Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland

Open access

Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland

The paper presents new data on the distribution of Ostericum palustre (a strictly protected vulnerable species) in central Poland. In the period of 2008-2009, new population of this species were found in the north-eastern part of Łódź Province. Ostericum palustre was present in the described localities in meadow, herb, peat bog and reed bed communities. The species was most numerous in well preserved purple moor-grass meadows. New localities of Ostericum palustre described in the article are instrumental in the protection of this species in central Poland.

Bróż E., Nobis M. & Piwowarczyk R. 2002. Nowe stanowisko Ostericum palustre (Umbelliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 9: 379-380.

Bróż E. & Podgórska M. 2006. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(3): 3-12.

Convention 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern.

Czarna A. 1999. Nowe gatunki flory naczyniowej projektowanego rezerwatu częściowego "Łąki Pyzdrskie" w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 5(7): 139-148.

Czarna A. & Załuski T. 2001. Angelica palustris (Besser) Hoffm. In: R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 277-279. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

Ćwikliński E. & Głowacki Z. 2000. Atlas florystyczny doliny Bugu. In: J. B. Faliński, E. Ćwikliński & Z. Głowacki (eds.). Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu. Phytocoenosis 12, Suppl. Cartogr. Gebot. 12: 73-300.

Fagasiewicz L. 1984. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Cz. X. Acta Univ. Lodz. Folia Botanica 3: 239-281.

Figat E., Ferchmin M., Kowalski M. & Głowacki Z. 1995. Rzadkie i chronione gatunki flory. In: J. Solon (ed.). Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz elementów flory. Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego.

Fijałkowski D. 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. Vol 1, 389 pp. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.

Fijałkowski D. & Chojnacka-Fijałkowska E. 1982. Stosunki fitosocjologiczne i florystyczne projektowanego rezerwatu torfowiskowego Wieprzec pod Zamościem. Ann. UMCS, Sec. C, 37: 255-269.

Głoćko T. 1982. Zbiorowiska łąkowe w okolicy Dąbrowy Wielkopolskiej, Broniewa i Bronimierza Małego. Master Thesis, Zakład Botaniki Ogólnej UMK, Toruń.

Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K. & Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 5-41.

Głowacki Z. & Ferchmin M. 2003. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: R. Andrzejewski (ed.). Kampinoski Park Narodowy. Monografia, vol. 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, pp. 259-274. Izabelin.

Grynia M. 1962. Łąki trzęślicowe Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Nauk. Roln. i Leśn. 13(2): 145-268.

Habitats Directive 1992. Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

Jakubowska-Gabara J. & Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 55-74.

Jakubowska-Gabara J. & Pisarek W. 1997. Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej. Fragm Flor. Geobot. Polonica 4: 9-15.

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. & Warcholińska A. U. 2003. Vascular plants of Bolimów Landscape Park. In: K. Czyżewska (ed.). Vascular plants, bryophytes, lichens and lichenicolous fungi in the Bolimów Landscape Park. Monographiae Botanicae 92: 5-197.

Kącki Z. & Michalska-Hejduk D. 2008. Ochrona różnorodności gatunkowej i fitocenotycznej łąk trzęślicowych Kampinoskiego Parku Narodowego. In: L. Koziarska & S. Kozłowska (eds.). Ochrona gatunkowa i co dalej? pp.12-19. Materiały konferencyjne, Liga chrony Przyrody, Warszawa.

Kępczyński K. & Załuski T. 1991. Zróżnicowanie roślinności łąk trzęślicowych w dolnym odcinku doliny Rakutówki. Acta UNC, Biol. 36: 41-55.

Klotz S., Kühn I. & Durka W. 2002. Eine Datenbank mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde 38: 1-334.

Krasicka-Korczyńska E. 2007 (mscr.). Share of Ostericum palustre Besser in biochores of agro-environmental programme PO1b meadows. Botanische Jahrbucher für Systamatik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeografie.

Krasicka-Korczyńska E. 2008. Effect of the cutting date on blooming and fruit-bearing of Ostericum palustre Besser. Acta Agrobotanica 61(1): 129-136.

Kucharczyk M. & Szukałowicz I. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin Polesia Zachodniego. Kosmos 52(2-3): 321-330.

Kucharczyk M. & Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochr. Przyr. 52: 33-46.

Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi? pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Michalska-Hejduk D. 2001a. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego. Monographiae botanicae 89: 1-134.

Michalska-Hejduk D. 2001b. Meadows of the "Granica" complex in the Kampinos National Park (Central Poland): geobotanical characteristics and protection proposals. Nature Conservation 58: 57-67.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Nobis M. & Nobis A. 2009. 1617 Ostericum palustre Besser - starodub łąkowy. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. GIOŚ, pp. 10.

Nobis M., Nobis A. & Kozak M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 3-9.

Nobis M. & Piwowarczyk R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of Ostericum palustre Besser on the south-western limit of its occurrence in Poland. Nature Conservation 65: 43-49.

Odum E. P. 1982. Podstawy ekologii. 661 pp. PWRiL, Warszawa.

Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, I, wyd. 3, pp. 237-268. PWN, Warszawa.

Pisarek W. 1984. Szata roślinna polan Puszczy Bolimowskiej i jej przemiany pod wpływem antropopresji. 57 pp. Master Thesis. Zakład Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej, Łódź.

Pisarek W. 1989. Flora polan Puszczy Bolimowskiej i jej aspekt sozologiczny. Fragm. Flor. Geobot. 34(1-2): 81-100.

Regulation 2004. Regulation of the Minister of Environment of 09 July 2004 on wild species of plants under protection. Journal of Laws No 168 (2004), item 1764.

Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Prace Geograf. 199: 1-258.

Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe - Tracheophyta. In: J. Buszko, K. Kasprzyk, T. Pawlikowski, A. Przystalski & L. Rutkowski (eds.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta UNC, Biol. 53, Suppl. Nauki Mat.-Przyr. 98: 5-20.

Sudnik-Wójcikowska B. 1981. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych z obszaru Wielkiej Warszawy. Fragm. Flor. Geobot. 27(4): 565-576.

Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora Miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Część II. Dokumentacja. 435 pp. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii? pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

Zając M. & Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35.

Załuski T. 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta UNC, Biol. 48:185-189.

Załuski T. 2004. Ostericum palustre Besser Starodub łąkowy. In: B. Sudnik-Wójcikowska & H. Werblan-Jakubiec H. (eds.). Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 9, pp. 160-165. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Biodiversity Research and Conservation

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 9
PDF Downloads 15 15 2