The water clarity of Polish lakes with charophyte vegetation in the years 1953-1968

 • 1 Hydroacoustic Laboratory, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute, 10-718, Olsztyn, Poland

Abstract

A total of 313 lakes with charophyte vegetation were identified based on the data presented in 1111 manuscripts under the shared title of “Assumptions for the fisheries management project in Lake (lake name)”, based on the results of an environmental inventory carried out by the Inland Fisheries Institute in 1953-1968. The lakes’ morphological characteristics were described, hydrophyte species that most frequently accompanied charophytes were identified, differences in summer water transparency were analyzed in 281 lakes with charophyte vegetation and the results were compared with the observations made in 657 other lakes, and the potential trophic state of lakes with charophyte vegetation was determined using Carlson’s trophic state index (1996). More than half (54%) of 171 dimictic lakes with charophyte vegetation were classified as mesotrophic and 31% as oligotrophic, whereas 50% of 110 polymictic lakes were classified as eutrophic, and 40% as mesotrophic. The frequency of taxa that contribute to the eutrophication (degradation) of water bodies, including Ceratophyllum spp. Myriophyllum spp. and Elodea canadensis, increased with a decrease in the percentage of charophytes in communities of submerged hydrophytes. Regardless of the proportion of charophytes in submerged hydrophyte communities, water in the lakes colonized by charophytes was more transparent than in the 659 lakes without charophytes. Water in many polymictic and dimictic lakes with charophyte vegetation, including lakes with a small contribution of charophytes, was more transparent than in lakes without charophytes, which suggests that charophytes are sensitive indicators of water quality and are components of ecological memory in aquatic ecosystems.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernatowicz S. 1960a. The characteristics of lakes on the base of vascular plants. Roczniki Nauk Rolniczych T. 77 Ser. B – Zootechnika 1: 79-102 (in Polish with English summary).

 • Bernatowicz S. 1960b. The methods of investigations of vascular plants in lakes. Roczniki Nauk Rolniczych T. 77 Ser. B – Zootechnika 1: 61-78 (in Polish with English summary).

 • Bernatowicz S. 1963. The dynamics of the vascular flora in the Arklickie Lake. Pol. Arch. Hydrob. 11(24): 145-156 (in Polish with English summary).

 • Carlson R. E. & Simpson J. 1996. Trophic State Equations. http://www.secchidipin.org/index.php/monitoring-methods/trophic-state-equations/ (19 July 2018).

 • Caspary R. 1881. Vom 19. Juli bis 30. Aug. 1879 habe ich dann die Seen des Kreises Heilsberg und des nordwestlichen Theils des Kreises Allenstein... In: Bericht über die 18. Versamlung des Preussischen Botanischen Vereins zu Graudenz am 10. Oktober 1879. Schr. Phys.-ökon. Ges. Königsberg. 21 (1880): 48-51 (in German).

 • Caspary R. 1882.... die Seen des Kreises Allenstein. In: Bericht über die 19. Versamlung des Preussischen Botanischen Vereins in Tilsit am 5. Oktober 1880. Schr. Phys.-ökon. Ges. Königsberg. 22 (1881): 39-44 (in German).

 • Ciecierska H. 2008. Macrophyte-based indices of the ecological state of lakes. Rozprawy i Monografie, 139. Wyd. UWM, Olsztyn (in Polish with English summary).

 • Ciecierska H. & Dynowska M. 2013. Ogólne założenia monitoringu środowiskowego. In: H. Ciecierska & M. Dynowska (eds.). Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T. II. Ekosystemy lądowe, pp. 9-14. Wydaw. Mantis, Olsztyn (in Polish).

 • Ciecierska H., Kolada A. & Ruszczyńska J. 2013. Ocena stanu ekologicznego jezior z wykorzystaniem makro­ fitów. In: H. Ciecierska & M. Dynowska (eds.). Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T. II. Ekosystemy wodne, pp. 106-128. Wydaw. Mantis, Olsztyn (in Polish).

 • Dąmbska I. 1964. Charophyta – Stoneworts. Freshwater flora of Poland, Vol. 13. PWN, Warszawa (in Polish).

 • Dąmbska I. 1966. Communities of Characeae in the area of Poland. PTPN, Wydz. Mat. Przyr. Prace Kom. Biol. 31(3): 1-75 (in Polish with English summary).

 • EC Directive 2000/60/E – Directive 2000/60 of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy. OJEC L 327/1.

 • Karczmarz K. 1963. Przyczynek do badań nad florą ramienic Lubelszczyzny (Polska wschodnia). Cz. I. Acta Soc. Bot. Polon. 32: 165-169 (in Polish with French summary).

