Orobanche lutea Baumg. (Orobanchaceae) in Poland: revised distribution, taxonomy, phytocoenological and host relations

Renata Piwowarczyk 1  and Łukasz Krajewski 2
 • 1 Department of Botany, Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, Poland
 • 2 Department of Nature Protection and Rural Landscape, Institute of Technology and Life Sciences, Hrabska 3, Falenty, 05-090 Raszyn, Poland

Abstract

The paper presents current distribution of Orobanche lutea Baumg. in Poland based on a critical revision of herbarium and literature data as well as results of field investigations conducted between 1999-2014. Majority of localities are centred around the Silesia-Cracow, Małopolska and Lublin-Lviv Uplands. The greatest density of sites with probably the most abundant populations in Europe is in the central part of Silesia-Cracow Upland, which, by several hundred years, was heavily exploited for calamine mining (rich in zinc, lead and silver). This resulted in the formation of large areas of gangue containing toxic heavy metals. Since limestone, dolomite, marl and postglacial calcareous clay and sands occur there in most places, the soil is often strongly calcareous. Populations of O. lutea contain here many thousands of shoots. The distribution of the species in Poland is mapped. The taxonomy, biology, ecology and threats are also discussed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Abromeit J., Neuhoff W. & Steffen H. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen: 1/1-25 (1898): 1-402, 2/26-43 (1903): 403-684, 3/44-49 (1926): 685-780. Kommissionsverlag Gräfe und Unzer, Berlin, Königsberg.

 • Ascherson P. & Graebner P. 1898/1899. Flora des nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen). 875 pp. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin.

 • Babczyńska-Sendek B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2296: 1-237.

 • Babczyńska-Sendek B., Kloczkowska A. & Błońska A. 2011. Xerothermic grasslands of Pilica surroundings - diversity, threats and directions of changes. Biodiv. Res. Conserv. 23: 59-70. DOI : 10.2478/v10119-011-0019-5

 • Babczyńska-Sendek B., Błońska A. & Hejdysz J. 2012. Characteristics of the flora of fallow lands on rendzina soils on the Twardowice Plateau (Silesian Upland). Acta Agrobot. 65(4): 75-90.

 • Beck G. 1890. Monographie der Gattung Orobanche. Bibl. Bot. 19, 275 pp. Theodor Fischer, Cassel.

 • Beck G. 1922. Orobancheae novae. Feddes Repertorium 30(1): 33-40.

 • Beck G. 1930. Orobanchaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich IV. (261), 348 pp. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.

 • Berdau F. 1859. Flora Cracoviensis. Typis C. R. Universitatis Jagiellonicae, Cracoviae, VIII +448 pp.

 • Binkiewicz B. 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu “Biała Góra” i jego okolic na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(2): 133-140.

 • Błaszczyk H. 1959. Z poszukiwań florystycznych w powiecie Częstochowskim. Mat. Fizjogr. Kraju PAU 19: 1-7.

 • Borbás V. 1887-88 (publ. 1889). Vasvármegye növényföldrajza és flórája. (Pflanzengeographie und Flora des Eisenburger Comitates). Szombathely (Steinamanger), 395 pp.

 • Bróż E. & Przemyski A. 1989. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomałopolskiej. Część II . Fragm. Flor. Geobot. 34(1-2): 15-25.

 • Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer Verlag, Wien- New York.

 • Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikel A. (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Intitute of Botany, Polish Academy of Sciences,Cracow.

 • Celiński F. & Filipek M. 1958. Flora i zespoły roślinne leśnostepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 4: 5-198.

 • Celiński F., Rostański K., Sendek A., Wika S. & Cabała S. 1976. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. III . Opolskie Tow. Przyj. Nauk, Zesz. Przyr. 16: 15-31.

 • Celiński F., Rostański K., Sendek A., Wika S. & Cabała S. 1978/1979. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. IV. Opolskie Tow. Przyj. Nauk, Zesz. Przyr. 18: 3-18.

