The influence of weather conditions on annual height increments of Scots pine

Open access

Abstract

Annual height increments are a very important characteristic of Scots pine. They have a direct effect on the determination of the dendrometric properties of a stand, such as volume increment. In the present study the data concern height increments of the main shoot in selected age classes of trees (age 72 to 92 years). A relationship is determined between the values of the increments and meteorological conditions such as temperature, precipitation and sunshine. On the basis of lasso regression analysis, precipitation in the year preceding the incremental season was shown to have the greatest effect on height increments of Scots pine.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Assmann E. (1968): Nauka o produkcyjności lasu [Forest productivity science]. PWRiL Warszawa.

 • Beker C. (1998): Przyrost wysokości w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku [Height increment in pine stands of older age classes]. Sylwan 8: 43-54.

 • Bruchwald A. (1973): Ocena przydatności dla praktyki gospodarczej sposobów określania miąższości drzewostanu [Evaluation of usefulness for economic practice of methods of determination of stand volume]. ZN SGGW Rozprawy Naukowe 25.

 • Cedro A. (2001): Dependence of radial growth of Pinus Sylvestris L. from western Pomerania on the rainfall and temperature conditions. Geochronometria 20: 69-74.

 • Ermich K. (1953): Wpływ czynników klimatycznych na przyrost dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej. Próba analizy zagadnienia [The influence of climatic conditions on Quercus robur and Pinus sylvestris growth]. Prace Rolniczo-Leśne PAU 68: 1-61.

 • Feliksik E. (1988): Badania wpływu klimatu na szerokość przyrostów rocznych drewna sosny pospolitej [Investigation of the effect of climate on the width of annual rings of Scots pine wood]. Z. N. ATR im. Śniadeckich w Bydgoszczy nr 158 Rolnictwo 27: 11-17.

 • Grochowski J. (1973): Dendrometria [Forest mensuration]. PWRiL Warszawa.

 • Haraguchi A. Shibasaki M. Noda M. Tomizawa H. Nishio F. (1999): Climatic factors influencing the tree-ring growth of Alnus japonica in Kiritapp Mire Northern Japan. Wetlands 19: 100-105.

 • Jasnowska J. (1977): Czynniki wpływające na rozmiary słojów rocznych drewna sosny na torfowisku wysokim w zespole Vaccinio uliginosi-pinetum [Influence of some factors on width of annual rings of pine growing on a peat bog in Vaccino uliginosipinetum plants]. Rocznik Dendrologiczny XXX: 5-33.

 • Junttila O. Heide O.M. (1981): Shoot and needle growth in Pinus sylvestris as related to temperature in northern Fennoscandia. For. Sci. 27 423-430.

 • Kaźmierczak K. (2004): Dokładność wybranych sposobów określania okresowego przyrostu wysokości drzew [The accuracy of chosen methods of tree height increment calculation]. Roczniki AR Poznań CCCLXIV: 67-78.

 • Kaźmierczak K. (2005): Przyrost wysokości i dokładność różnych metod jego określania na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych [The height increment and accuracy of different methods of its calculation in selected Scots pine stands]. Rozprawy Naukowe vol. 362 Roczniki AR Poznań.

 • Kaźmierczak K. Zawieja B. (2008): An attempt to assess the dependence of 5-year increment in height in 24-year old pines on selected traits. XVIII Summer School of Biometrics Biometrical Methods and Models in Agricultural Science Research and Education: 183-190.

 • Kaźmierczak K. Zawieja B. (2011): Dependence of height increment on the precipitations and temperature conditions in a 24-year pine stand. Colloquium Biometricum 41: 229-240 .

 • Michalak K. (1977): Rytmika przyrostu wysokości w okresie wegetacji ważniejszych gatunków drzew leśnych i jej zależność od elementów meteorologicznych [The rhythm of increment in height during vegetation of major forest tree species and its dependence on meteorological elements]. ZN SGGW Leśnictwo 25: 19-44.

 • Najgrakowski T. (1998): Dendrometryczna charakterystyka wybranych drzewostanów sosnowych na terenach objętych w latach 1978-1983 gradacją brudnicy mniszki [Dendrometric characteristics of selected pine stands under the influence of Lymantria monacha gradation]. Maszyn. Kat. Dendrom. AR Poznań.

 • Oleksyn J. Fritts H.C. Hughes M.K. (1993): Tree-ring analysis of different Pinus sylvestris provenans Quercus robur Larix deciduas and L. deciduas x L. kaempferi affected by air pollution. Arboretum Kórnickie 38: 87-111.

 • Shi Z. Gao J. Yang X. Jia Z. Shang J. Feng Ch. Lü S. (2012): Response of Mongolian pine radial growth to climate in Hulunbuir Sand Land Inner Mongolia China. Journal of Food Agriculture and Environment 10(2): 884-890.

 • Wilczyński S. (1999): Dendroklimatologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z wybranych stanowisk w Polsce. [Dendroclimatology of Pinus silvestris L. from some sites in Poland. PhD Thesis]. Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Klimatologii Leśnej AR w Krakowie.

 • Wilczyński S. (2004): Lata „wskaźnikowe” i „wyjątkowe” w ocenie związków „przyrost radialny-klimat” [The pointer and exceptional years in assessment of relationships between radial growth and climate]. Sylwan 5: 30-40.

 • Wilczyński S. Podlaski R. (2007): Air temperature precipitation and sunshine - the factors deciding on the activity of cucumbertree (Magnolia acuminata L.) vascular cambium. EJPAU 10(1).

 • Zielski A. (1996): Wpływ temperatury i opadów na szerokość słojów rocznych drewna u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rejonie Torunia [The influence of temperature and precipitation on width of annual rings of pine (Pinus sylvestris L.)]. Sylwan 2: 71-79.

 • Zienkiewicz W. (1946): Badania nad wartością rocznego przyrostu drzew dla studiów wahań klimatycznych [Investigations on annual growth of trees for studies of climatic changes]. Annales UMS 1: 177-234.

Suche
Zeitschrifteninformation
Cited By
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 212 63 0
PDF Downloads 84 37 1