Participation of various habitat groups in the flora of spring niches in the Ojców National Park (Southern Poland)

Anna Sołtys-Lelek 1 , Beata Barabasz-Krasny 2 ,  and Jacek Różkowski 3
 • 1 Ojców National Park, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa, Poland
 • 2 Institute of Biology, Department of Botany, Pedagogical University, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland
 • 3 University of Silesia, Faculty of Earth Sciences, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland

Abstract

The paper presents composition of vascular plant species in spring niches in the Ojców National Park (Southern Poland). 111 species of vascular plants, fourteen mosses, two liverworts and one species of ferns were recorded during the first comprehensive study carried out in 2009 and 2010. Plants occurring in these places showed different degrees of association with spring niches. The largest group was represented by accidental krenophytes (74 species), while spring plants - obligatory krenophytes, constituted only a small part of the local flora (5 species). Meadow species of the Molinio-Arrhenatheretea class and forest species of the Querco-Fagetea class, penetrating niche areas from the adjacent areas, were the dominating ones. Plants of aquatic and spring communities were scarce, due to the predominance of small type karst springs. The diversity of vegetation was significantly influenced by habitat factors such as availability of light, humidity or the amount of organic matter in the soil.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Allan J. D. 1998. Ekologia wód płynących. 452 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Brzeźniak E. & Partyka J. 2008. Warunki klimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego. In: A. Klasa & J.

 • Partyka (eds.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, pp. 121-136. Wyd. OPN, Ojców.

 • Cantonati M. & Lange-Bertalot H. 2006. Achnanthidium dolomiticum sp. nov. (Bacillariophyta) from oligotrophic mountain springs and lakes fed by dolomite aquifers (Note). J. Phycol. 42(6): 1184-1188. DOI: 10.1111/j.1529-8817.2006.00281.x

 • Czarnecka B. 2009. Źródła strefy krawędziowej Roztocza: zróżnicowanie szaty roślinnej a stan środowiska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6: 27-43.

 • Catteau E., Duhamel F., Cornier T., Farvacques C., Mora F., Delplanque S., Henry E., Nicolazo C. & Valet J. M. 2010. Guide des végétations forestières et préforestièresde la région Nord-Pas de Calais. 526 pp.

 • Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, Bailleul. Górski P. 2007. Liverworts of the nature reserves in Wielkopolska. 4. “Dolina Kamionki”. Roczn. Akad. Roln. w Poznaniu 386, Botanika - Steciana 11: 73-76.

 • Grolle R. & Long D.G. 2000. Hepatics of Europe includingthe Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 403-459.

 • Herbich J. 1981. Glycerietum nemoralis-plicatae Kopecký 1972 - a new plant association in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 27(1-2): 165-170.

 • Hill M. & Gauch H. G. 1980. Detrended Correspondence Analysis: an improved ordination technique. Vegetatio 42: 47-58.

 • Hill M. O., Preston C. D., Bosanquet S. D. S. & Roy D. B. 2007. Bryoatt. Attributes of British and Irish mosses, liverworts and hornworts. NERC Centre for Ecology and Hydrology and Countryside Council for Wales. 88 pp. The Saxon Print Group, Norwich.

 • Kliment J., Kochjarová J., Hrivnák R. & Šoltés R. 2008. Spring communities of the Veľká Fatra Mts (Western Carpathians) and their relationship to central European spring vegetation. Pol. Bot. J. 53: 29-55.

 • Krause R., Wika S. 2009. Zróżnicowanie roślinności źródliskowej z klasy Montio-Cardaminetea w zachodniej części Beskidów Zachodnich. Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach 10: 91 pp.

 • Kucharski L. & Filipiak E. 1999. Szata roślinna obszarów źródliskowych środkowej Polski i jej ochrona. In: E. Biesiadko & S. Czachorowski (eds.). Źródła Polski. Stań badań, monitoring i ochrona, pp. 87-94, Wyd. WSP, Olsztyn.

