierz Basin (SE Poland): distribution and conservation. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 189-203.

 • Krawczyk R. & Majkut A. 2012. Występowanie Salvinia natans (L.) All. w zbiorowiskach roślinnych Kotliny Sandomierskiej (SE Polska). Acta Bot. Cassub. 11: 33-48.

 • Krechowski J., Piorek K., Wierzba M. & Strzałek M. 2010. Pierwsze stanowiska Salvinia natans (Salviniaceae) w dolinie Bugu (środkowo-wschodnia Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17: 187-189.

 • Kucharczyk M. 2003. Phytogeographical Roles of Lowland Rivers on the Example of the Middle Vistula. 127 pp. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin.

 • Longhi D., Bartoli M. & Viaroli P. 2008. Decomposition of four macrophytes in wetland sediments: Organic matter and nutrient decay and associated benthic processes. Aquat Bot 89: 303-310.

 • Łukaszek M. & Kołodziejczyk Ł. 2016. Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans na obszarze Krakowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72(6): 469-472.

 • Macicka T. & Wilczyńska W. 1993. Aktualna roślinność doliny środkowej Odry i jej zagrożenia. In: L. Tomiałojć (ed.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski, pp. 49-60. Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Macicka-Pawlik T. & Wilczynska W. 1996. Kotewka orzech wodny Trapa natans i salwinia pływająca Salvinia natans w starorzeczach środkowego biegu Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52(3): 110-114.

 • Majszak P. 2014. Walory przyrodnicze użytków ekologicznych w zachodniej części Wrocławia. Master’s Thesis, The Wrocław University of Environmental and Life Science, Wrocław.

 • Marciniuk P., Marciniuk J. & Kryński K. 2012. Nowo odkryte stanowiska salwinii pływającej Salvinia natans w starorzeczach Bugu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68(3): 213-218.

 • Marczakowski P. & Stachyra P. 2003. Nowe stanowiska salwinii pływającej w południowo-wschodniej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 142-143.

 • Markowski R., Żółkoś K. & Bloch-Orłowska J. 2004. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim. Acta Bot. Cassub. 4: 187-196.

 • Marosz M., Wójcik R., Biernacik D., Jakusik E., Pilarski M., Owczarek M. & Miętus M. 2011. Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT Poland’s climate variability 1951-2008. Prace i Studia Geograficzne 47: 51-66.

 • Matuła A. 2012. Projekt ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej “Poznajemy ekosystemy wodno-bagienno-leśne” na ternie osiedli: Pilczyce i Kozanów (Wrocław-Fabryczna). Master’s Thesis, The Wrocław University of Environmental and Life Science, Wrocław.

 • Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Michalska-Hejduk D. & Kopeć D. 2002. Lemno minoris-Salvinietum natantis i Hydrocharitetum morsus-ranae z udziałem Salvinia natans w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 319-328.

 • Milde J. 1857. Die Gefäss-Cryptogamen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. Nova Acta. Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. 26(2): 389-391.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Netten J., Arts G., Gylstra R., van Nes E. H., Scheffer M. & Roijackers R. 2010. Effects of temperature and nutrients on the competition between free-floating Salvinia natans and submerged Elodea nuttallii in mesocosms. Fund Appl Limnol 177(2): 125-132.

 • Nowakowski S. 2011. Flora roślin naczyniowych użytku ekologicznego “Salwinia w Owczarni” (Gdańsk). Acta Bot. Cassub. 10: 51-58.

 • Oberdorfer E. 1994. Pflanzensoziologische Exkursions-flora. 7 Auflage. 1050 pp. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

 • Ochyra R. 1985. Roslinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej. Monografie Bot. 66: 1-136.

 • Pawlikowski P. & Szewczyk M. 2003. Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans w Warszawie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(3): 78-80.

 • Pieterse A. H. & Murphy K. 1990. Aquatic Weeds. The Ecology and Management of Nuisance Aquatic Vegetation. 612 pp. Oxford Science Publications, New York.

 • Podlaska M. 2003. Rola oczek wodnych w kształtowaniu walorów przyrodniczych doliny rzecznej na przykładzie cieku Jeziorka. Master’s Thesis, The Wrocław University of Environmental and Life Science, Wrocław.

