Synanthropization of dendroflora near main roads in Białystok (NE Poland)

Grażyna Łaska 1
 • 1 Grażyna Łaska Department of Environmental Protection and Management, Białystok University of Technology, Wiejska 45a, 15-351 Białystok, Poland

Abstract

The aim of the study was to analyze the species composition of the dendroflora near four main roads in the city of Białystok, taking into regard their geographical and historical origin. The wildlife inventory was conducted in the vegetation season of 2011. The inventory revealed presence of a total of 837 trees and bushes representing 36 species and 18 families. The most abundant trees were those from the family Aceraceae (63.8%), while the most abundant bushes were those representing Rosaceae (48.9%). The contribution of native species (65.7%) was found to be about twice as high as that of alien ones (34.3%). The dominant species among the native trees was Acer platanoides L., while the principal bush species was Crataegus monogyna Jacq. The alien tree species were most commonly represented by Acer negundo L., and bushes - by Ligustrum vulgare L. Spontaneously settled trees and bushes were clearly dominant (59.9%) over those originating from plantations (40.1%). Among the native species of local origin, the prevailing species were synanthropic spontaneophytes (52%), including Acer platanoides and Tilia cordata Mill. Anthropophytes were more abundantly represented by diaphytes (22.7%), followed by kenophytes (10.4%). The most abundant species among diaphytes was Ligustrum vulgare, and among kenophytes - Acer negundo.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Augustyn A. 2010. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 95 pp. Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok.

 • Banas W., Ceborski J., Dziuban L., Porowska-Dorozik H., Skala-Pozniak A. & Zalewski D. 2002. Program zintegrowanego rozwoju drogownictwa w Województwie Podlaskim do 2005 r., z perspektywą do 2015 r. 130 pp. OBET P.P, Warszawa.

 • Brunetta G. & Voghera A. 2008. Evaluating Landscape for Shared Values: Tools, Principles, and Methods. Landscape Res. 33: 71-87.

 • Burden D. 2006. Benefits of Urban street trees. Glatting Jacksonand Walkable Communities, Inc (http://www.ufei.org/files/pubs/22BenefitsofUrbanStreetTrees. pdf).

 • Chmiel J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 14: 1-250. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Faliński J. B. (ed.). 1968. Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. Uniw. Warsz. 25: 1-229.

 • Faliński J. B. 1969a. Zbiorowiska autogeniczne i antropogeniczne. Próba określenia i klasyfikacji. Dyskusje fitosocjologiczne 4. Ekol. Pol. 15: 173-182.

 • Faliński J. B. 1969b. Neofity i neofityzm. Dyskusje fitosocjologiczne 5. Ekol. Pol. 15: 337-355.

 • Faliński J. B. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej - próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań. Phytocoenosis 1: 157-170.

 • Fortuna-Antoszkiewicz B. 2004. Struktura przestrzenna nasadzeń drzew przy ulicy miejskiej w świetle archiwaliów. In: A. Rylke (ed.). Przyroda i miasto, pp. 218-232. SGGW, Warszawa.

 • Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E. & Gadomski K. 2007. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. 33 pp. Wyd. Hortpress, Warszawa.

 • Haber Z. 2001. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. 209 pp. Wyd. AR, Poznań.

 • http://gisbialystok.pl [dostęp: 23.10.2011]

 • http://geoportal.gov.pl [dostęp: 23.10.2011]

 • Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 42, 232 pp. Poznań.

 • Jackowiak B. 1998a. The city as a centre for crystalization of the spatial-floristic system. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jac kowiak (eds.). Synanthropisation of plant cover in New Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 55-67.

 • Jackowiak B. 1998b. The hemoroby concept in the evaluation of human influence on the urban flora of Vienna. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synanthropisation of plant cover in New Polishresearch. Phytocoenosis 10 (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 79-96.

 • Jackowiak B. 2003. Spatial structure of urban flora and its dynamism. In: A. Zając, M. Zając & B. Zemanek (eds.). Phytogeographical problems of synanthropic plants, pp. 17-28. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Jackowiak B. & Żukowski W. (eds.). 2000. Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 1-303. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Juda-Rezler K., Reizer M. & Oudinet J. P. 2011. Determination and analysis of PM10 source apportionment during episodes of air pollution in Central Eastern European urban areas. The case of wintertime 2006. Atmos. Environ. 45: 6557-6566. Doi:10.1016/ j.atmosenv. 2011.08.020.

 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. & Mirek Z. (eds.). 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III uaktual. i rozszerz., 895 pp. PAN Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Klimko M. & Kaczmarek G. 2006. Dendroflora of the town of Jarocin. Rocz. AR Poznań, Bot. 10: 121-136.