 • Kucharski L. 2007. Flora źródlisk - skład i gatunki wskaźnikowe. In: P. Jokiel, P. Moniewski & M. Ziułkiewicz (eds.). Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, pp. 62-68, Wyd. Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 • Kurowski J. K., Kiedrzyński M., Łuczak M. & Gielniak P. 2008. Śródleśne źródliska - problemy ochrony i waloryzacji na przykładzie regionu łódzkiego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10, 2(18): 118-135.

 • Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Medwecka-Kornaś A. & Hawro R. 1993. Wpływ bobrów na roślinność potoku Sąspówka w Ojcowskim Parku Narodowym. In: A. Biderman & B. Wiśniowski (eds.). Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, pp. 89-100. Prace Muzeum Szafera, Ojców.

 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. 16: 1-138.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.

 • Osadowski Z., Mazurek M. & Dobrowolski R. 2009. Structure and development conditions of spring mires in the Parsęta basin (Western Pomerania). Chapter VI. In: Contemporary Problems of Management and Environmental Protection. Wetlands - Their Functions and Protection 2: 107-124.

 • Osadowski Z. 2010. Wpływ uwarunkowań hydrologicznych i hydrochemicznych na zróżnicowanie szaty roślinnej źródlisk w krajobrazie młodoglacjalnym Pomorza. 177 pp. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Partyka J. & Klasa A. 2008. Ojcowski Park Narodowy - wiadomości ogólne. In: A. Klasa & J. Partyka (eds.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego - Przyroda, pp. 19-28, Wyd. OPN, Ojców.

 • Parusel J. B., Cabała S., Hereźniak J. & Wika S. (eds.) 2012. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6(3): 7-60.

 • Pazdur, A., Dobrowolski R., Mohanti M., Durakiewicz T., Piotrowska N. & Das S. 2002. Radiocarbon time scale for deposition of Holocene calcareous tufa from Poland and India (Orissa). Geochronometria 21: 85-96.

 • Pentecost A. 2005. Hot springs, thermal springs and warm springs. What’s the difference? Geology Today 21: 222-224. DOI: 10.1111/j.1365-2451.2005.00536.x Różkowski J., Kowalczyk A., Rubin K. & Wróbel J. 2001.

 • Odnawialność wód szczelinowo-krasowych poziomu górnojurajskiego w obszarze Wyżyny Krakowskiej - na podstawie modelowania matematycznego. In: T. Bocheńska & S. Staśko (eds.). Współczesne problemy hydrogeologii, 10, pp. 245-252, Wyd. Sudety, Wrocław-Krzyżowa.

 • Różkowski J. 2006. Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony. Prace Nauk. UŚ 2430. 263 pp. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 32: 171-203.

 • Sołtys A. 2005. Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 61(4): 18-23.

 • Sołtys-Lelek A., Różkowski J. & Lelek K. 2010. Wpływ antropopresji na środowisko biotyczne i abiotyczne stref źródliskowych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Prądnik. Prace Muz. Szafera 20: 377-396.

 • Szulc J. 1983. Geneza i klasyfikacja wapiennych osadów martwicowych. Przegl. Geolog. 31(4): 231-237.

 • Szymczyk A. & Rahmonov O. 2010. Szata roślinna antropogenicznych cieków i stref wypływów wód w piaskowni „Siemonia”. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 42: 80-87.

 • Ter Braak C. J. F. 1991. CANOCO - a FORTRAN program for canonical community ordination by (partial) (detrended) (canonical) correspondence analysis, principal components analysis and redundancy analysis. New York: 3.12. Microcomputer Power.

 • Wołejko L. 2000. Roślinność leśna i zaroślowa (klasy Alnetea glutinosae i Querco-Fagetea) kompleksów źródliskowych Polski północno-zachodniej. Folia Univ. Agric. Stetin. 213. Agricultura 85: 297-320.

 • Zając M. & Zając A. 2009. The geographical elements of native flora of Poland. 94 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.

 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search