Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology

Open access

Abstract

The paper presents the current distribution of Orobanche alba subsp. major and subsp. alba in Poland, based on a critical revision of herbarium and literature data as well as results of my field studies. Most of their localities are in southeastern Poland: in the Małopolska Upland, Lublin Upland, Roztocze Hills, Polesie, Przemyśl Foothills (Pogórze Przemyskie), and Western Bieszczady Mts. These are the northernmost sites known for the species in Central Europe, so the new data extend its distribution range. Maps of distribution of both the subspecies in Poland and of subsp. major in Central Europe are included. Additionally, their seed micromorphology was compared using scanning electron microscopy (SEM). The taxonomy, biology, and ecology of both the subspecies of O. alba are also discussed.

Barina Z. 2009. Orobanche alba subsp. major in Hungary. Studia Bot. Hung. 40: 5-10.

Beck von Mannagetta G. 1890. Monographie der Gattung Orobanche. Bibl. Bot. 19. 275 pp. Theodor Fischer, Cassel.

Beck von Mannagetta G. 1922. Orobancheae novae. Fedde, Repert. Spec. Nov. Regni Vegetab. 18: 33-40.

Beck von Mannagetta G. 1930. Orobanchaceae. In: A. Engler (ed.). Das Pflanzenreich IV. (261). 348 pp. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek & A. Nikel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.

Buia A. 1985. Orobanchaceae B. Juss. In: T. Savulescu (ed.). Flora Republicii Populare Romine, 8: 33-72. Acade­mia Republici Populare Romine, Bucuresti.

Čelakovsky L. J. 1871. Prodromus der Flora von Böhmen. 2. 955 pp. Praha.

Fijałkowski D. 1994. Flora naczyniowa Lubelszczyzny. Lubel. Tow. Nauk Przyr. T. 1. 389 pp. Wyd. Lub. Tow. Nauk., Lublin.

Fijałkowski D. 1995. Flora roślin naczyniowych Lubel­szczyzny. Atlas. T. 2. 868 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin.

Gierczyk B. & Soboń J. 2008. Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 19(3- 4): 19-31.

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Zielińska K., Koło- dziejek J., Witosławski P. & Popkiewicz P. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środ­kowej. Gatunki chronione, rzadkie i narażone. 283 pp. Wyd. UŁ, Łódź.

Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Za­chodnich. Monogr. Bot. 20: 1-338.

Kaźmierczakowa R. 2008. Orobanche alba Stephan ex Willd. - zaraza macierzankowa. In: Z. Mirek & H. Piękoś- Mirkowa (eds.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 314-315. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.

Kirschner J. & Zazvorka J. 2000. New names of taxa in­cluded in the 6th volume of “Flora of the Czech Re­public”. Preslia 72: 87-89.

Knapp J. A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Spraw. Komis. Fizyogr. 3: 74-109.

Knapp J. A. 1872. Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. Braumuller Verl., Wien.

Kojić M., Masirević S. & Jovanovic D. 2001. Distribution and biodiversity of broomrape (Orobanche L.) world­wide and in Serbia. Helia 24(35): 73-92.

Kotov M. I. 1999. Orobanchaceae. In: Y. N. Prokudin (ed.). Opredelitiel vysshikh rastenii Ukrainy. 296 pp. Fitosociocentr, Kiev.

Kotula B. 1883. Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasięgu gatunków. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 105-243.

Kreutz C. A. J. 1995. Orobanche. The European broomrape species. Central and northern Europe. 159 pp. Natuurhistorisch Genootschap, Limburg.

Kucharczyk M. 2001. Distribution atlas of vascular plants in the Middle Vistula river Valley. 395 pp. UMCS Press. Lublin.

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbio­rowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Michalik S. 1978. Vascular plants of the Ojców National Park. Studia Naturae, Seria A 16: 1-171.

Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish herbaria. Polish Bot. Stud. Guideb. Ser. 18: 1-110.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Acad­emy of Sciences, Kraków.