 • Ciaciura M. 1971. Notatki florystyczne ze Śląska za rok 1966. Opol. Tow. Przyj. Nauk., Zesz. Przyr. 11: 71-85.

 • Decker P. 1911. Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz. Verh. Bot. Ver. Provinz Brandenburg 53: 87-269.

 • Dubiel E., Gawroński S. & Grzegorzek P. 2000. Atlas roślin chronionych, rzadkich i ginących gminy Chrzanów. 107 pp. Urząd Miejski, Chrzanów.

 • Dyrga Z. 1994. Wykaz roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu Podzamcze koło Ogrodzienca. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 23: 65-88.

 • Fabiszewski J. & Kwiatkowski P. 2002. Threatened vascular plants of the Sudeten Mountains. Acta Soc. Bot. Pol. 71(4): 339-350.

 • Feráková V., Maglocký Š. & Marhold K. 2001. Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. In: D. Baláž, K. Marhold & P. Urban (eds.). Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, pp. 44-77. Ochr. Prír. 20, Suppl. 44-76, Banská Bystrica.

 • Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. 571 pp. J. U. Kern’s Verlag, Breslau.

 • Fiek E. 1892. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischer Phanerogamenflora im Jahre 1891. Jahr. Ber. Schles. Ges. Vaterl. Cultur 69: 155-180.

 • Fijałkowski D. 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. T. 1. 389 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.

 • Głazek T. 1971 (mscr.). Rezerwat florystyczno-dydaktyczny “Stary Przylep-Przysiółek”. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie, Szczecin.

 • Haub P. F. 1847. Album plantarum, quae circa Coniciumsponte crescunt, phanerogamarum. Typis F. F. Harichii.Conicii.

 • Hereźniak J., Krasowska H. & Ławrynowicz M. 1973. Flora przełomu Warty koło Częstochowy. Rocznik Muzeum w Częstochowie 3: 35-80.

 • Hereźniak J., Grzyl A., Kołodziejek J. & Ławrynowicz M. 2001. Materiały do flory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych, cz. II . Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 35-41.

 • Holmgren P. K. & Holmg ren N. H. 1998. Index Herbariorum. New York Botanical Garden; http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.

 • Hueck K. 1927. Das v. Keudell’sche Naturschutzgebiet Bellinchen a.d. Oder. Verlag von J. Neumann, Neudamm.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J, Latowski K & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 15: 95-127.

 • Jakubowsk a-Gabara J. & Kucharsk i L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 6: 55-74.

 • Karo F. 1881. Flora okolic Częstochowy. Pam. Fizjogr. 1: 208-257.

 • Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska, pp. 9-65. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “Pro Natura”, Wrocław.

 • Klingräff C. J. 1854. Nachtrag zur Flora von Preussen. iv+172 pp. Commission bei Eduard Levysohn, Marienwerder.

 • Kobiersk i L. 1974. Rośliny naczyniowe Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda 8: 1-189.

 • Koch W. D. J. 1844. Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Ed. 2, pars 2. Lipsiae, pp. 451-964.

 • Korneck D., Schnittler M. & Vollmer I. 1996. Rote Liste der Farn- und und Blütenpflanzen (Pteridophyta & Spermatophyta) Deutschlands. Schrift. Vegetationsk. 28: 21-187.

 • Kosiński M. 1992. Flora naczyniowa skał, muraw i zarośli kserotermicznych Doliny Będkowskiej. Prądnik. Prace Muz. Szafera 5: 109-148.

 • Kowalczyk T. 2012. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych okolic Libiąża (Wyżyna Śląska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19(1): 177-200.

 • Kreutz C. A. J. 1995. Orobanche. The European broomrape species. Central and northern Europe. 159 pp. Natuurhistorisch Genootschap, Limburg. Kucharczyk M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in the Middle Vistula River Valley. Maria Curie- Skłodowska University Press, 395 pp. Lublin.

 • Libbert W. 1932. Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. 1. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 74-75: 10-93.

 • Ludwig G., May R. & Otto C. 2007. Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung der Farn- und Blütenpflanzen - vorläufige Liste. Bonn-Bad Godesberg (Bundesamt für Naturschutz), BfN-Skripten 220: 1-32.

