Seed banking of Polish endangered plants – the FlorNatur Project

Jerzy Puchalski 1 , Maciej Niemczyk 1 , Piotr Walerowski 1 , Wiesław Podyma 1  and Adam Kapler 1
 • 1 Polish Academy of Science Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, Prawdziwka 2, 02-973 Warsaw, Poland

Abstract

Among the 2750 species of the Polish vascular flora, about 500 species are threatened with extinction and 430 of them are strictly protected by national law. The FlorNatur project for the ex situ conservation of the most endangered species was started in 2009. The aim of the project is to collect seeds of 61 species from 161 sites in eastern Poland and store them in the Seed Bank of the Polish Academy of Sciences Botanical Garden - Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw- Powsin. A complementary program is being carried out by the Forestry Gene Bank at Kostrzyca in western Poland. Their task is to collect 58 species from 129 natural sites in the western part of Poland. To date, seeds of 31 species from 56 populations have been collected, tested and stored in liquid nitrogen.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ashmore S., Hamilton K. & Offord C. 2011. Conservation technologies for safeguarding and restoring threatened flora: case studies from Eastern Australia. In vitro Cell Dev. Biol. Plant 47: 99-109.

 • Bask in J. M. & Bask in C. 2003. New approaches to the study of the Evolution of physical and physiological dormancy, the two most common classes of seed dormancy on Earth. In: G. Nicolas, K. Bradford, D. Come & H. W. Pritchard (eds.). The Biology of Seeds, pp. 371-388. Recent Research Advances. CABI Publishing, Salamanca-Cambridge.

 • Baskin J. M. & Baskin C. 2004. A classification system for seed dormancy. Seed Science Research 14(1): 1-16.

 • Brooks T. M. 2004. Coverage provided by the protected-area system: is it enough?. BioScience 54: 1081-1091.

 • Bruner A., Gullison R., Rice R. & da Fonseca G. 2001. Effectiveness of Parks in Protecting Tropical Biodiversity. Science 291(5501): 125-128.

 • Carasso V., Hay F., Proberta R. & Mucciarelli M. 2011. Temperature control of seed germination in Fritillaria tubiformis subsp. moggridgei (Liliaceae), a rare endemic of the South-west Alps. Seed Science Research 21(1): 33-38.

 • Engelmann F. 2004. Plant cyopreservation: progress and prospects. In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant 40: 427-433.

 • Ensconet. 2009. ENSCONET Curation protocols and standards. Royal Botanic Gardens, Kew.

 • Gómez-Campo C. 1972. Preservation of West Mediterranean members of the Cruciferous tribe Brassiceae. Biological Conservation 4(5): 355-360.

 • Graniszewsk a M., Muranyi R. & Prokopiv A. 2004. Methods of germination and cryogenic storage of rare species seeds from the Ukrainian Carpathians. Visnyk of L’viv University, Series Biology 36: 153-159.

 • Gugała A. 2010. Główne założenia projektu “FlorNatur LBG - Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej Polsce”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 12(25): 313-327.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5(8): 95-127.

 • Jałowska M. 2011. FlorNaturLBG - ex situ conservation of endangered and protected plant species. In: W. Włoch (ed.). Back to Eden. Challenges for contemporary gardens, pp.: 33-43. Katowice-Ustroń-Mikołów, 21-23.05.2011.

 • Karczewska M. 2009. Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Białowieskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 438-440.

 • Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.) 2003. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 9-64. Instytut Biologii Roślin U. Wr., Polskie Tow. Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław.

 • Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33-46.

 • Kucharczyk M. & Kucharczyk H. 2008. Protection of the Lady’s Slipper Orchid and Lilyleaf Ladybell versus protection of Natura 2000 habitats. 6th European Conference on Ecological Restoration “Towards a sustainablefuture for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species” Ghent, Belgium, 8-12/09/2008, pp. 1-5.

 • Lembicz M., Bogdanowicz A., Chmiel J. & Żukowski W. 2009. Carex secalina (Cyperaceae), a critically endangered species of Europe: historic and new localities in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 78(3): 311-320.

 • Lembicz M., Olejniczak P., Żukowski W. & Bogdanowicz A. M. 2011. Effect of mother plant age on germination and size of seeds and seedlings in the perennial sedge Carex secalina (Cyperaceae). Flora 206: 158-163.

 • Michalik S. 1990. Sukcesja wtórna i problem aktywnej ochronybiocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach Polski. Prace Muz. Szafera 2: 175-198.

 • Nikołajewa M. G. 1967. Fizłologija głubokogo pokoja siemjan. Izdatielstvo Nauka, Leningrad.

 • Nobis M. & Piwowarczyk R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of Ostericum palustre Besser on the south-western limit of its occurrence in Poland. Nature Conserv. 65: 43-49.

 • Nowak A., Nowak S. & Spałek K. 2008. Red list of vascular plants in Opole province. Opole Scient. Soc., Nature Journal 41: 141-158.

 • Okołów C. 2012. Białowieski Park Narodowy (1921-2011) - próba bilansu 90-lecia. Chrońmy Przyr. Ojcz. 98(4): 288-301.