 • Proćków J. & Proćków M. 2005. Wartości przyrodnicze Janówka (NW Wrocław) – terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. Acta Bot. Siles. 2: 79-94.

 • Proćków J. 2002. Salvinia natans L. In: A. Nowak & K. Spałek (eds.). Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie, pp. 110-111. OTPN, Opole.

 • Regulation 2014. Regulation of Minister of Environment of 9 October 2014 on plant species protection. Journal of Laws 2014 item 1409.

 • Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. 361 pp. Druck von R. Nischowsky, Breslau.

 • Spałek K. 2005. Rzadkie i ginące zbiorowiska z klas Lemnetea minoris i Potametea na Równinie Opolskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 123-133.

 • Spałek K. 2006. Threatened plant communities as an indicator of fishponds value: an example from Silesia (SW Poland). In: D. Gafta & J. Akeroyd (eds.). Nature Conservation. Concepts and Practice, pp. 195-198. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.

 • Spałek. 2008. Salvinia natans (L.) All. in fishponds and oxbow lakes in Lower and Opole Silesia (SW Poland). In: E. Szczęśniak & E. Gola (eds.). Club mosses, horsetails and ferns in Poland resources and protection, pp. 147-160. Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław.

 • Stajszczyk M. & Fujarczuk A. 2013. Stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans L. na Przedgórzu Sudeckim. In: B. Gramsz, Cz. Narkiewicz & S. Firsz (eds.). Przyroda Sudetów Zachodnich 16: 41-44.

 • Stajszczyk M., Andrzejczyk A., Czubat A., Łopion R. & Orłowski P. 2010a. Dorzecze Stobrawy. In: T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec & P. Chylarecki (eds.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, pp. 462-464. OTOP, Marki.

 • Stajszczyk M., Czubat A. & Lontkowski J. 2010b. Grądy Odrzańskie. In: T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec & P. Chylarecki (eds.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, pp. 317-319. OTOP, Marki.

 • Szczęśniak E. 2013. 446 Park Wschodni. In: I. Bińkowska & E. Szopińska (eds.). Leksykon zieleni Wrocławia. 960 pp. Via Nova, Wrocław.

 • Szmeja J. & Gałka A. 2013. Survival and reproduction of the aquatic fern Salvinia natans (L.) All. during expansion in the Vistula Delta, south Baltic Sea coast. J Freshwater Ecol 28(1): 113-123.

 • Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. 467 pp. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • Szmeja J., Gałka-Kozak A., Styszyńska A. & Marsz A. 2016. Early spring warming as one of the factors responsible for expansion of aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula delta (south Baltic Sea coast). Plant Biosystems – An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 150(3): 532-539.

 • Święta-Musznicka J., Latałowa M., Szmeja J. & Badura M. 2011. Salvinia natans in medieval wetland deposits in Gdańsk, northern Poland: evidence for the early medieval­climate warming. J Paleolimnol 45(3): 369-383.

 • Walusiak E., Wilk-Woźniak, E., Pociecha A. & Ciszewski 2011. Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwinii pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(2): 189-192.

 • Wierzba M., Laskowski T., Marciniuk P. & Sikorski P. 2008. Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych – cz. 1. Gatunki chronione i zagrożone w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2(15): 171-175.

 • Wojton A. & Kubejko L. 2012. Obfite stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans na rozlewisku bobrowym w Kotlinie Sandomierskiej (SE Polska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (3): 209-212.

 • Wolf P.& Schwarzer A. 2005. Der Schwimmfarn Salvinia natans (L.) All.(Salviniaceae) in der Pfalz. Mitt. Pollichia­91: 83-96.

 • Wołek J. 1997. Species co-occurrence patterns in pleustonic plant communities (class Lemnetea). Are there assembly rules governing pleustonic community assembly? Fragm. Florist. Geobot. Suppl. 5: 3-100.

 • Wołek J. 1981. Assessment of the possibility of exoornithochory of duckweeds (Lemnaceae) in the light of researches into the resistance of these plants to desiccation. Ekol. Polska 29: 405-419.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając A. 1978 Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL).Taxon: 481-488.

 • Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search