 • Łazarski G. 2011. Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe w Dolinie Białej Nidy. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 257-264.

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1-75.

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Mączyński N. 2010. Zaraza czerwonawa w Ogrodzieńcu. Przyroda Górnego Śląska 62: 3.

 • Michalak S. 1970. Flora synantropijna miasta Opola. Opol. Roczn. Muz. 4: 1-181.

 • Michalak S. 1971. Interesujące gatunki synantropijne z terenu miasta Opola. Cz. II . Fragm. Flor. Geobot. 17(1): 11-16.

 • Michalik S. 1978. Vascular plants of the Ojców National Park. Studia Naturae, Seria A 16: 1-171.

 • Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish herbaria. Polish Bot. Stud. Guideb. Ser. 18: 1-110.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Materiały Opracowania 2, pp. 103. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Katowice.

 • Nowak A. & Nowak S. 2002. Zaraza wielka, Orobanche elatior Sutton. In: A. Nowak & K. Spałek (eds.). Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie, p. 141. OTPN Opole.

 • Nowak A., Nowak S. & Spałek K. 2003. Red list of vascular plants of Opole Province. Opol. Scient. Soc., Nature Journal 36: 5-20.

 • Nowak A., Nowak S. & Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole Province. Opol. Scient. Soc., Nature Journal 41: 141-158.

 • Novopokrovskij I. V. 1950. Generis Orobanche L. species novae ex URSS. Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR 13: 303-329.

 • Novopokrovskij I. V. & Tzvelev N. N. 1958. Sem. CXLVI. Zarazichovye - Orobachaceae Lindl. In: B. K. Shishkin( ed.). Flora SSSR 23: 19-117. Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva & Leningrad.

 • Pacyna A. 2004. Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Prace Botaniczne UJ 38: 1-367.

 • Parusel J. B. & Urbisz A. (eds.). 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. Raporty, Opinie 6(1): 105-177. CDPGŚ, Katowice.

 • Paul W. 2013. Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i terenów przyległych. 526 pp. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

 • Piwowarczyk R. 2006. Róża francuska Rosa gallica L. na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 62: 55-60.

 • Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 43: 1-344.

 • Piwowarczyk R. 2011. Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F. Bertsch - the new species to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(3): 179-183. DOI :http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2011.020

 • Piwowarczyk R. 2012a. The genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in the Małopolska Upland (S Poland): distribution, habitat, host preferences and taxonomic problems.Biodiv. Res. Conserv. 26: 3-22. DOI : 10.2478/v10119-012-0009-2

 • Piwowarczyk R. 2012b. Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology. Biodiv. Res. Conserv. 26: 23-38. DOI :10.2478/v10119-012-0005-6

 • Piwowarczyk R. 2012c. Revised distribution and plant communities of Orobanche alsatica and notes on the Orobanchaceae series Alsaticae in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 26: 39-51. DOI :10.2478/v10119-012-0008-3

 • Piwowarczyk R. 2012d. A revision of distribution and the ecological description of Orobanche picridis (Orobanchaceae) at the NE limit of its geographical range from Poland and Ukraine. Acta Agrobot. 65(1): 91-106. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/aa.2012.047

 • Piwowarczyk R. 2012e. Orobanche bohemica Čelak. (Orobanchaceae) at the eastern limit of its geographical range: new data on its distribution in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 26: 53-59. DOI : 10.2478/v10119-012-0007-4

 • Piwowarczyk R. 2012f. Revised distribution and phytosociological data of Orobanche coerulescens Stephan in Willd. (Orobanchaceae): Poland in relation to Central Europe. Biodiv. Res. Conserv. 26: 61-72. DOI : 10.2478/v10119-012-0007-4

 • Piwowarczyk R. 2012g. Orobanche purpurea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, and preferred hosts. Biodiv. Res. Conserv. 26: 73-81. DOI : 10.2478/v10119-012-0006-5

 • Piwowarczyk R. 2012h. A revision of distribution and historical analysis of preferred hosts of Orobanche ramosa (Orobanchaceae) in Poland. Acta Agrobot. 65(1): 53-62. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/aa.2012.043

 • Piwowarczyk R. 2013. Seed productivity in relation to other shoot features for endangered parasitic plant Orobanche picridis F. W. Schultz (Orobanchaceae). Pol. J. Ecol. 61(1): 55-64.

