Population dynamics of Pulsatilla patens (L.) Mill. in a new locality in Poland

Marek Tadeusz Ciosek 1 , Katarzyna Piórek 1 , Roman Sikorski 1 ,  and Agata Trębicka 1
 • 1 Faculty of Natural Science, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland

Abstract

A new locality of Pulsatilla patens (L.) Mill. in the Wyszków-Jegiel Forest District, in the southern part of Puszcza Biała (ATPOL EC79) is described. This locality is situated on an escarpment, at the edge of Peucedano-Pinetum fresh pine forest with elements of Serratulo-Pinetum mixed pine forest and Potentillo albae-Quercetum steppe oak forest. Good light conditions prevail in the place of plant occurrence. Studies carried out in 2008-2015 showed an increasing trend of P. patens population, though, recently, this population seems to be stable. The number of species accompanying the pasque-flower also increased in this time period. It was found based on the analysis of flora directly neighbouring the clumps of the pasque-flower. During 7 years, the number of taxa increased by 31.5% on plot I and by 25% on plot II. In the years 2011-2013, the pasque-flower was represented both by flowering (1-2) and vegetative individuals. Afterwards, the plant was present only in vegetative stage. The number of its leaves varied in time. The highest number of leaves - 14 per individual - was noted in 2014, and the lowest number (1) - in 2012. The reason for a decline in the number of plant clumps in the site Dalekie and, at the same time, the greatest threat was the excavation of sand from the escarpment. In 2012, this escarpment slid down and several clumps of the pasque-flower were destroyed. Forest management and digging up by wild boars were additional factors limiting the population. To preserve the site of P. patens, measures of active protection should be applied.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chmura D. 2003. Zagrożenia lokalnych populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na Sodowej Górze. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(5): 14-27.

 • Ciosek M. T. 1985. Materiały do flory Podlasia i Mazowsza. Zesz. Nauk WSR-P Siedlce. 4: 137-156.

 • Ciosek M. T. 1990. Materiały do flory Puszczy Białej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 24: 59-74.

 • Ciosek M. T. 1995a. Materiały do flory Puszczy Białej. Okolice Ostrowi Mazowieckiej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 44: 29-33.

 • Ciosek M. T. 1995b. Rzadkie i chronione gatunki roślin okolic Ostrołęki. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 44: 35-40.

 • Ciosek M. T. 1999. Rodzaj Pulsatilla (Ranunculaceae) na Podlasiu i Mazowszu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 15-19.

 • Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K. & Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 5-41.

 • Grulich V. 2012. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631-645.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

 • Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010a. Distribution and abundance of Pulsatilla patens populations in nature reserves in North-Eastern Poland. Pol. J. Natur. Sc. 25: 376-386.

 • Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010b. Population structure of Pulsatilla patens in relation to the habitat quality. Tuexenia 30: 457-466.

 • Kalliovirta M., Kukk Ü. & Ryttäri T. 2003. Pulsatilla patens (L.) Mill. In: T. Ryttäri, Ü. Kukk, T. Kull, A. Jäkäläniemi, M. Reitalu (eds.). Monitoring of threatened vascular plants in Estonia and Finland - methods and experiences. Finn. Environ. 659: 37-47.

 • Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. 444 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Łaska G. & Sienkiewicz A. 2010. Eastern Pasque flower Pulsatilla patens (L.) Mill. in the Knyszyńska Forest. Acta Soc. Bot. Pol. 79: 46-47.

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.

 • Pawlikowski P. 2011. Pulsatilla patens - sasanka otwarta. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu GIOŚ.

 • Pawlikowski P. 2012. Sasanka otwarta Pulsatilla patens (1477). Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu.

 • Pawlikowski P. & Wójtowicz W. 2014. Pulsatilla patens (L.) Mill. - Sasanka otwarta. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone, pp. 186-188. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Pilt I. & Kukk Ü. 2002. Pulsatilla patens and Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) in Estonia: distribution and ecology. Proc. Eston. Acad. Sci. Biol. Ecol. 51: 242-256.

 • Röder D. & Kiehl K. 2006. Population structure and population dynamic of Pulsatilla patens (L.) Mill. in relation to vegetation characteristics. Flora 201: 499-507.

 • Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B. 16: 1-28.

 • Sokołowski A. W. 1991. Roślinność rezerwatu Sitki w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody 48: 85-103.

 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmytreko E. & Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. 155 pp. PWRiL Warszawa.

 • Uotila P. 1969. Ecology and area of Pulsatilla patens (L.) Mill. in Finland. Ann. Bot. Fenn. 6: 105-111.

 • Uotila P. 1996. Decline of Anemone patens (Ranunculaceae) in Finland. Acta. Univ. Ups. Symb. Bot. Ups. 31: 205-210.

 • Wójtowicz W. 2000. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej Pulsatilla patens (L.) Mill. Biul. Ogr. Bot. 9: 45-54.

 • Wójtowicz W. 2001. Pulsatilla patens (L.) Mill. - Sasanka otwarta. In: K. Zarzycki & R. Kaźmierczakowa (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 142-144. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Wójtowicz W. 2004. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. In: H. Werblan-Jakubiec & B. Sudnik- Wójcikowska (eds.). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, 9: 168-171.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Zych M. 2007. Krajowy Plan Ochrony Gatunku. Sasanka otwarta Pulsatilla patens (L.) Mill. 36 pp. Warszawa.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search