Scandix pecten-veneris L. (Apiaceae) in the Małopolska Upland (S Poland) – regional changes in the distribution and population resources of declining weed species

Grzegorz Łazarski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Phytogeography and Herbarium, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kopernika 27, 31-501 Kraków, Poland

Abstract

The paper presents results of the inventory of localities of Scandix pecten-veneris L. in the Małopolska Upland conducted after 2000. The existing population resources were estimated and current distribution of the species in the Małopolska Upland and Poland was showed. Some threats to this species as well as conservation prospects were discussed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anioł-Kwiatkowska J. & Popiel A. 2011. Scandix pecten-veneris (Apiaceae) - historia występowania na Dolnym Śląsku. In: J. Anioł-Kwiatkowska & E. Szczęśniak (eds.). Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 192-194.

 • Baessler C. & Klotz S. 2006. Effects of changes in agricultural land-use on landscape structure and arable weed vegetation over the last 50 years. Agric. Ecosyst. Environ. 115: 43-50.

 • Bróż E. & Maciejczak B. 1991. Some new, rare and endangered species of vascular plants of Kielce and its suburb. Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 171-179.

 • Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikiel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Dominiak B. & Moćko E. 1980. Interesujące gatunki segetalne mezoregionu Góry Świętokrzyskie. Studia Kieleckie 3(27): 33-35.

 • Fijałkowski D. & Cieśliński S. 1975. Rzadsze rośliny synantropijne Kielecczyzny jako wskaźniki siedliskowe. Studia Kieleckie 4(8): 5-20.

 • Fried G., Petit S. & Reboud X. 2010. A specialist-generalist classification of the arable flora and its response to changes in agricultural practices. BioMed Cent. Ecol. 10(20): 1-11.

 • Głazek T. 1984. Rezerwat stepowy Góry Pińczowskie w województwie kieleckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 40(5-6): 5-13.

 • Głazek T., Kowalik E., Łuszczyńska B. & Łuszczyński J. 1986-1987. Distribution of selected species of segetal weeds belonging to the Caucalidion daucoidis R. Tx. 1950 alliance on the area of the Kielce province and the western part of the Tarnobrzeg province (the Central Little Poland Highland subprovince). Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 121-140.

 • Haliniarz M. & Kapeluszny J. 2014. Rzadkie gatunki flory kalcyfilnej w zbiorowiskach segetalnych na terenie województwa lubelskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sec. E. 69(1): 11-23.

 • Holzner W. & Imm onen R. 1982. The agrestal weed flora and vegetation of the world. In: W. Holzner & M. Numata (eds.). Biology and ecology of weeds, pp. 203-226. The Hague, Boston.

 • Hultén E. & Fries M. 1986. Atlas of North European vascular plants. North of the Tropic of Cancer. I-III. xvi+1172 pp. Koeltz Scientific Books, Königstein.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

 • Kleijn D. & van der Voort L. A. C. 1997. Conservation headlands for rare arable weeds: the effects of fertilizerapplication and light penetration on plant growth. Biological Conservation 81: 57-67.

 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. 3. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Kostrowicki S. A. 1966. Stosunki biogeograficzne. In: J. Kondracki (red.). Studia geograficzne w powiecie pińczowskim. Przegl. Geogr. 47: 115-163.

 • Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33-46.

 • Lososová Z., Chytrý M. & Kühn I. 2008. Plant attributes determining the regional abundance of weeds on central European arable land. J. Biogeogr. 35: 177-187.

 • Łazarski G. 2011. Rare and endangered species of vascular plants in the valley of the Biała Nida river near Małogoszcz (the central part of Małopolska Upland). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 257-264.

 • Maciejczak B. 1988. Flora synantropijna Kielc, Skarżyska- Kamiennej i Starachowic. 162 pp. KTN, Kielce.

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassub. Monogr. 1: 1-75.

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.

 • Nobis M., Nobis A., Kozak M. & Przemyski A. 2007. Occurrence of Conringia orientalis (Brassicaceae) and Scandix pecten-veneris (Apiaceae) in the area of Nida Trough. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59.

 • Parusel J. B. & Urbisz A. (eds.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6(1): 105-177.

 • Peters K. & Gerowitt B. 2014. Response of the two arable weed species Lithospermum arvense and Scandix pecten-veneris to climate change conditions. Plant Ecol. 215: 1013-1023.

 • De Snoo G. R. 1994. Cost-benefits of unsprayed crop edges in winter wheat, sugar beet and potatoes. In: N. Boatman (ed.). Field margins: integrating agriculture and conservation. BCPC Monogr. 58, pp. 197-202.

 • Sowa R. & Warcholińska A. U. 1979. Flora segetalna Wzgórz Radomszczańskich. Acta Univ. Lodz. Ser. 2. 27: 75-119.

 • Storkey J. 2006. A functional group approach to the management of UK arable weeds to support biological diversity. Weed. Res. 46: 513-522.

 • Szwagrzyk J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. In: A. S. Kleczkowski (ed.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15: 17-91.

 • Wilson P. 2006. UK Biodiversity Action Plan for Scandix pecten-veneris. Plantlife International, The Wild Plant Conservation Charity. http://www.plantlife.org.uk/uploads/documents/Scandix_pecten-veneris_dossier.pdf. Accessed 14 Jan 2015.

 • Wnuk Z. 1972. Rzadsze chwasty segetalne Pasma Przedborsko-Małogoskiego i przyległych obszarów. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego. Ser. 2. 51: 181-186.

 • Wnuk Z. 1978. Flora segetalna Pasma Przedborsko- Małogoskiego i przyległych terenów. Acta Univ. Lodz. Ser. II, 20: 183-255.

 • Wnuk Z. 1981. Niektóre nowe i rzadkie gatunki we florze segetalnej Wyżyny Częstochowskiej. Acta Univ. Lodz. Folia Bot. 1: 181-205.

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.

 • Zając A. 1987. Studies on the origin of archaeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian- Irano-Turanian and Mediterranean-Irano-Turanian origin. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 834, Prace bot. 15: 93-129.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając M., Urbisz A., Nobis M., Nobis A. 2014. CR Scandix pecten-veneris L. - czechrzyca (trybulka) grzebieniowa. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny naczyniowe, wyd. 3, pp. 350-352. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

 • Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.

 • Zając M. & Zając A. 2014. Survival problems of archaeophytes in the Polish flora. Biodiv. Res. Conserv. 35: 47-56.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search