 • Piwowarczyk R. 2014. Orobanche caryophyllacea (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities and hosts. Acta Agrobot 67(3): 97-118. DOI : 10.5586/aa.2014.035

 • Piwowarczyk R., Chmielewsk i P. & Cwener A. 2011. The distribution and habitat requirements of the genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in SE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37-48. DOI :http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2011.006

 • Piwowarczyk R., Chmielewsk i P., Gierczyk B., Piwowarski B. & Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79 (3): 197-205. 205. DOI :http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2010.025

 • Piwowarczyk R., Nobis M. & Przemyski A. 2009. Orobanche bartlingii Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements. Biodiv. Res. Conserv. 13: 3-8. DOI :10.2478/ v10119-009-0001-7

 • Piwowarczyk R. & Przemyski A. 2009. New locality of Orobanche coerulescens Stephan ex Willd. (Orobanchaceae) at the NW limit of its geographical range. Acta Soc. Bot. Pol. 78 (4): 291-295. DOI :http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2009.038

 • Piwowarczyk R. & Przemyski A. 2010. The distribution and habitat preferences of the declining species Orobanche arenaria (Orobanchaceae) at the northern limit of its geographical range. Acta Soc. Bot. Pol. 79(1): 43-50. DOI : http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2010.007

 • Piwowarski B. 2011. New stations of rare, protected and endangered species of vascular plants in the Płaskowyż Jędrzejowski Plateau (Wyżyna Małopolska Upland). Botanika-Steciana 15: 5-11.

 • Potonié H. 1884. Taschenatlas zur Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 7. Auflage. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin.

 • Preuss H. 1912. Die pontischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet vom Standpunkt der Naturdenkmalpflege aus geschildert. Beiträge zur Naturdenkmalpflege 2: 350-540.

 • Procházka F. (ed.). 2001. Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda, Praha.

 • Pusch J. & Günther K. F. 2009. Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse). In: G. Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6/1A, Lieferung 1; p. 1-99. Weissdorn- Verlag Jena.

 • Rams I. 1998 (mscr.). Flora roślin naczyniowych okolic Gołkowic nad Dunajcem, Kraków: IB UJ.

 • Regulation of the Minister of the Environment of 5 January 2012 on wild species of plants under protection. Journal of Laws No 14, item 81.

 • Rostafiński J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Uebersicht der bis jetzt im Königreiche Polen beobachteten Phanerogamen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1871: 81-202.

 • Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe - Tracheophyta. In: J. Buszko, K. Kasprzyk, T. Pawlikowski, A. Przystański & L. Rutk owsk i (eds.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. Nicolai Copernici. Biologia LIII , Suplement-Nauki Mat.-Przyr. 98: 5-20. Toruń.

 • Schalow E. 1934. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1933. Jahres- Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult. 106: 140-156.

 • Scholz J. B. 1896. Vegetationsverthältnisse des preussischen Weichselgeländes. Mitt. D. Copern. Ver. 11. Thorn.

 • Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preußischen und österreichischen Anteils. 361 pp. Druck v. R. Nischkowsky, Breslau.

 • Schube T. 1904. Flora von Schlesien, preussischen und sterreichischen Anteils. 456 pp. Verlag von W. G. Korn, Breslau.

 • Schube T. 1919. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1918. Jahres- Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 96: 5-11.

 • Schube T. 1925. Die wichtigsten Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1919-1924. Jahres-Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 97: 75-81.

 • Schube T. 1930. Die Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1929. Jahres-Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 102: 72-81

 • Schulz R. 1916. Eine floristische und geologische Betrachtung des märkischen unteren Odertales. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 58: 76-105.