 • Klimko M. & Szczecińska A. 2004. Dendroflora parków i zadrzewień przyulicznych w Nowej Soli (województwo lubuskie). Rocz. AR Poznań, Bot. 7: 109-118.

 • Kwiatkowski W., Gajko K., Ksepko M., Miniuk P. & Stepa niuk M. 2004. Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu miasta Białegostoku. 194 pp. Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok.

 • Lenart W. & Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. 377 pp. Ekokonsult, Gdańsk.

 • Łaska G. & Jaros M. 2011. Planowanie terenów zieleni w obszarach zagrożeń w aspekcie zmienności aparatu fotosyntetyzującego i metali ciężkich. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Czasop. Techn., Seria Architektura 17: 227-232.

 • Łukasiewicz A. & Łukasiewicz S. 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. 128 pp. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

 • Mahon J. R. & Miller R. W. 2003. Identifying high-value greenspace prior to land development. J. Arboriculture 29 V(1): 25-33.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist.In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Olaczek R. 2000. Antropogeniczne czynniki przekształcenia dolin rzecznych. Rzeki 9: 119-142.

 • Olaczek R., Ławrynowicz M., Witosławski P., Filipiak E. & Sieradzki J. 1990. Analiza przestrzenna flory obszaru zurbanizowanego na przykładzie Łodzi. W: H. Zimny (ed.). Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach miasta, pp. 184-198. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.

 • Oleksiejuk E. 2005. Rola i funkcje zieleni w mieście. In: E. Oleksiejuk & J. Piotrowicki (ed.). Zieleń miejska - zasady gospodarowania i ochrona, pp. 111-116. Zieleń miast i wsi, Toruń. StatSoft 2014. Statistica ver. 10. StatSoft Polska, Kraków.

 • Sudnik-Wójc ikowska B. 1994. Changes in the species composition of anthropophytes in Warsaw over the last 150 years. In: S. Mochnacký & A. Terpo (eds.). Proceeding of Intenational Conference: Anthropization and environment of rural settlements - flora and vegetation, pp. 154-158. Bot. Garden, P. J. Šafárik Univ. Košice.

 • Sudnik-Wójc ikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. 167 pp. Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa.

 • Sudnik-Wójc ikowska B. 2000. The role of flora in bioindication of the temperature conditions in urban areas. In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover, pp. 271-279. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Sukopp H. 2004. Human-caused impact on preserved vegetation. Landscape Urban Plan. 68: 347-355.

 • Symonides E. & Solińska-Górnicka B. 1990. Funkcjonowanie reliktów naturalnej roślinności leśnej w warunkach miejskich. In: H. Zimny (ed.). Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach miasta, pp. 168-183. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.

 • Szyszko J., Rylke J., Jeżewski P. & Dymitryszyn I. 2010. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. 411 pp. SGGW, Warszawa.

 • Tokarska-Guzik B. 2001. The history of studies of invasive alien plants in Poland. In: G. Brundu, J. H. Brock, L. Camarada, L. E. Child & P. M. Wade (eds.). Plant invasions: species ecology and ecosystem management, pp. 245-254. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

 • Tokarska-Guzik B. 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland. In: L. E. Child, J. H. Brock, G. Brundu, K. Prach, P. Pyšek, P. M. Wade & M. Williamson (eds.). Plant invasions: ecological threats and management solution, pp. 147-167. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.

 • Treshew M. 2004. Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin. 526 pp. WNT, Warszawa.

 • Wysocki Cz. 2008. Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności. Nauka Przyr. Technol. 2: 1-10.

 • Wysocki Cz. & Sikorski P. 2010. Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej. In: J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski & I. Dymitryszyn (eds.). Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, pp. 123-150. SGGW, Warszawa.

 • Zając A. & Zając M. 2000. Processes of Speciation in SynanthropicFloras. In: B. Jackowiak & W. Żukowski (eds.). Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 10: 31-38. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Zając A., Zając M. & Zemanek B. (eds.). 2003. Phytogeographical problems of synanthropic plants. 353 pp. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając M. & Zając A. 2001. Success factors enabling the penetration of mountains areas by kenophytes: an example from the northern Polish Carpathians. In: G. Brundu, J. Brock, L. Camarada, L. E. Child & P. M. Wade (eds.). Plant invasions: species ecology and ecosystem management, pp. 271-280. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

 • Zając M. & Zając A. 2003. Rules of local distribution of anthropophytes in the former Kraków voivodship. In: A. Z ając, M. Zając & B. Zemanek (eds.). Phytogeographical problems of synanthropic plants, pp. 93-103. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zimny H. 2005. Ekologia miasta. 233 pp. Agencja Reklamowo- Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search