 • Olaczek R. 2004. 1758. Ligularia sibirica (L.) Cass. Języczka syberyjska. In: B. Sudnik-Wójcikowska & H. Werblan-Jakubiec (ed.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. Tom 9, pp. 140-144. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

 • Otręba A., Ferchmin M., Kębłowska A., Kloss M. & Michalsk a-Hejduk D. 2010. Ochrona flory i roślinności w Kampinoskim PN. In: A. Obidziński (ed.). 2010. Z Mazowsza na Podlasie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej, pp. 67-94. Polskie Towarzystwo Botaniczne - Zarząd Główny, Warszawa.

 • Peltzer S. & Matson P. 2002. Understanding the weed seed bank life of important agricultural weeds. Pp. 21-22. Agrobusiness Crop Updates, Department of Agriculture, Western Australia.

 • Pérez-García F., González-Benito M. E. & Gómez-Campo C. 2007. High viability recorded in ultra-dry seeds of 37 species of Brassicaceae after almost 40 years of storage. Seed Science and Technology 35(1): 43-153.

 • Pérez-García F. 2008. Effect of cryopreservation, gibberellic acid and mechanical scarification on the seed germinationof eight endemic species from the Canary Islands. Seed Science and Technology 36(1): 237-242(6).

 • Piórecki J. 2001. CR Frtillaria meleagris L. - Szachownica kostkowata. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 416-18. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Pimm S. & Lawt on J. 1998. Planning for Biodiversity. Science 279(5359): 2068-2069.

 • Plan Ochrony KPN 2012. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska.

 • Pritchard H. & Nadarajan J. 2008. Cryopreservation of Orthodox (Desiccation Tolerant) Seeds. In: B. Reed (ed.). Plant Cryopreservation: A Practical Guide, pp 485-501. USDA-ARS National Clonal Repository, Corvallis, USA.

 • Puchalski J. 2004. International programmes for seed preservation of European native plants. Biul. Ogr. Bot. Muz. Zbior. 13: 11-18.

 • Puchalski J., Kapler A. & Niemc zyk M. 2010. Ex situ conservation of Polish endangered plant species in botanical gardens. Botanic Gardens and Biodiversity. 200th Anniversary of University Botanic Gardens Ljubljana, European Botanic Gardens Consortium Meeting, Ljubljana, 12-16.05.2010, pp. 160.

 • Puchalski J., Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M. & Walerowski P. 2014a. Crop Wild Relatives as a new target group for research, in situ and ex situ protection measures. Polish Journal of Agronomy (in print).

 • Puchalski J., Smieja A., Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M. & Walerowski P. 2014b. Ex situ conservation of Rhododendron luteum Sweet - a critically threatened with extinction, native ornamental plant. Polish Journal of Agronomy (in print).

 • Rapa A. 2009. 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (L.) Besser. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura2000. Wyniki monitoringu GIOŚ. 11 pp. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

 • Rapa A. 2011. 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (L.) Besser. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura2000. Wyniki monitoringu GIOŚ. 19 pp. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

 • Saatkamp A., Affre L., Dutoit T. & Poschlod P. 2011. Germination traits explain soil seed persistence across species: the case of Mediterranean annual plants in cereal fields. Annals of Botany 107: 415-426.

 • Sołtys-Lelek A. & Barabasz-Krasny B. 2009. Skuteczność dotychczasowych form ochrony roślin i szaty roślinnej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 89-102.

 • Symonides E. 1987. Strategia reprodukcyjna terofitów, mity i fakty. I. Teoretyczny model strategii optymalnej. Wiad. Ekol. 33:103-135.

 • Symonides E. 1989. Bank nasion jako element strategii reprodukcyjnej terofitów. Wiad. Ekol. 35: 107-144.

 • Tabor M. & Tabor J. 2009. Ochrona torfowiska Pakosław. 12 pp. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Pionki.

 • Trzcińska-Tacik H. & Chmiel J. 2001. CR Veronica praecox All. - Przetacznik wczesny. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 331-332. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Voronkova N. & Kholina A. 2010. Conservation of endemic species from the Russian Far East using seed cryopreservation. Biology Bulletin 37(5): 496-501.

 • Walters C., Wheeler L. & Stanwood P. C. 2004. Longevity of cryogenically stored seeds. Cryobiology 48: 229-244.

 • Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Zhang L. 1983. Vegetation ecology and population biology of Fritillaria meleagris L. at the Kungsangen Nature Reserve, Eastern Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 73: 1-97.

 • Zych M. & Stpiczyńska M. 2012. Neither protogynous nor obligatory out-crossed: pollination biology and breeding system of the European Red List Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). Plant Biol. 14(2): 285-294.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. (eds.). 1995. Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 1-141. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Żukowski W., Lembicz M., Olejniczak P., Bogdanowicz A., Chmiel J. & Rogowski A. 2005. Carex secalina (Cyperaceae), a species critically endangered in Europe: from propagule germination to propagule production. Acta Soc. Bot. Pol. 74(2): 141-147.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search