The impact of environmental conditions on water salinity in the area of the city of Inowrocław (north-central Poland)

Open access

Abstract

The article presents the influence of natural and anthropogenic factors on the chemical and physical properties of surface water and groundwater in the area of the city of Inowrocław. It has been shown that the properties of the waters were most strongly affected by the specific geological structure (the city is located within the Zechstein salt dome) as well as the long-term influence of a salt mine and soda plant. The composition of most analysed samples was dominated by Ca2+, Na+ and Cl ions. In places of heavy industrial activity, some water parameters were several time higher than permissible limit values according to Polish standards. It is concluded that, due to the threat to the city’s drinking groundwater resources and fertile soils, the surface water and groundwater in the area in question require permanent monitoring.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BUDRYK W. 1933 Zapadliska na terenie miasta Inowrocławia. Przegląd Górniczo-Hutniczy 8: 431–444.

 • CAEÑDO-ARGÜELLES M. KEFFORD B. J. PISCART C. PRAT N. SCHÄFER R. B. SCHULZ C. J. 2013 Salinisation of rivers: an urgent ecological issue. Environmental Pollution 173: 157–167.

 • CIEŚLA W. 1961 Właściwości chemiczne czarnych ziem kujawskich na tle środowiska geograficznego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Nauk Leśnych 7 4. TPN. Poznań.

 • CIEŚLA W. DĄBKOWSKA-NASKRĘT H. SIUDA W. 1981 Stan zasolenia gleb w okolicy Inowrocławskich Zakładów Chemicznych w Mątwach. Roczniki Gleboznawcze 32 2: 103–113.

 • CYMS-CHMIELEWSKA A. 1994 Wpływ stawów odpadowych tzw. „białych mórz” na wody podziemne w rejonie Janikowskich Zakładów Sodowych [in:] Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź: 56–57.

 • CZERWIŃSKI Z. 1996 Zasolenie wód i gleb na Kujawach. Roczniki Gleboznawcze 47 3/4: 131–143.

 • DADLEZ R. (ed.) 1998 Mapa tektoniczna kom-pleksu cechsztyńsko – mezozoicznego na niżu polskim. Państwowy Instytut Geologiczny.

 • GÓRSKI J. RASAŁA M. 2008 Hydrogeologia wybranych wysadów solnych regionu kujawskiego – aspekty poznawcze i utylitarne. Geologos 13. Monographiae UAM 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 • HULISZ P. 2007 Wybrane aspekty badań gleb zasolonych w Polsce. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Toruń.

 • HULISZ P. PIERNIK A. 2013 Soils affected by soda industry in Inowrocław. [in:] Charzyński P. Hulisz P. Bednarek R. (eds) Technogenic soils of Poland Polish Society of Soil Science Toruń: 125–140.

 • HULISZ P. SKALSKA E. 2005 Zmiany właściwości wód Wisły oraz gleb pod wpływem oddziaływania ścieków przemysłu sodowego. Inżynieria Ekologiczna 11: 144–145.

 • HULISZ P. POKOJSKA U. POSADZY W. 2001 Skutki awarii rurociągu solankowego Góra-Mątwy i metody przeciwdziałania degradacji gleb. Inżynieria Ekologiczna 5: 66–69.

 • HULISZ P. CHARZYŃSKI P. GIANI L. 2010 Application of the WRB classification to salt-affected soils in Poland and Germany. Polish Journal of Soil Science 43 1: 81–92.

 • HUS M. JABŁOŃSKI S. JASIŃSKI Z. LEPIARZ J. 1996 Działalność górnicza na złożu Inowrocław w latach 1871–1995. Dział Mierniczo-Geologiczny Inowrocławskich Kopalń Soli S.A. Inowrocław materiały niepublikowane.

 • JAMORSKA I. KRAWIEC A. KOSIŃSKI M. 2016 Zmiany jakości wód podziemnych pod wpływem wieloletniej eksploatacji ujęcia “Trzaski” w rejonie wysadów solnych na Kujawach. [in:] Witczak S. Żurek A. (eds) Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica: 123–132.

 • KAMIŃSKI S. 1973 Zasolenie wód Noteci ściekami przemysłu sodowego. [in:] Ochrona naturalnego środowiska w przemyśle chemicznym w województwie bydgoskim Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników o/w Bydgoszczy: 31–38.

 • KLOPPMANN W. BOURHANE A. SCHOMBURGK S. 2013 Groundwater salinization in France. Procedia Earth and Planetary Science 7: 440–443.

 • KŁOSOWSKA K. 2010 Reakcje roślin na stres solny. Kosmos 53 3–4: 539–549.

 • KORTAS G. 2008 Wpływ właściwości fizycznych i geometrii wysadu solnego na jego wypiętrzanie się. Górnictwo i Geoinżynieria 32 1: 153–162.

 • KONDRACKI J. 2002 Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • KRAWIEC A. (ed.) 2005 Hydrogeologia Kujaw i Dolnego Powiśla. Wyd. UMK Toruń.