 • Karczmarz K. 1965. Przyczynek do badań nad florą ramienic Lubelszczyzny (Polska wschodnia). Cz. II. Acta Soc. Bot. Polon. 34: 385-388 (in Polish with French summary).

 • Kolada A. & Ciecierska H. 2008. Terenowe metody badania makrofitów w jeziorach w świetle monitoringu biologicznego wód zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 37: 9-23 (in Polish).

 • Korycka A. 1991. Characteristics of the chemical compositions of water in lakes of North Poland. Roczniki Nauk Roniczych, Seria H 102(3): 1-112 (in Polish with English summary).

 • Krajewski Ł., Pawlikowski P., Gutowska E., Jarzombkow­ ski F., Kauzal P., Kotowska K., Kowalska M., Brzezińska K. & Dzierża P. 2015. New data on the distribution and habitat conditions of stoneworts (Characeae) in Poland (2010-2012) including protec­ ted areas and lands involved in agri-environmental programmes. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15 (2): 65-85 (in Polish with English summary).

 • Kraska M. 2009. Roślinność wybranych jezior Pojezierza Lubuskiego i Pojezierza Sławskiego (stan z lat 1977-1981), pp. 164-172. Wyd. Naukowe UAM, Poznań (in Polish).

 • Krause W. 1981. Characeen als Bioindicatoren für den Gewässerzustand. Limnologica 13(2): 399-418 (in German).

 • Krause W. 1997. Charales (Charophyceae). Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 18, pp. 1-202. Gustav Fischer, Jena (in German).

 • Kocół L. 1953. Distribution of vegetation in the littoral of Lake Tajty. Roczniki Nauk Rolniczych. T. 67 Ser. D – Monografie: 67-84 (in Polish with English summary).

 • Mróz W. (ed.). 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa (in Polish).

 • Olszewski P. 1953. Chemical observations on Lake Tajty. Roczniki Nauk Rolniczych. T. 67 Ser. D – Monografie: 23-66 (in Polish with English summary).

 • Ogle K., Barber J. J., Barron-Gafford G. A., Patrick B. L., Young J. M., Huxman T. E., Loik M. E. & Tissue D. T. 2015. Quantifying ecological memory in plant and ecosystem processes. Ecology Letters 18: 221-235.

 • Patalas K. 1960. Thermal and oxygen conditions and transpa­ rency of water in 44 lakes of Węgorzewo District. Roczniki Nauk Rolniczych T. 77 Ser. B – Zootechnika 1: 105-222 (in Polish with English summary).

 • Pełechaty M. & Pronin E. 2015. The role of aquatic and rush vegetation in the functioning of lakes and assessment of the state of their waters. Studia Limnologica et Telmatologica 9(1): 25-34 (in Polish with English summary).

 • Pełechaty M. & Pukacz A. 2008. Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach, pp. 1-80. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa (in Polish).

 • Pełechaty M., Ossowska J., Pukacz A., Apolinarska K. & Siepak M. 2016. Site-dependent species composition, structure and environmental conditions of Chara tomentosa L. meadows, western Poland. Aquatic Botany 124: 10-18.

 • Peterson G. D. 2002. Contagious disturbance, ecological memory, and the emergence of landscape pattern. Ecosystems 5: 329-338.

 • Piotrowicz R. 2004, 3140 – Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. In: J. Herbich (ed.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2: Wody słodkie i torfowiska, pp. 48-58. Ministerstwo Środowiska, Warszawa (in Polish).

 • Pukacz A. & Pełechaty M. 2006. The significance of charophytes in assessment of the ecological status of lakes. Ekologia i Technika 14(3): 103-106 (in Polish).

 • Sakowicz S. 1953. Introduction. Roczniki Nauk Rolniczych T. 67 Ser. D – Monografie: 5-8 (in Polish).

 • Schaefer V. 2009. Alien invasions, ecological restoration in cities and the loss of ecological memory. Restor. Ecol. 17: 171-176.

 • Soszka H. 2009. Ocena jakości wód w Polsce w świetle wymagań unijnych. In: 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, p. 20. Materiały, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Lublin (in Polish).

 • Skowroński A. 2004. The keeping dynamic badlance of ecosystems Earth. (Natural and anthropogenic mechanisms). Studia Ecologiae et Bioethicae 2: 487-500 (in Polish with English summary).

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszcze­ nia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22 (3): 145-155 (in Polish).

 • Zawisza J. & P atalas K. 1960. Limnological and fisheries research on lakes in Węgorzewo District. Roczniki Nauk Rolniczych. T. 77 Ser. B – Zootechnika (1): 1-6 (in Polish with English summary).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search