 • Schulz R. 1919. Zweiter Beitrag zur Flora des märkischen unteren Odertales. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 61: 82-96.

 • Schneeweiss G. M., Palomeque T., Colwell A. & Weiss - Schneeweiss H. 2004. Chromosome numbers and karyotype evolution of holoparasitic Orobanche (Orobanchaceae) and related genera. Am. J. Bot. 91(13): 439-448.

 • Siciński J. T. 1976. Flora segetalna Kotliny Szczercowskiej (Widawskiej). Zesz. Nauk. UŁ, ser. II , 8: 31-61.

 • Spribille F. 1888. Verzeichnis der in den Kreisen Inowrazlaw und Strelno bisher beobachteten Gefäßpflanzen nebst Standortsangaben. Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Inowrazlaw 25: 1-41.

 • Szczotkowski P. 1988. Flora synantropijna portów rzecznych Górnej Odry. Gliwice, Koźle, Opole. Muzeum Śląska Opolskiego, Opole.

 • Szeląg Z. 1997. Uzupełnienia do flory Niecki Nidziańskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 4: 33-37.

 • Szwagrzyk J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. In: A. S. Kleczkowsk i (ed.). Wartości środowiska przyrodniczego Niecki Nidziańskiej i zagadnienia jego ochrony. Część 2. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 15: 17-91.

 • Teryokhin E. S., Schibakova G. V., Serafimovich N. B. & Kravcova T. I. 1993. Opredelitel’ zarazichovych flory SSSR (s atlasom plodov i semjan). Determinator of broomrapes of the USSR flora (with atlas of fruits and seeds). 124 pp. Nauka, Sankt-Peterburg.

 • Tokarska-Guzik B. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Prace Bot. UJ 34: 9-292. Towpasz K. 2006. Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 39: 1-302.

 • Towpasz K. & Kotańska M. 2001. Endangered and threatenedvascular plants in the Proszowice Plateau (Małopolska Upland, southern Poland). Nature Conserv. 58: 69-81.

 • Uhlich H., Pusch J. & Barthel K. J. 1995. Die Sommerwurzarten Europas: Gattung Orobanche. 235 pp. Westarp-Wiss., Magdeburg.

 • Uechtritz R. 1877. Die wichtigen Ergebnisse der Erforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1877. Jahres-Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau.

 • Uechtritz R. 1886. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogammenflora im Jahre 1885, Jahres-Bericht Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 63: 216-276.

 • Urbisz A. 2004a. Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach 2240: 1-285.

 • Urbisz A. 2004b. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 397 pp. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

 • Wacker K. 1862. Uebersicht der Phanerogamenflora von Kulm. I und II . Nebst Nachträgen. Programm der Realschule bezw. höheren Bürgerschule zu Kulm (1861-1862).

 • Weiss -Schneeweiss H., Greilhuber J. & Schneeweiss G. M. 2006. Genome size evolution in holoparasitic Orobanche (Orobanchaceae) and related genera. Am. J. Bot. 93(1): 148-156.

 • Wimmer F. 1841. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Anteils oder oberen Oder- und Wiechsel- Quellen-Giebiet. 695 pp. Verlag von Ferdinand Hirt, Breslau. Biodiv. Res. Conserv. 34: 17-39, 2014

 • Wimmer F. 1869. Flora von Schlesien. 264 pp. Ferdinand Hirt, Breslau.

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.

 • Zając M. & Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zázvorka J. 1997. Orobanchaceae Vent. Zárazovité. In: K. Goliášová (ed.). Flóra Slovenska 5(2): 460-529. VEDA, Bratislava.

 • Zázvorka J. 2000. Orobanchaceae - zárazovité. In: B. Slavík (ed.). Květena České Republiky 6: 477-513, Academia, Praha.

 • Zemanek B. 1981. Rośliny naczyniowe Gór Słonnych (polskie Karpaty Wschodnie). Prace Bot. 8: 35-124.

 • Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 20: 1-185.

 • Zemanek B. & Winnick i T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 3: 1-249.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search