 • LATOUR J. GARSZCZYŃSKI R. SYWULA T. 1966 Badania nad solniskami śródlądowymi Polski Badania faunistyczne: Małżoraczki (Ostracoda) i widłonogi (Copepoda). Poznań Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 28: 7–65.

 • MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT 2005 Millennium ecosystem assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis Published by World Resources Institute Washington DC.

 • MOLEWSKI P. 1999 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 Inowrocław (400) PIG Warszawa.

 • NIKLEWSKA A. RYTELEWSKI J. BRZOZOWA D. 2000 Zanieczyszczenie wód glebowych i gruntowych w rejonie składowiska odpadów poprodukcyjnych Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 472 2: 559–564.

 • NOWAKOWSKI C. WĘGRZYN A. 2002 Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 arkusz Inowrocław (400) PIG Warszawa (mapa i objaśnienia).

 • PIERNIK A. 2003 Inland halophilous vegetation as indicator of soil salinity. Basic and Applied Ecology 4 6: 525–536.

 • PIERNIK A. HULISZ P. ROKICKA A. 2015 Micropattern of halophytic vegetation on technogenic soils affected by the soda industry. Soil Science and Plant Nutrition 61: 98–112.

 • POBORSKA-MŁYNARSKA K. 1984 Naturalna degradacja wysadu solnego w Inowrocławiu. Kwartalnik Geologiczny 28: 341–352.

 • POKOJSKA U. 1999 Przewodnik metodyczny do analizy wód. UMK. Toruń.

 • POKOJSKA U. BEDNAREK R. HULISZ P. 1998 Problemy systematyki gleb zasolonych w odniesieniu do obszaru objętego wpływem IZCH „Soda-Mątwy SA”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 460: 513–521.

 • PROCHAZKA K. 1970 Wpływ wysadowych struktur solnych Kłodawy i Uścikowa na zasolenie skał nadkładu i wód studziennych (Kujawy). Prace Geologiczne PAN Oddział w Krakowie Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.

 • PRZEDWOJSKI R. NIKLEWSKA A. RYTELEWSKI J. 1993 Metody rekultywacji gleb zasolonych na Kujawach oraz ich wpływ na plonowanie roślin. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Agricultura 56: 121–129.

 • RHOADES J. D. KANDIAH A. MASHALI A. M. 1992. The use of saline water for crop production. FAO Irrigation and Drainage Paper 48 FAO Rome Italy.

 • MINISTER ŚRODOWISKA 2014a Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prio-rytetowych Dziennik Ustaw poz. 1482.

 • MINISTER ŚRODOWISKA 2014b Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi Dziennik Ustaw poz. 1800.

 • MINISTER ŚRODOWISKA 2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych Dziennik Ustaw poz. 85.

 • MINISTER ZDROWIA 2015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dziennik Ustaw poz. 1989.

 • RYTELEWSKI J. NIKLEWSKA A. PRZEDWOJSKI R. 1993 Przyczyny powstawania gleb zasolonych na Kujawach. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Agricultura 56: 111–120.

 • SZABOLCS I. 1991 Salinization Potential of European Soils. [in:] Brouwer F.M. Thomas A.J. Chadwick M.J. (eds) Land Use Changes in Europe. The GeoJournal Library 18. Springer Dordrecht.

 • SZCZERBOWSKI Z. 2005 Initial interpretation of post-mining movements of the surface in the area of Inowrocław. Archives of Mining Sciences 50 2: 235–249.

 • SZCZERBOWSKI Z. 2007 The evaluation of salt dome vertical movements in Inowrocław detected by classical precise levelling and GPS surveying techniques. Acta Geodynamica et Geomaterialia 4 4 (148): 217–226.

 • SZCZERBOWSKI Z. 2010 The use of land information system in geomorphostructural analysis on the example of Inowrocław. Acta Geodynamica et Geomaterialia 7 2 (158): 153–166.

 • STRZELECKA J. DĄBROWSKI M. HULISZ P. PIERNIK A. 2011 Changes in soil properties and plant biomass under the influence of soda waste ponds in Inowrocław Poland. Ecological Questions 14 1: 69–71.

 • WILKOŃ-MICHALSKA J. 1963 Halofity Kujaw. Studia Societatis Scientarum Torunensis Toruń.

 • WILLIAMS W. D. SHERWOOD J. E. 1994 Definition and measurement of salinity in salt lakes. International Journal of Salt Lake Research 3 1: 53–63.

 • WILLIAMS D. D. WILLIAMS N. E. CAO Y. 2000 Road salt contamination of groundwater in a major metropolitan area and development of a biological index to monitor its impact. Water Research 34 1: 127–138.

 • ZIEMANN H. KIES L. SCHULZ C. J. 2001 Desalinization of running waters III. Changes in the structure of diatom assemblages caused by a decreasing salt load and changing ion spectra in the river Wipper (Thuringia Germany). Limnologica 31: 257–280.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 196 74 1
PDF Downloads 128 57 5