Professor Zdzisława Wójcik – life devoted to people and science

Karol Latowski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland,

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Niklewski B., Wójcikówna Z. & Pestka M. 1939. Warunki rozwoju wyizolowanego końca korzenia. Acta Soc. Bot. Pol. 16(2): 81-125.

 • Wójcik Z. 1965. Les associations des champs cultivés en Masovie. I. Les associations messicoles. Ekol. Pol. A. 13(30): 641-682.

 • Wójcik Z. 1967. Evaluation of seed production and its relation to the total primary production of fields. International Studies on Sparrows. Progr. and methods 1: 18-22. Zakład Ekologii PAN, Warszawa.

 • Wójcik Z. 1968. Les associations des champs cultivés en Masovie. II. Les associations de chaumes de l’alliance Nanocyperion flavescentis. Ekol. Pol. A. 16(3): 101-120.

 • Wójcik Z. 1968. Udział apofitów i antropofitów w zbiorowiskach segetalnych Mazowsza. In: J. B. Faliński (ed.). Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW 25: 109-124. Warszawa-Białowieża.

 • Pinowski J. & Wójcik Z. 1968. Produkcja chwastów na polach i stopień wyżerowania ich nasion przez wróble polne (Passer montanus L.). Ekol. Pol. B. 14(3): 297-301.

 • Pinowski J. & Wójcik Z. 1969. Die unkrautproduktion den feldern und die Ausnutzung des Unkrautsamens durch die Feldsperlinge. Der Falke. Vogelbeobachter 16: 256-261.

 • Andrzejewska L. & Wójcik Z. 1970. The influence of Acridoidea on the primary production of a meadow (field experiment). Ekol. Pol. 18(5): 91-109.

 • Wójcik Z. 1970. Primary production of the herb layer and plant fall in a dry pine forest (Cladonio-Pinetum Kobendza 1930) in the Kampinos National Park. Ekol. Pol. 18(18): 393-409.

 • Andrzejewska L. & Wójcik Z. 1971. Productivity investigation of two types of meadows in the Vistula Valley. VII. Estimation of the effect of phytophagous insects on the vascular plant biomass of the meadow. Ekol. Pol. 19 (13): 173-182.

 • Puszkar L., Traczyk T. & Wójcik Z. 1972. Primary production of the herb layer and plant fall in the Vaccinio myrtilli-Pinetum forest association in the Pisz Forest (North-East Poland). Ekol. Pol. 20(22): 253-285.

 • Kostrowicki A. S. & Wójcik Z. 1972. Podstawy teoretyczne i metodyczne oceny warunków przyrodniczych przy pomocy wskaźników roślinnych. In: Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolniczej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 71: 3-63. Warszawa.

 • Wójcik Z. 1973. The plant communities of root-crops fields in lowlands and highlands of Poland: floristic, ecological and regional differentiation. Feddes Repert. 84(7-8): 573-588.

 • Wójcik Z. 1973. Productivity of a sandy ryefield. Ekol. Pol. 21(23): 339-357.

 • Wójcik Z. 1974. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych jako wyraz warunków siedliskowych w Beskidzie Niskim. In: Rejonizacja chwastów segetalnych dla potrzeb rolnictwa. Wyd. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. R (82): 182-209. Puławy.

 • Wójcik Z. 1975. Versuch einer soziologisch-ökologischen und regionalen Gliederung der Segetalgesellschaften Poland. In: R. Schubert, W. Hilbig & E. G. Mahn (eds.). Probleme der Agrogeobotanik. Wiss. Beitr. d. Marthin-Luther Univ. Halle-Wittenberg 11(P2): 31-32. Halle.

 • Wójcik Z. 1977. Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego metodami biologicznymi. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 121: 7-111.

 • Wójcik Z. 1978. Plant communities of Poland’s cereal fields. Preliminary results of comparative studies. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae. Ser. A. 3: 229-238. Bratyslawa.

 • Wójcik Z. 1980. Plant communities of Mazovian cultivated fields. III. Root-crop communities. Pol. Ecol. Stud. 6(3): 545-569.

 • Wójcik Z. 1984. Consolido-Brometum in Northeastern Poland. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae. Ser. A. Suppl. 1: 327-339.

 • Pawłowski F., Jędruszczak M. & Wójcik Z. 1989. Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. I. Zbiorowiska siedlisk ubogich. Acta Agrobotanica 42(1-2): 207-228.

 • Pawłowski F., Jędruszczak M. & Wójcik Z. 1989. Zbiorowiska roślinne ściernisk Lubelszczyzny. II. Zbiorowiska siedlisk bogatych, umiarkowanie wilgotnych i suchych. Acta Agrobotanica 42(1-2): 229-246.

 • Trąba Cz., Pawłowski F. & Wójcik Z. 1991. Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. I. Zbiorowiska ze związku Panico-Setarion. Acta Agrobotanica 44(1-2): 87-111.

 • Trąba Cz. & Wójcik Z. 1991. Zbiorowiska roślinne ściernisk na nizinnych kompleksach glebowo-rolniczych południowo-wschodniej Polski. II. Zbiorowiska ze związku Eu-Polygono-Chenopodion. Acta Agrobotanica 44(1-2): 113-135.

 • Wasiłowska A. & Wójcik Z. 1995. The vegetation of the transition zones between forest and cultivated fields. Ekol. Pol. 43(1-2): 7-50.

 • Wójcik Z. 1998. Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliższego otoczenia. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 5: 117-164.

 • Wójcik Z. 2000. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7: 167-208.

 • Wójcik Z. 2001. Oxalido-Chenopodietum polyspermi Sissingh1942 - zespół chwastów upraw okopowych dolin rzecznych i pogórzy w Polsce. Prace Geograficzne Instytutu Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 178: 87-117.

 • Wójcik Z. 2001. Rozmieszczenie gatunków charakterystycznych zespołu Papaveretum argemones na terytorium Polski. Prace Geograficzne Instytutu Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 179: 253-262.

 • Wójcik Z. 2001. Zbiorowiska segetalne Wigierskiego Parku Narodowego. In: A. Richling & J. Solon (eds.). Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego, pp. 131-140. Wyd. Akademickie “Dialog”, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search