Novopokrovskij I. V. & Tzvelev N. N. 1958. Orobanchaceae. In: B. K. Shishkin (ed.). Flora Unionis Republicarum Socialisticarum Sovieticarum (Flora URSS). Tomus XXIII. Moscow - Leningrad: 19-117, 685-687.

Nowiński M. 1962. Nowe zapiski florystyczne z Sądeczyzny. Fragm. Flor. Geobot. 8(2): 105-111.

Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 43: 1-344.

Piwowarczyk R. 2012. The genus Orobanche L. (Oroban­chaceae) in the Małopolska Upland (S Poland): dis­tribution, habitat, host preferences, and taxonomic problems. Biodiv. Res. Conserv. 26: 3-22.

Piwowarczyk R., Chmielewski P. & Cwener A. 2011. The distribution and habitat requirements of the genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in SE Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37-48.

Piwowarczyk R., Chmielewski P., Gierczyk B., Piwowarski B. & Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 197­205.

Plaza L., Fernandez I., Juan R., Pastor J. & Pujadas A. 2004. Micromorphological studies on seeds of Orobanche species from the iberian Peninsula and the Balearic islands, and their systematic significance. Ann. Bot. 94: 167-178.

Pusch J. & Günther K.-F. 2009. Orobanchaceae (Sommer­wurzgewächse). In: J. Pusch & K.-F. Günther (eds.). G. Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa Bd. 6/1A, Lieferung 1. 99 pp. Weissdorn-Verlag Jena.

Ratzel S. & Uhlich H. 2004. Orobanche benkertii sp. nov. (Orobanchaceae Vent.) und weitere Orobanche- Sippen aus dem NW-Kaukasus. Feddes Repertorium 115(1-2): 189-211.

Skiba S., Drewnik M., Prędki R. & Szmuc R. 1998. Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 2, 88 pp. + Mapa Gleb BdPN w skali 1:50 000. Ustrzyki Dolne.

Sławiński W. 1952. Zespoły kserotermiczne okolic Kazi­mierza nad Wisłą. Annales UMCS, Sec. E, 6: 327­359.

Stoyanov K. 2006. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. In: D. Ivanova (ed.). Plant, fungal and habitat diversity in­vestigation and conservation. Proceedings of IV BBC, Sofia, pp. 248-257.

Tzvelev N. N. 1957. Orobanchaceae. In: I. I. Karyagin (ed.). Flora Azerbaidshana 7: 557-593.

Uhlich H., Pusch J. & Barthel K. J. 1995. Die Sommer­wurzarten Europas: Gattung Orobanche. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 618, 235 pp. Westarp-Wiss., Magdeburg.

Winnicki T. 1999. Zbiorowiska roślinne połonin Biesz­czadzkiego Parku Narodowego (Bieszczady Zachod­nie, Karpaty Wschodnie). Monografie Bieszczadzkie, 4: 1-215. Ustrzyki Dolne.

Wołoszczak E. 1894. O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osławą. Spraw. Komis. Fizjogr. AU 19: 39-69.

Zając A. 1978. Założenia metodyczne “Atlasu rozmiesz­czenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22(3): 145-155.

Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmiesz­czenie i warunki występowania. 258 pp. PWN, War­szawa-Kraków.

Zâzvorka J. 1997. Orobanchaceae Vent. Zarazovité. In: K. GoLiAšov (ed.). Flóra Slovenska 5(2): 460-529. Veda, Bratislava.

Zâzvorka J. 2000. Orobanchaceae - zarazovité. In: B. Slavik (ed.). Kvetena »eské Republiky 6: 477-513, Acade­mia, Praha.

Zemanek B. 1989. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Niskich i Otrytu (Polskie Karpaty Wschodnie). Zesz. Nauk. UJ 965, Prace Bot. 20: 1-185.

Zemanek B. & Winnicki T. 1999. Rośliny naczyniowe Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 3: 1-249.

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 45 45 6
PDF Downloads 13 13 3