Recommended reading: Writing (scientific) articles

Open access

Pisanje (znanstvenih) člankov

Znanost temelji na kumulativnosti. Brez objav raziskovalnih rezultatov znanosti ne bi bilo. Objavljanje rezultatov znanstvenega raziskovanja je osnovna značilnost procesa znanstvenega informiranja in komuniciranja. Znanstveno delo (članek) objavlja rezultate znanstvenega raziskovanja. Za znanstveni članek je pomembna struktura pisanja in jasnost sporočila. Članek sestavljajo: naslov članka, ime in priimek avtorja, izvleček in ključne besede, uvod, material in metode, rezultati, razpravljanje, morebitne zahvale, literatura, morebitne priloge ter morebitni življenjepis avtorja. Pisanje pripravi avtorja, da jasno oblikuje svoje misli. S člankom avtor seznanja zainteresiranega bralca s svojim raziskovalnim delom.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Day RA. How to write and publish a scientific paper (5th ed.). Phoenix: Oryx 1998.

  • Miholič P. Znanstveno komuniciranje in elektronske publikacije. Zdrav Var 2008; 47(4): 187-98.

  • Brown T. Peer review and the acceptance of new scienitfic ideas. London: Sense About Science 2004. Pridobljeno 20. 7. 2009 s spletne strani: http://www.senseaboutscience.org.uk/pdf/PeerReview.pdf

  • Höök O. Scientific communication. Scand JRehabil Med 1999; 31(1): 3-7.

  • Hladnik M. Praktični spisovnik ali šola strokovnega ubesedovanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta oddelek za slovanske jezike in književnosti 2002: 183-7.

  • Kališnik M Zabavnik Piano J. Kako oblikujemo primarni dokument. In: Kališnik M Zabavnik Piano J Rožic-Hristovski A. Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju biomedicine. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 2000: 36-54.

  • Drinovec J Ahčan U. Standardi za medicinsko pisanje in urejanje. Zdrav Vestn 2006: 75(2): 105-9.

  • Trontelj J. Poštenje in dobra praksa v znanosti. Zdrav Vestn 2008: 77(1): 1-6.

  • Barnard S. (ed.) Writing speaking and communication skills for health professionals. New Heaven London: Yale University Press 2001.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 38 0
PDF Downloads 62 31 3